Cofrestru llety 2017

Bydd rhai yn chwilio am lety ac felly mae’n ofynnol i ni baratoi rhestr weddol gyflawn o leoedd i aros.  Rydym yn awyddus i letya cynifer o ymwelwyr ag sy’n bosibl yn ystod wythnos yr Ŵyl ac felly gwerthfawrogwn unrhyw gymorth.

Nid oes unrhyw dâl am gael eich cynnwys ar y rhestr, yn syml iawn, yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen gofrestru isod.

Bydd y manylion yn cael eu cynnwys ar y rhestr llety fydd yn ymddangos ar wefan yr Eisteddfod a bydd y rhai sydd â diddordeb yn cysylltu â chi’n uniongyrchol i wneud trefniadau ac i drafod telerau. 

Ni fydd yr Eisteddfod yn gyfrifol am unrhyw drefniant gan mai ar delerau busnes fydd y trefniant rhyngoch.  Ni fyddwn chwaith yn darparu manylion am gyfraddau na chyfleusterau.

Petai angen mwy o wybodaeth arnoch chi am yr Eisteddfod yna mae croeso i chi gysylltu â ni.  

Cwblhewch yr adran hon os oes gennych lety gwely a brecwast i'w gynnig.
Nodwch os yw'r ystafelloedd yn rai sengl, dwbl ayb
Nodwch sut fath o lety hunan-gynhaliol sydd gennych i'w osod.
Nodwch sut fath o ystafelloedd sydd ar gael, e.e. sengl, dwbl ayb.
Os mai carafan sydd gennych ar gael, cwblhewch yr adran hon, gan nodi sut fath o garafan.