Cyfle i fusnesau Môn fwydo mewn i gyrsiau iaith

7 Ebrill 2017

Mae’r Eisteddfod a Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin eisiau clywed gan gwmnïau a busnesau ar Ynys Môn sy’n awyddus i dderbyn gwersi Cymraeg rhad ac am ddim cyn ymweliad yr Eisteddfod.

Bydd cyfle i fusnesau ymateb i holiadur ar-lein am eu hanghenion ddysgu Cymraeg dros yr wythnosau nesaf, a bydd y canlyniadau’n cael eu defnyddio er mwyn teilwra cyrsiau penodol ar gyfer y sector preifat yn nalgylch yr Eisteddfod.

Gyda phrofi croeso Cymraeg yn bwysig i nifer fawr o ymwelwyr â’r Eisteddfod bob blwyddyn, bydd modd i fusnesau dderbyn cyrsiau blasu neu ddatblygu hyder er mwyn iddyn nhw allu datblygu defnydd o’r Gymraeg wrth ddelio gyda chwsmeriaid.  Bydd y cyrsiau’n cael eu cynnal yn ystod y cyfnod hyd at yr Eisteddfod, ac mae’r holiadur yn cynnwys nifer o gwestiynau ac opsiynau a allai gael eu defnyddio.

Cred yr Eisteddfod ei fod yn bwysig helpu busnesau i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod, ac mae cynnig gwersi a rhoi hyder iddyn nhw ddefnyddio’r Gymraeg yn rhan hollbwysig o’r gwaith hwn.  Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae annog busnesau i ddefnyddio a datblygu’u defnydd o’r Gymraeg yn rhan o genadwri’r Eisteddfod wrth deithio o amgylch Cymru. 

“Y gobaith yw y byddwn yn denu tua 150,000 o ymwelwyr i’r Eisteddfod yn Ynys Môn eleni, ac mae nifer fawr o’r rhain yn mynd i fod yn aros ac yn defnyddio adnoddau lleol yn ystod eu hymweliad.  Mae dyfodiad yr Eisteddfod felly’n gyfle gwych i fusnesau feddwl am ffyrdd newydd a hwyliog i ddenu ein hymwelwyr ni atyn nhw, ac mae’r Gymraeg yn ffactor bwysig i nifer fawr o Eisteddfodwyr.

“Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio gyda Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin ar baratoi a darparu cyrsiau eleni.  Rydym wedi cydweithio’n agos dros nifer o flynyddoedd, a’r gobaith yw y bydd nifer fawr o fusnesau a chwmnïau’n cymryd mantais o’r cyrsiau rhad ac am ddim dros y misoedd nesaf.”

Ychwanegodd Ifor Gruffydd, Cyfarwyddwr Consortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin, “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol fanteisio ar y cyfle i hyfforddi eu staff yn rhad ac am ddim, gan wella gofal cwsmer mewn ffordd rwydd iawn.  Bydd yn galluogi busnesau i gynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, nid yn unig i Eisteddfodwyr, ond i drigolion Môn ar ôl yr Eisteddfod."

Mae’r holiadur ar gael i’w gwblhau ar-lein tan 25 Ebrill, neu mae modd cysylltu gyda swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 400 am gopi papur.  Ewch i wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/mon-2017/maes-d neu www.surveymonkey.co.uk/r/dysgu-cymraeg i gwblhau’r holiadur.  Bydd manylion y cyrsiau’n cael eu cyhoeddi yn ystod mis Mehefin.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst ac mae tocynnau ar werth rŵan.  Gellir prynu tocynnau bargen gynnar ar-lein, www.eisteddfod.cymru, neu drwy ffonio 0845 4090 800 tan 30 Mehefin.

Am ragor o wybodaeth am waith Consortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin ac am ddysgu Cymraeg yn yr ardal, ewch i www.bangor.ac.uk/cio/index.php.cy neu ffoniwch 01248 382 752.