Cyhoeddi Eisteddfod 2017 yn prysur agosau

15 Mehefin 2016

Gyda dim ond wythnos a hanner i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

Cynhelir y Cyhoeddi yng Nghaergybi, gyda llwyfan arbennig yng nghanol y dref ar gyfer perfformiadau gan artistiaid lleol, yn gorau, ysgolion a dawnswyr, gan roi blas o’r hyn sydd i ddod y flwyddyn nesaf yn yr Eisteddfod ei hun.

Yn unol â thraddodiad, cynhelir gorymdaith ddechrau’r prynhawn, gan gynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r ardal, a chyflwyno’r ardal i’r Eisteddfod.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn o Ysgol Uwchradd Caergybi toc ar ôl 14.00 a cherdded drwy’r dref i Barc Caergybi, lle y cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun, gan roi cyfle i drigolion ac ymwelwyr weld un o seremonïau lliwgar yr Orsedd.

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl.  Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu'r flwyddyn nesaf. 

Yr Archdderwydd, sef pennaeth yr Orsedd sy’n arwain y seremoni bwysig hon, gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith lleol, Derec Llwyd Morgan, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd.  Unwaith y mae’r copi wedi’i rannu, mae’r wybodaeth yn gyhoeddus a’r gyfrol yn mynd ar werth mewn siopau ar hyd a lled Cymru.

Eleni, bydd Archdderwydd newydd yn cael ei urddo ar gychwyn y seremoni.  Daeth cyfnod Archdderwydd Christine, y ferch gyntaf i ymgymryd â’r swydd i ben, a dyma gychwyn cyfnod Archdderwydd Geraint Llifon, a fydd yn y swydd am y tair blynedd nesaf.

Bydd criw o enethod ifanc y dalgylch yn cymryd rhan yn y seremoni hefyd, sef merched y Ddawns Flodau.  Mae’r Ddawns yn rhan liwgar o holl seremonïau’r Orsedd, a chriw o enethod 8 i 10 oed o ysgolion lleol sydd yn perfformio’r ddawns a seiliwyd ar batrwm casglu blodau o’r caeau.  Mae’r merched wedi bod wrthi’n ymarfer ers wythnosau, a chawn gyfle i fwynhau’r perfformiad ym Mharc Caergybi fel rhan o’r seremoni.

Bydd amryw o weithgareddau’n cael eu cynnal ger y llwyfan yng nghanol y dref hefyd yn ystod y diwrnod, gyda stondinau gan fudiadau a chymdeithasau cenedlaethol a lleol, a bydd cyfle hefyd i brynu rhai o nwyddau arbennig yr Eisteddfod ei hun.

Meddai Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, Derec Llwyd Morgan, “Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd i ddod ymhen blwyddyn a rhoi blas i bobl ifanc am beth i’w ddisgwyl yn yr Eisteddfod.  Bydd hefyd yn gyfle i ni roi llwyfan i rai o ddoniau’r ardal, a gobeithio y bydd hyn yn eu hannog i gystadlu yn yr Eisteddfod ei hun ymhen y flwyddyn.

“Rydym wedi bod wrthi’n gweithio’n galed yn lleol ers misoedd lawer yn codi ymwybyddiaeth ac arian a braf yw gweld bod cymaint o gefnogaeth yma i’r Eisteddfod yn barod.  Diolch i bawb sydd eisoes wedi bod yn rhan o’r paratoadau a diolch i’r Cyngor sydd wedi dangos y fath gefnogaeth i’n gwaith dros y misoedd diwethaf.  Mae’n argoeli’n arbennig o dda ar gyfer y misoedd nesaf, a gobeithio y daw pobl o Gymru gyfan atom i fwynhau’r Cyhoeddi ddiwedd y mis.”

Yn ogystal â’r Cyhoeddi, cynhelir Cymanfa Ganu yng Nghapel Hyfrydle, Caergybi, nos Sul 26 Mehefin am 19.30, ac mae croeso cynnes i bawb ymuno yn y noson honno hefyd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ger Bodedern o 4-12 Awst.  Am fwy o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.