Cyhoeddi manylion cyngherddau Eisteddfod Môn

30 Mawrth 2017

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Fel sydd i’w ddisgwyl, mae’r Eisteddfod wedi rhoi rhaglen amrywiol at ei gilydd sy’n sicr yn cynnig rhywbeth i bobl o bob oed, gyda chymysgedd o sêr cenedlaethol a rhyngwladol a doniau lleol yr ardal.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae’r Pafiliwn newydd wedi rhoi cyfle i ni edrych eto ar ein rhaglen nos, a’n galluogi ni i fod yn fwy uchelgeisiol.  Roedd llynedd yn gyfle i ni arbrofi gyda Gig y Pafiliwn, ac rydym yn falch iawn bod y gig yn dychwelyd eto eleni, gydag Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula’n perfformio gyda Cherddorfa’r Welsh Pops, i gloi’r rhaglen eleni.

“Bydd yr wythnos yn cychwyn mewn ffordd wahanol iawn, wrth i ni gyflwyno premiere gwaith newydd, A Oes Heddwch?’ sy’n cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, wrth i ni nodi canmlwyddiant Hedd Wyn a’r Gadair Ddu eleni.  Un o lwyddiannau mawr Môn sy’n serennu nos Sadwrn, Gwyn Hughes Jones, sydd wedi mwynhau llwyddiant yn nhai opera mwyaf y byd yn dychwelyd i’w gynefin ym Môn am un noson.

“Gyda’r Gymanfa nos Sul, dan ofal Mari Lloyd Pritchard, Gwyn Evans a Seindorf Biwmares, gyda Grês Pritchard ar yr organ, cawn nodi trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn wrth fwynhau amrywiaeth mawr o emynau gorau Cymru. 

“Noson Lawen sydd yn y Pafiliwn nos Lun ers rhai blynyddoedd bellach, gyda chymysgedd o wynebau cyfarwydd a pherfformwyr ifanc yn barod i’n diddanu.  Mae hon yn sicr o fod yn noson i’r teulu, gyda digonedd o ganu a chwerthin.

“Ac fe fyddwn yn bendant yn chwerthin ac yn mwynhau nos Fawrth, wrth i Tudur Owen, Dyl Mei a Manon Rogers-Thomas gyflwyno ‘Hynna Be Di O - y Sioe Lwyfan’.  Bydd y criw yn ail-leoli stiwdio eu rhaglen radio i lwyfan y Pafiliwn, a phwy â ŵyr beth ddigwyddith wrth i’r noson fynd yn ei blaen!  Bydd digonedd o gerddoriaeth hefyd, gydag Osian Huw Williams a band arbennig ar gyfer y noson.

“Felly, wythnos amrywiol iawn, cymysgedd o syniadau newydd a chreadigol a’r traddodiadol, a fydd yn apelio at bobl leol a’n cynulleidfa genedlaethol gobeithio.  Mae cyfle eleni i arbed arian ar docynnau cyngherddau am y tro cyntaf, wrth i ni gyflwyno’r cynllun bargen gynnar ar gyfer tocynnau gyda’r nos yn ogystal â’r dydd.  Ewch ar-lein am ragor o wybodaeth a phrynu tocynnau, neu ffoniwch y linell docynnau ar 0845 4090 800.

“A chofiwch wneud yn siwr eich bod yn mynd ati i brynu’ch tocynnau’n gynnar.  Gyda’r maes carafanau, gwersylla a stondinau wedi gwerthu mor gyflym, gwell sicrhau eich bod yn prynu’ch tocynnau nos cyn gynted ag y gallwch fel na chewch eich siomi.  Bydd tocynnau ar werth o 10:00 ddydd Llun 3 Ebrill.”

Nos Wener 4 Awst: A Oes Heddwch?  Gan gymryd hanes enillydd y Gadair Ddu, Hedd Wyn, fel ysbrydoliaeth, dyma stori’r bechgyn a aeth i’r rhyfel ganrif yn ôl a’r gymuned a adawyd ar ôl yma yng Nghymru.

Gwaith newydd gan Aled a Dafydd Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog), Guto Dafydd, Paul Mealor a Grahame Davies, gyda Chôr yr Eisteddfod, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a'r unawdwyr, Osian Huw Williams, Casi Wyn, Emyr Gibson a Lleuwen Steffan.

Nos Sadwrn 5 Awst: Gwyn Hughes Jones  Cyfle i glywed hen ffefrynnau ac ambell gân newydd, yng nghwmni Gwyn a’r unawdwyr ifanc o Fôn, Steffan Lloyd Owen, Meilir Jones a Llio Evans.  Gydag Iwan Llewelyn-Jones ar y piano ac Ensemble Siambr Rhys Taylor.

Nos Sul 6 Awst: Cymanfa Ganu  Mari Lloyd Pritchard sy’n arwain eleni, gyda Seindorf Biwmares a’u harweinydd, Gwyn Evans yn cyfeilio.  Yr organydd yw Grês Pritchard.

Nos Lun 7 Awst: Noson Lawen Ynys Môn  Dilwyn Morgan yn cyflwyno Elin Fflur, Côr Glanaethwy, Eilir Jones, Wil Tân, Trio, Y Tri Trwmpedwr (Gwyn Evans, Gwyn Owen a Cai Isfryn), Bach a Mawr ac Edern.

Nos Fawrth 8 Awst:  Hynna Be Di O - Y Sioe Lwyfan  Wedi ail-leoli eu stiwdio radio ar y llwyfan enwog, bydd Tudur a’r criw yn cyflwyno sioe unigryw a chofiadwy i gynulleidfa ddryslyd y brifwyl.  Llond carafán o westeion wedi’u trefnu gan Manon, llond adlen o gerddorion wedi’u dewis gan Dyl Mei a digon o chwerthin gan Tudur i lenwi Elsan.  Mymryn bach o sylwedd, fawr ddim swmp ond llond lle o hwyl - Hynna Be ‘Di o!

Nos Iau 10 Awst: Gig y Pafiliwn  Huw Stephens yn cyflwyno Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula gyda Cherddorfa’r Welsh Pops Orchestra.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill, gyda’r cynllun bargen gynnar yn rhedeg tan 30 Mehefin.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch i www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch 0845 4090 900.