Cyflwyniad i Athrawon

Croeso i adran addysg y wefan, ac i becyn addysg yr Eisteddfod.

Mewn ymateb i gais gan athrawon a’r sector addysg, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi paratoi’r pecyn yma ar gyfer ysgolion cynradd, CA2. Mae yma hefyd agweddau y gellir eu symleiddio ar gyfer CA1 ac agweddau ymestynnol ar gyfer yr ysgolion uwchradd, CA3.

Yn yr adolygiad o’r ‘Cwricwlwm Cymreig’ 2016, barn y tasglu oedd: “dylid integreiddio’r dimensiwn Cymreig ymhob pwnc, lle bo hynny’n berthnasol ac ystyrlon”. Dyma felly adnodd gwbl Gymreig sy’n cefnogi dyheadau’r Llywodraeth yn y Cwricwlwm i Gymru gan gynnig cyfleoedd i ddatblygu’r Pedwar Diben o ran y cynnwys a’r profiadau.

Cynlluniwyd yr adnodd i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol yn ogystal â chyfleoedd dysgu ac asesu pynciol. Paratowyd yr adnodd gydag athrawon prysur mewn golwg. Mae yma waith ar gyfer 4 lefel gallu: gwersi ffurfiol, gwaith cartref, gwaith prosiect grŵp/dosbarth, a detholiad o 10 gweithgaredd pellach ar gyfer athrawon sy’n cynllunio’n ddychmygus ar gyfer themâu penodol. Ceir yma weithgareddau i ddatblygu cwricwlwm eang gan gynnwys dealltwriaeth o ddinasyddiaeth, diwylliant Cymru, cynaliadwyedd, datrys problemau a mentergarwch. Wrth gwrs mi fydd yr eisteddfod yn brofiad newydd i nifer fawr o ddisgyblion felly, man cychwyn da er mwyn tanio eu dychymyg yw ein fideo ar-lein, ar dudalen flaen ein gwefan, www.eisteddfod.cymru.

Nodwedd arbennig y pecyn yw'r modd y bydd yn cynnig tystiolaeth i’r ysgol ar gyfer y Siarter Iaith yn ogystal â thystiolaeth ysgol-gyfan o bartneriaethau megis gyda’r gymuned leol, y Cyngor Cymuned, busnesau lleol, a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mwynhewch! O’n rhan ni fel tîm yr Eisteddfod, rydym yn gweld yr adnodd hwn yn ddechrau cyffrous ar bennod newydd o bartneriaeth gydag ysgolion. Edrychwn ymlaen at gydnabod eich gwaith ar ffurf ‘portffolio’ digidol (cyflwyniad pwerbwynt neu fideo hyd at 3 munud) gan bob ysgol i’w rannu ar wefan yr Eisteddfod ac i’w wobrwyo yn ystod yr Ŵyl. Mi fydd gwaith y disgyblion a’u ffresni yn gyfle i’r Eisteddfod adlewyrch ar farn ac ymateb pobl ifanc fydd yn rhan o’n proses blynyddol o adlewyrchu ar esblygiad yr Eisteddfod i’r dyfodol.

Yn ogystal gwerthfawrogwn unrhyw adborth a syniadau gennych chi fel penaethiaid ac athrawon, er mwyn sicrhau fod ein hadnoddau am barhau i ateb y gofynion a’r datblygiadau mewn addysg. Diolch rhagflaen am eich brwdfrydedd a’ch dyfeisgarwch yn trosglwyddo thema’r Eisteddfod, gan gyfleu ystod y cyfleoedd rydym yn anelu i’w cynnig i blant, eu teuluoedd, eu cymuned a’r busnesau lleol. 

PDF icon Llyfryn Addysg / Teuluoedd (Mehefin 2017)PDF icon Llyfryn i Ddysgwyr / Canllaw (Mai 2017)PDF icon Llyfryn Hyrwyddo (Mawrth 2017)PDF icon Map 2016 (er gwybodaeth)