Dawnsio (Gwerin)

88. Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake
Dilyniant di-dor o ddawnsfeydd gwerin cyhoeddiedig, gwrthgyferbyniol, yn cynnwys

Naill ai:
‘Rhisiart Annwyl’, Hen a Newydd – Casgliad o Ddawnsiau Padrig Farfog [CGDWC]
Neu
‘Croen y Ddafad Felan’, Dawnsiau Traddodiadol, Casgliad o ddawnsfeydd o’r 17eg a’r 18fed ganrif [CGDWC]
heb fod yn hwy na 12 munud o hyd

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst neu Sadwrn 12 Awst 2017

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Lois Blake i’w ddal am flwyddyn a £500 (Rhodeddig gan Euros Wyn Jones a’r plant, Gwenno, Huw, Mari, Lowri a Dewi er cof am Sioned Ann Jones)

2. £300 (David Owens, Dwyran)

3. £200 (Islwyn a Bethan Williams, Biwmares)

 

89. Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru
Un uned o dri chwpl: ‘Sawdl y Fuwch’, Hen a Newydd – Casgliad o Ddawnsiau Padrig Farfog [CGDWC]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst neu Sadwrn 12 Awst 2017

Gwobrau:

1. Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru i’w ddal am flwyddyn a £300 (Er cof am Gilbert a Catherine Guest, Llangefni, rhieni Margaret Hubbard ac Ann Jones)
2. £200 (Mair a John Idris Jones, Llansadwrn er cof am Sioned)
3. £100 (J Beryl Williams, Porthaethwy)
 

90. Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed

Naill ai:
‘Bae Beaumaris’, Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru [CGDWC]
Neu:
‘Tribant Morgannwg’, Dawnsiau yr Ugeinfed Ganrif [CGDWC]

Caniateir i hyd at 25% o’r aelodau fod dros yr oedran

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Fercher 9 Awst 2017

Gwobrau:

1. Tlws Dawnswyr Elli i’w ddal am flwyddyn a £150
2. £100
3. £50

(£300 Delwyn ac Eira Pritchard, Llangefni)

 

91. Dawns Stepio i Grŵp

Dawns stepio i grŵp o 5 neu fwy gan ddefnyddio camau a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad Gwerin Cymreig. Amser: heb fod yn hwy na 5 munud

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst neu Sadwrn 12 Awst 2017

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Geoff Jenkins a £150 (Roger a Pat Borlace, Llandegfan)
2. £100 (Dawnswyr Môn)
3. £50 (Dawnswyr Môn)
 

92. Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio

Gan ddefnyddio camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Cymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 4 munud.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Graham Worley a £100
2. £60
3. £40
(£200 Emyr Wyn Williams, Porthaethwy er cof am Delian Haf)

 

93. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Cymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Menna Griffiths i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Ffrancon a Thelma Margaret Morris, Llandegfan)

 

94. Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Cymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Coffa Myfi a Megan Wynn i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Ffrancon a Thelma Margaret Morris, Llandegfan)


Cystadlaethau yn y Neuadd Ddawns neu’r Tŷ Gwerin
 

95. Dawns Stepio Unigol i Fechgyn dan 16 oed

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Cymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. Tlws Bro Taf er cof am Lowri Gruffydd i’w ddal am flwyddyn a £60
2. £30
3. £20
(£110 Teulu Llety’r Bugail, Gwersyllt, Wrecsam)

 

96. Dawns Stepio Unigol i Ferched dan 16 oed

Gan ddefnyddio gwisg, camau, patrymau, arddull a cherddoriaeth fyw sydd yn y traddodiad gwerin Cymreig.

Amser: heb fod yn hwy na 3 munud

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Soroptimist Rhyngwladol Ynys Môn)

 

Cystadlaethau yn y Tŷ Gwerin

97. Props ar y Pryd

Cystadleuaeth hwyliog i unrhyw nifer o ddawnswyr. Rhaid cofrestru yn ystod yr awr cyn y gystadleuaeth – a bydd y testun, props a’r gerddoriaeth yn cael eu dewis a’u datgelu yn ystod yr amser cofrestru. Rhaid defnyddio cyfeilydd swyddogol y gystadleuaeth. Y ddawns i bara rhwng 2 a 3 munud.

Gwobrau:

£300 i’w rhannu yn ôl dymuniad y beirniad

 

Cyfansoddi

 

98. Cyfansoddi dawns i dri bachgen a chwe merch

Anfonir y ddawns fuddugol i Gymdeithas Cenedlaethol Dawns Werin Cymru gyda’r bwriad o’i chyhoeddi

Gwobr: £200 (Tudor Williams, Bodffordd, a’i chwiorydd er cof am eu brawd, Haydn Williams, Llanddulas)
 

Beirniad: Dai Williams

 

8. Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Glannau

Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)

 

9. Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.

Gwobrau:

1. £150 (Lis Williams, Llandegfan)
2. £100 (Er cof annwyl iawn am Ffion Haf a’r diweddar Elfed Wyn Hughes gan Fflur Mai Hughes, Llangefni)
3. £50 (Lis Williams, Llandegfan)
 

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

10. Unawd ar unrhyw offeryn gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Gymreig.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Wendy Davies, Llanfairpwll)

PDF icon Amodau Arbennig Adran Dawns (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)