Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018

11 Ionawr 2018

Efallai ein bod ni’n agosáu at ganol mis Ionawr ac ambell adduned blwyddyn newydd eisoes wedi’i dorri, ond dyw hi ddim yn rhy hwyr i fynd ati i greu adduned newydd, sef cefnogi a dathlu llwyddiant y rheiny sydd wedi mynd ati i ddysgu Cymraeg.

Gyda hynny mewn golwg bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn lansio cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn 2018 yn nigwyddiad Cwrs Calan, Dysgu Cymraeg Caerdydd, ddydd Sadwrn 13 Ionawr, lle bydd dysgwyr o bob lefel yn dod ynghyd i glywed mwy am yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd eleni a chyfleoedd ar gyfer dysgwyr yn yr ardal yn gyffredinol yn ogystal ag yn yr Eisteddfod.

Bydd rhai o gyn-enillwyr Dysgwyr y Flwyddyn yn cymryd rhan mewn sesiynau’n ystod y dydd gan sôn am bwysigrwydd y gystadleuaeth a’i rôl yn hybu dysgu Cymraeg ar draws y wlad. 

Mae’r gystadleuaeth yn rhan greiddiol o neges yr Eisteddfod Genedlaethol wrth i’r ŵyl ymweld â gwahanol ardaloedd, ac meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae dathlu llwyddiant ym maes dysgu Cymraeg yn rhan bwysig o’n gwaith ni, ac mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn ffordd arbennig o wneud hyn.

“Dyma lwyfan cenedlaethol i’r sector dysgu Cymraeg, a chystadleuaeth sy’n agored i unrhyw un sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith.  Mae llawer o bobl yn mynd ati i ddysgu Cymraeg er mwyn ei siarad gyda ffrindiau a theulu.  Mae eraill yn dysgu’r iaith er mwyn ei siarad yn y gwaith, a nifer yn awyddus i’w defnyddio yn y gymuned leol. 

“Ac mae rhai pobl yn dysgu Cymraeg gan eu bod yn chwilio am her newydd.  Beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, gellir mynd ati i gystadlu neu drefnu enwebiad ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn.

“Wrth i ni gefnogi ac ymuno yn yr her i geisio sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae’n hollbwysig bod lle amlwg i ddysgu Cymraeg yn ein gwaith ac ein bod ni fel cenedl yn dathlu llwyddiant ac yn annog rhagor i fynd ati i ddysgu, ac yn fwy pwysig i ddefnyddio’r iaith yn y dyfodol.”

Mae ffurflen gais cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn ar gael ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru yn ogystal â mewn llyfryn sydd wedi’i ddosbarthu drwy rwydwaith y Canolfannau Dysgu Cymraeg ar draws Cymru.  Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa’r Eisteddfod ar 0845 4090 300 am gopi o’r llyfryn.  Y dyddiad cau yw 31 Mawrth.

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw un dros 18 oed sydd wedi dysgu Cymraeg yn eithaf rhugl.  Gall unigolyn ymgeisio’i hun, neu gall teulu, ffrind, cydymaith - unrhyw un - fynd ati i enwebu rhywun sydd wedi gwneud eu gorau gyda’r Gymraeg.

Ceir gwybodaeth am nifer fawr o gystadlaethau eraill i ddysgwyr yn llyfryn y dysgwyr hefyd.  Mae modd hefyd cofrestru ar-lein i gystadlu yn y cystadlaethau llwyfan ar gyfer dysgwyr.

Bydd enillydd Dysgwr y Flwyddyn yn derbyn tlws arbennig, yn rhoddedig gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, a £300 gan Peter a Gill Griffiths, Pentyrch, Caerdydd, a bydd y tri arall sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tlysau, sydd hefyd yn rhoddedig gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.  Bydd y rheiny sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn derbyn tanysgrifiad blwyddyn i’r cylchgrawn Golwg, a rhoddion gan fudiad Merched y Wawr.  Bydd yr enillydd hefyd yn cael ei g/wahodd i fod yn aelod o’r Orsedd.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.