Llefaru

Manylion cystadlaethau llefaru ynghyd â'r ffurflen gais a'r rheolau ac amodau ar gyfer 2018.

145. Côr Llefaru dros 16 mewn nifer
‘Wydden ni Ddim’, Grahame Davies, Cadwyni Rhyddid [Swyddfa’r Eisteddfod (Barddas)]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 10 Awst 2018

Gwobrau:

1. Cwpan Rhys Bowen i’w ddal am flwyddyn a £500 (Siambrau Bargyfreithwyr 9 Plas y Parc, Caerdydd)
2. £300
3. £200

-------------------

46. Parti Llefaru hyd at 16 mewn nifer

‘Colli Iaith’, Harry Webb, Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer] ac ‘Etifeddiaeth’, Gerallt Lloyd Owen, Cerddi’r Cywilydd [Gwasg Gwynedd] neu Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer]

Gellir cyflwyno’r ddwy gerdd ar wahân neu gyfuno neu blethu’r ddwy gerdd

Gwobrau:

1. Cwpan Lleisiau Llifon i’w ddal am flwyddyn a £300
2. £200
3. £100 (Merched y Wawr Cangen Bro Radur Caerdydd)

--------------------

147. Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn i rai 21 oed a throsodd

(a) ‘Gwynfor Evans’, Hywel Griffiths, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Bro Morgannwg 2012 [Swyddfa’r Eisteddfod]

(b) Hunanddewisiad heb fod yn hwy na 6 munud

(Gweler Amod 1 uchod)
Gwobr:
Medal Goffa Llwyd o’r Bryn (Carwyn John, Pontcanna, Caerdydd) a £300 (Rhiannon ac R Alun Evans, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd)

--------------------

148. Llefaru Unigol Agored

Naill ai:
Detholiad penodol o ‘Jwg ar Seld’, Lleucu Roberts [Swyddfa’r Eisteddfod (Y Lolfa)]

Neu
‘Mam’, T. Llew Jones, Hoff Gerddi Cymru [Gwasg Gomer]

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

(£200 Meirion Williams, Llanelli er cof am ei briod, Ann)

--------------------

149. Cystadleuaeth Dweud Stori

Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed.
Cyflwyno stori yn seiliedig ar chwedl neu stori traddodiadol o Gymru (hynafol neu gyfoes). Dylai’r stori apelio at gynulleiddfa gymysg gan ddangos dawn y storïwr i ddiddanu a hoelio sylw’r gynulleidfa. Caniateir defnyddio gwisgoedd a mân gelfi cludadwy os dymunir. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy nag 8 munud.
Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw.
Bydd rhaid cofrestru ar y diwrnod o leiaf awr cyn y gystadleuaeth. Nifer cyfyngedig, felly cynta’ i’r felin. Cynhelir y gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin. (Nid oes angen cofrestru erbyn Mai 1af)

Gwobrau:

1. £100 (Wales Environmental Cyf.)
2. £60
3. £40

--------------------

150. Llefaru Unigol 16 ac o dan 21 oed

‘Wythnos yn Ohio Fydd’, Ifor ap Glyn, Waliau’n Canu [Gwasg Carreg Gwalch]
Gwobrau:

1. Medal Goffa Gwyneth Morus Jones a £75
2. £50
3. £25
(£150 Er cof am Ann Phillips gan Owain a’r teulu)

--------------------

151. Llefaru Unigol 12 ac o dan 16 oed

‘Canolfan Siopa Dewi Sant’, Gilbert Ruddock, Cerddi Caerdydd [Gwasg Gomer]
Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Elin Angharad, Sain Ffagan, Caerdydd)

--------------------

152. Llefaru Unigol dan 12 oed

‘Gareth Bêl’, Ifor ap Glyn [Swyddfa’r Eisteddfod (Gwasg Carreg Gwalch)]

Gwobrau:

1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Er cof am y diweddar Mrs Doreen Batten [Williams gynt], gynt o Arosfa, Llanwrtyd ac yn ddiweddarach o Lundain a Dorset)

--------------------

153. Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd

Corinthiaid 1, Pennod 13, adnodau 1-13: ‘Cariad’. Caniateir defnyddio fersiwn beibl.net neu Y Beibl Cymraeg Newydd
Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Eglwys Ebeneser Caerdydd)

--------------------

154. Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed

Ioan, Pennod 6, adnodau 1-15: ‘Bwydo’r pum mil’, beibl.net

Gwobrau:

1. £60 (Ysgol Sul Eglwys y Crwys Caerdydd)
2. £30 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)
3. £20 (Eglwys Bethlehem, Gwaelod y Garth)

--------------------

 (8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Môr
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin draddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 10 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2018 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod. (Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Cerdd Dant, Dawns a Drama)

Gwobrau:
1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Teulu Jack a Jean Williams, Llanddona)
2. £250
3. £150

--------------------

Beirniaid: Ann Siriol Davies, Daniel Evans, Rhian Iorwerth, Siân Teifi
 

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau arbennig Llefaru