Cerdd Dant

Manylion y cystadlaethau cerdd dant, y ffurflen gais a'r rheolau ac amodau i gyd.

16. Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer
‘Cyfoeth’, John Glyn Jones, Allwedd y Tannau 76 [CCDC]
Cainc: ‘Y Foryd’, Gwennant Pyrs, (112212), Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill [Curiad 7015]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst 2018

Gwobrau:
1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 (Er cof am y diweddar Noel John – rhodd gan ei deulu)
2. £300 (£150 Parti Cerdd Dant Criw Caerdydd)
3. £200
Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr buddugol

--------------------

17. Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn
(a) ‘Efengyl Tangnefedd’, Eifion Wyn, Caneuon Ffydd, Rhif 844 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Cainc: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn, (122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]
(b) ‘Cywydd Mawl i Hywel Gwynfryn’, Dic Jones (penillion 1, 2, 3 a 5), Cerddi Dic yr Hendre [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Cainc y Datgeiniad’, Bethan Bryn, (1122), Bedw Gwynion [CCDC]

Gwobrau:
1. Cwpan Coffa Llyfni Huws i’w ddal am flwyddyn a £300 (Parti’r Efail er cof am Gareth Traws)
2. £200 (Pedwarawd Isca)
3. £100

--------------------

18. Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer
‘SA43 i CF1’, Ceri Wyn Jones, Dau Wynebog [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘CF5’, Mari Watkin, (112) [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:
1. Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf)
2. £100 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
3. £50 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

--------------------

19. Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant
‘Cofio’, Waldo Williams, Dail Pren [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Siliwen’, Gwennant Pyrs, (112212), Nudd Gwyn a Cheinciau Eraill [Curiad 7015]

Gwobrau:
1. £150 (Er cof am Tad-cu – Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin – oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
2. £100 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
3. £50 (Gan y teulu er cof am Dewi Roberts, Plas ym Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

--------------------

20. Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
‘Rhos y Pererinion’, T. Gwynn Jones, Caniadau [Swyddfa’r Eisteddfod (Hughes a’i Fab)]
C
ainc: ‘Tannau Tawe’, Elfair Jones, (1122), Alaw Tawe [CCDC]

Gwobrau:
1. £150 (Owian Siôn, Llandaf)
2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)
3. £50 (Nest Gwilym, Grangetown, Caerdydd)

--------------------

21. Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed
‘Dyled Eileen’, Gruffudd Owen, Hel Llus yn y Glaw [Barddas]
Cainc: ‘Penyberth’, Nan Jones, (122), Bro Mebyd [Gwasg Gwynedd]

Gwobrau:
1. £100 (Elliw Mai ac Elain Llwyd, Caerdydd)
2. £60
3. £40

--------------------

22. Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
(a) ‘Rhedeg i Baris’, Rhys Iorwerth, Un Stribedyn Bach [Gwasg Carreg Gwalch]
Cainc: ‘Gartherwen’, Owain Siôn, (1122), Ceinciau 99 [CCDC]
(b) ‘Anfonaf Angel’, Hywel Gwynfryn (dylid hebgor pennill 3) [Swyddfa’r Eisteddfod]
Cainc: ‘Erwenni’, Einir Wyn Jones, (122), Ceinciau Penyberth [Urdd Gobaith Cymru]

Gwobr:
1. Tlws Telynores Dwyryd i’w ddal am flwyddyn, Medal (Nia Tudur, Treganna) a £150 (Delyth Medi, Llandaf)
2. £100 (Rheinallt a Rowenna Thomas, Bae Caerdydd)
3. £50 (Catherine Watkin, Deganwy)

--------------------

23. Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed
‘Y Fedwen’, T. Llew Jones, Hoff Gerddi Natur Cymru [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Dyffryn Paith’, Bethan Bryn, (1122), Stelcian [Curiad 7040]

Gwobrau:
1. Tlws Plas Maenan i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Elliw Mai, Caerdydd)
Gwobr Goffa Haf J Morris (un o sylfaenwyr y Cwrs Gosod) yn rhoddedig gan Gymdeithas Cerdd Dant Cymru i’r enillydd i annog diddordeb a meithrin y grefft ymysg pobl ifanc.

--------------------

24. Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed
‘Mae Gen i Freuddwyd ’ (dylid hepgor y cwpled olaf), Gwyn Thomas, Sbectol Inc [Y Lolfa]
 Cainc: ‘Dyffryn Cân’, Elfair Jones, (1122), Ceinciau’r Allwedd – y Gyfrol Gyntaf [CCDC]

Gwobrau:
1. Cwpan Caradog Pugh i’w ddal am flwyddyn a £60
2. £30
3. £20
(£110 Beti a Carys Puw i gofio am Deulu Cynythog Bach)

--------------------

25. Unawd Cerdd Dant dan 12 oed
‘Cysgod’, Geraint Lloyd Owen, Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]
Cainc: ‘Murmur y Nant’, Menai Williams, (1122), Ceinciau’r Dyffryn a Mwy [CCDC]

Gwobrau:
1. £50 (Rhun, Bethan, Elen a Sara Dafydd Roberts, Caerdydd)
2. £25 (Côr Merched y Ddinas)
3. £15 (Côr Merched y Ddinas)
 

Cyfansoddi

26. Gosodiad dan 25 oed
Gosodiad deulais, ond gellir cynnwys unsain neu drillais ar adegau yn ôl eich gweledigaeth o’r geiriau
‘Nadolig Yw’, W Rhys Nicholas, Hoff Gerddi Nadolig Cymru [Gwasg Gomer] ar y gainc ‘Angharad’, Nan Elis, (122), Tant i’r Plant [Gwasg Gwynedd]. Dylid cyflwyno un copi o’r gosodiad wedi’i gofnodi ar bapur, mewn modd addas i’r darn. Gellir hefyd cyflwyno ar ffurf electroneg os y cofnodir y gwaith ar gyfrifiadur.

Gwobr: £200 (£50 Mari Watkin, Treganna)

Beirniad: Lois Eifion

--------------------

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

27. Cystadleuaeth cyfeilio dan 25 oed
Disgwylir i'r cystadleuwyr gyfeilio i ddatgeinydd Cerdd Dant ac i fod yn barod i drawsgyweirio'r ceinciau gosodedig, hyd at dôn yn uwch a thôn yn is.
Ceinciau:
'Hawys’, Mona Meirion, Tant i’r Plant [Gwasg Gwynedd]
‘Plas Heli’, Einir Wyn Jones, Ceinciau Penrhos [Cyhoeddiadau Sain]

Gwobrau:
1. £100
2. £60
3. £40

Beirniad: Dafydd Huw

--------------------

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân:  Môr
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan.
Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2018 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Teulu Jack a Jean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150

--------------------

Bydd trawsgyweiriadau o’r ceinciau ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru www.cerdd-dant.org

Beirniaid: Gavin Ashcroft, Nia Clwyd, Elfair Jones, Rhian Jones

Telynorion: Dylan Cernyw, Dafydd Huw, Elain Wyn 

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Cerdd Dant 2018