Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol - Ffurflen Archebu

Eisteddfod Caerdydd 2018

Y Bae yng Nghaerdydd yw cartref Eisteddfod Genedlaethol 2018, ac fe’i cynhelir o 3 i 11 Awst.  Lleolir y Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol ar feysydd braf Caeau Pontcanna yn hwylus o fewn pellter cerdded i nifer o fwytai a siopau lleol.
 
Bydd lle i hyd at 500 o garafanau eleni. Yn ogystal bydd lle i hyd at 200 o bebyll.
ARCHEBWCH EICH LLE DIGON BUAN GAN FOD Y SAFLEOEDD YN DEBYGOL O WERTHU'N GYFLYM!
 

* Mae nawr modd gwneud cais am y 4 noson olaf ar gyfer carafán neu babell. *

 
Bydd gwasanaeth bws gwennol dynodedig i garafanwyr a gwersyllwyr (llawr isel) yn weithredol rhwng y Maes a Bae Caerdydd am y cyfnod am dâl o £20 i oedolion a £10 i blant. Ni fydd modd defnyddio cardiau teithio rhatach ar gyfer y gwasanaeth arbennig hwn.
Mae parcio yn y Bae yn gyfyngedig a chostus, ac fe fydd niferoedd y bysus a ddarperir yn ddibynnol ar yr archebion a dderbynnir ymlaen llaw. Yr ydym yn eich hannog felly i brynu tocynnau wrth archebu eich safle (neu erbyn 1 Mehefin fan bellaf), sydd yn cynnig gwerth arbennig am arian.
 
Gan ein bod ar gyrion caeau chwarae Pontcanna, mae yn ofynnol dan amodau ein trwydded i sicrhau mesurau llym i reoli symudiad cerbydau.  Gofynnwn yn garedig i chi dalu sylw arbennig i reol 8 (d) a (dd) yn y Rheolau ac Amodau, sydd yn ymwneud â chyfyngu nifer y cerbydau a ganiateir wrth bob carafán ac i rwystro cerbydau rhag symud ar y Maes Carafanau.  Byddwn yn cymryd camau yn erbyn unrhyw un fydd ddim yn cydymffurfio â’r rheolau hyn.  Eleni byddwn yn cyflwyno tâl o £10 ar gyfer parcio unrhyw gerbydau ychwanegol dros yr wythnos.
 
NI FYDD tâl mynediad i’r Maes yn ystod y dydd.  Bydd tocynnau y cyngherddau a gweithgareddau nosweithiol ar gael i'w prynu o 3 Ebrill.
 
Mae angen i chi ddarllen a deall y Rheolau ac Amodau canlynol cyn llenwi'r ffurflen archebu.
PDF icon Rheolau ac Amodau 2018.pdf
Ffurflen Archebu
Manylion
Eich Archeb
DEWISIWCH OPSIWN YM MHOB UN O'R CATEGORIAU ISOD OGYDD. Os nad oes angen rhywbeth bydd angen i chi ddewis 'Dim Angen''
Ceisiadau Grŵp
Dros y blynyddoedd mae niferoedd rhai grwpiau ar y Maes Carafanau wedi cynyddu yn sylweddol ac yn amhosibl i'w lleoli gyda'i gilydd sydd yn trechu'r nod. Felly, o eleni ymlaen 12 fydd uwchafswm unrhyw grwp a ganiateir. Ni leolir ceisiadau grŵp hyd nes fydd pob aelod o'r grŵp wedi cwblhau cais llwyddiannus am safle.
Gwybodaeth ychwanegol
Cadarnhau
Os hoffech chi barhau i dderbyn rhagor o wybodaeth am yr Eisteddfod mae angen i chi nodi hyn isod. Mae’r Eisteddfod yn defnyddio system ‘Mailchimp’ at ddibenion marchnata uniongyrchol. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y negeseuon e-bost neu ysgrifennu e-bost atom i gwyb@eisteddfod.org.uk.
Yr wyf wedi darllen, yn deal ac yn cytuno i gydymffurfio a rheolau ac amodau y Maes Carafanau a Gwersylla.