Cerdd Dant

Manylion y cystadlaethau cerdd dant, y ffurflen gais a'r rheolau ac amodau i gyd.

 

15. Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer
Detholiad penodol o ‘Bedwyr Lewis Jones’, Gerallt Lloyd Owen, Y Gân Olaf [Barddas]
Cainc: ‘Cymerau’, Nan Elis, (122122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]
Noder: I’w chanu yn y cywair gwreiddiol yn unig

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Gwobrau:
1. Cwpan Syr Harry Brittain, er cof am Delynores y G’lomen Wen, i’w ddal am flwyddyn a £500 (Er cof am Beti Wyn a Wil Rolant, Rhostryfan gan John a Mattie Hughes, Llanberis)
2. £300 (Trefor ac Olwen Williams, Parc Carafanau Penrhyn, Llanfwrog)
3. £200 (Eryl a Myfanwy Jones, Bodffordd)
Cyflwynir Medal Goffa Noel John i hyfforddwr y côr buddugol

 

16. Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer – Agored
‘Â Deunaw Gŵr, Dyna’i Gyd’, Geraint Lloyd Owen
Cainc: ‘Cwm Main’, Gwennant Pyrs, (1122), Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017

Gwobrau:
1. Cwpan Coffa Llyfni Huws i’w ddal am flwyddyn a £300 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
2. £200 (Eiluned Ann er cof am ei phriod William John Thomas)
3. £100 (Cronfa Watcyn o Feirion)

 

17. Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer
‘Cannwyll yn Olau, Eirlys Parri, Blwyddyn Gron [Gwasg Carreg Gwalch]
Cainc: ‘Ael y Bryn’, Owain Siôn (1122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]

Gwobrau:
1. Cwpan Môn i’w ddal am flwyddyn a £150 (Rhoddedig gan Arthur Lloyd Owen er cof am ei wraig Wendy [Alawes y Wyddfa])
2. £100 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
3. £50 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)

 

18. Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Agored
‘Yn Gymaint i Ti Gofio’, Peter M. Thomas, Caneuon Ffydd, Rhif 854 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Cainc: ‘Ysgubor Fawr’, Owain Siôn, (122), Ceinciau Llwyndyrus [Cyhoeddiadau Sain]

Gwobrau:
1. £150 (Er cof am Tad-cu, Gwyn Thomas, Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin oddi wrth Gwenllian, Heledd, Tom, Gruff, Alys a Ned)
2. £100 (Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)
3. £50 Er cof am Dewi Roberts, Plas-ym-Mhowys, Treuddyn, Sir y Fflint)

 

19. Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
‘Cofio Haf’, Iwan Morgan, Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Cainc: ‘Mallwyd’, Gwenan Roberts, (1122), Ceinciau’r Allwedd [CCDC]

Gwobrau:
1. £150 
2. £100
3. £50
(£300 Er cof am Haf Morris)

 

20. Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed
‘Traeth Llanddona’, John Pinion Jones, Gair i’r Gainc/Allwedd y Tannau 75 [CCDC]
Cainc: ‘Y Marial Gwyn’, Morfudd Maesaleg, (1122), Ceinciau Ddoe a Heddiw [CCDC]

Gwobrau:
1. £100 
2. £60
3. £40
(£200 Margaret Hughes, Llwydiarth Fawr, Llannerch-y-Medd)

 

21. Unawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd
(a) ‘Breuddwyd’, Geraint Lloyd Owen, Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]
Cainc: ‘Cae Gethin’, Mair Carrington Roberts, (12212), Cerddi a Cheinciau’r Cwm [Gwasg y Bwthyn]
(b) ‘Ysbryd Duw, a fu’n Ymsymud’, Cynan, Caneuon Ffydd, Rhif 840 [Pwyllgor Caneuon Ffydd]
Cainc: ‘Rhandir’, Mair Carrington Roberts, (122), Ceinciau’r Ffin [Curiad]

Gwobr:
Tlws Telynores Dwyryd i’w ddal am flwyddyn, Medal (Catherine Lewis Hughes) a £300 (Rhoddedig gan WJ, Hywel Wyn a Mair er cof am eu rhieni, TJ [Tom] a Jennie Eleanor Edwards, Bow Street, ym mlwyddyn ei chanmlwydd)

 

22. Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed
‘Enwau’, Wyn Owens, Mwy o Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Lowri’, Menai Williams, (11222), Ceinciau’r Dyffryn a Mwy [CCDC]

Gwobrau:
1. Tlws Plas Maenan i’w ddal am flwyddyn a £75 (Rhoddedig gan Emlyn a Dilys Parry, Rhosybol er cof am eu merch, Sian Emlyn)
2. £50 (Teulu Frogwy Bach, Llangwyllog)
3. £25 (Rhoddedig gan Emlyn a Dilys Parry, Rhosybol er cof am eu merch, Sian Emlyn)
Gwobr Goffa Haf J Morris (un o sylfaenwyr y Cwrs Gosod) yn rhoddedig gan Gymdeithas Cerdd Dant Cymru i’r enillydd i annog diddordeb a meithrin y grefft ymysg pobl ifanc.

 

23. Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed
‘Alaw’, Mererid Hopwood, Nes Draw [Gwasg Gomer]
Cainc: ‘Beuno’, Gwennant Pyrs, (122), Dwynwen a Cheinciau Eraill [Gwennant Pyrs]

Gwobrau:
1. Cwpan Caradog Pugh i’w ddal am flwyddyn a £60 (Adrian a Janet Jones, Bodedern er cof am Goronwy a Mona Morgan-Jones, Tŷ Capel, Tabor, Fali)
2. £30 (Megan Pritchard a Beryl Williams, Llangwyllog)
3. £20 (Megan Pritchard a Beryl Williams, Llangwyllog)

 

24. Unawd Cerdd Dant dan 12 oed
‘Dyfrig y Dwrgi’, Gwenno Dafydd, Dwi’n Byw Mewn Sŵ Gyda’r Cangarŵ [Gwasg Carreg Gwalch]
Cainc: ‘Mallt y Nos’, Owain Siôn, (1122), Ceinciau Penyberth [Urdd Gobaith Cymru]

Gwobrau:
1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Cledwyn a Glenys Rowlands, Benllech)

 

Cyfansoddi

25. Gosodiad dan 25 oed
Gosodiad deulais ond gellir cynnwys unsain neu drillais ar adegau yn ôl eich gweledigaeth ar y geiriau ‘Tymhorau’, Dewi Jones, Gair i’r Gainc [CCDC] a chainc o’ch dewis eich hun. Dylid cyflwyno un copi o’r gosodiad wedi’i gofnodi ar bapur, mewn modd addas i’r darn. Gellir hefyd cyflwyno ar ffurf electroneg os y cofnodir y gwaith ar gyfrifiadur.

Gwobr: £200 (£100 Perry Davies er cof am ei rhieni, Mr a Mrs Ellis Owen, Paradwys; £100 Myrddin Davies, Rhosllannerchrugog er cof am ei rieni)

Beirniad: Einir Wyn Jones

 

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

26. Cystadleuaeth cyfeilio i rai o dan 25 oed
Disgwylir i'r cystadleuwyr gyfeilio i ddatgeinydd Cerdd Dant ac i fod yn barod i drawsgyweirio'r ceinciau gosodedig, hyd at dôn yn uwch a thôn yn is.
Ceinciau:
'Mererid' a 'Coetmor' - Menai Williams, 'Ceinciau'r Dyffryn a Mwy' [CCDC]

Gwobrau:
1. £100 (Eleanor Hughes a’r teulu, Tŷ Mawr er cof am Iorwerth G. Hughes)
2. £60 (Esther Wynne Edwards, Llangefni)
3. £40 (Elain Wyn Jones, Penrhos, Pwllheli)

Beirniad: Gwenan Gibbard

 

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân:  Glannau 
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan.
Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.
(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)

 

Bydd trawsgyweiriadau o’r ceinciau ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan Cymdeithas Cerdd Dant Cymru www.cerdd-dant.org

Beirniaid: Ann E Fox, Carys Jones, Einir Wyn Jones, Mari Watkin

Telynorion: Dylan Cernyw, Alecs Peate, Elain Wyn 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Adran Cerdd Dant (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017