Llefaru

Manylion cystadlaethau llefaru ynghyd â'r ffurflen gais a'r rheolau ac amodau ar gyfer 2017.

 

138. Côr Llefaru dros 16 o leisiau

‘Perllan hefyd a roddwyd i mi’, Dewi Jones, Cerddi Mathafarn [Gwasg Pantycelyn]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017  

Gwobrau:

1. Cwpan Rhys Bowen i’w ddal am flwyddyn a £500 (Teulu Pen y Bryn, Llynfaes)
2. £300 (Er cof am HRM. Hughes, Penrhos, Bodedern gan y teulu)
3. £200 (Hogan Aggregates [Chwarel Gwyndy])

 

139. Parti Llefaru hyd at 16 o leisiau

‘Olion’, Iwan Llwyd, Dan Ddylanwad [Gwasg Taf]

Cynhelir y gystadleuaeth hon ddydd/nos Wener 11 Awst 2017  
Gwobrau:

1. Cwpan Lleisiau Llifon i’w ddal am flwyddyn a £300 (£200 Gwobr Goffa Tryweryn [Rhodd gan Watcyn Jones er cof am ei chwaer, Elizabeth a frwydrodd mor galed i achub Capel Celyn]; £100 Teulu Rhos Llwyn, Llangwyllog)
2. £200 (Dic a Nesta Pritchard, Llangwyllog)
3. £100 (R Gwynedd Jones, Rhuthun er cof am ei briod, Megan)

 

140. Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn i rai 21 oed a throsodd

(i) ‘Dychwelyd’, TH Parry-Williams, Cerddi, Rhigymau a Sonedau [Gwasg Gomer]

(ii) Hunanddewisiad hyd at 6 munud.

(Gweler Amod 1)
Gwobr:

Medal Goffa Llwyd o’r Bryn a £300 (Meinir Owen, Y Groeslon er cof am ei gŵr, Brian, enillydd Gwobr Llwyd o’r Bryn, 1965 a 1968)

 

141. Llefaru Unigol Agored

Naill ai:

Detholiad penodol o ‘Y Gŵr o Baradwys’, Ifan Gruffydd [Swyddfa’r Eisteddfod]

neu

Detholiad penodol o ‘Craciau’, Bet Jones [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. £100 (Bethan Jones, Llanfairpwll)
2. £60 (Teulu Bryncroes, Tyn Lôn, Caergybi)
3. £40 (Teulu Bryncroes, Tyn Lôn, Caergybi)

 

142. Cystadleuaeth Dweud Stori

Cystadleuaeth agored i unigolion o bob oed i gyflwyno ‘Y Stori y tu ôl i’r Llun’. Dylai’r stori ddod o’r frest, heb fod yn hwy na 6 munud o hyd. Ni ddylid cyflwyno sgript ymlaen llaw, ond mae angen i chi ddanfon copi electronig o’ch llun erbyn 1 Gorffennaf 2017 at cystadlu@eisteddfod.org.uk

Sylwer mai ar yr unigolyn y disgyn y cyfrifoldeb o glirio unrhyw hawlfraint sydd ar y llun, felly gorau oll os mai llun o’ch eiddo chi a ddanfonir at y Trefnydd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, cysyllltwch ymlaen llaw â Swyddfa’r Eisteddfod, os gwelwch yn dda.
Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Er cof am John ac Annie Williams, Tŷ Cwyfan, Tŷ Croes gan y plant)

 

143. Llefaru Unigol i rai rhwng 16 ac o dan 21 oed

Detholiad penodol o stori ‘Stafell Braf’, Sonia Edwards, Rhwng Noson Wen a Phlygain [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. Medal Goffa Gwyneth Morus Jones a £75
2. £50
3. £25
(£150 Er cof am Elen Roger Jones, Marian Glas)

 

144. Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed

‘Trydar’, allan o ‘Tyfu’, Guto Dafydd, Cyfansoddiadau a Beirniadaethau Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr 2014 [Swyddfa’r Eisteddfod]

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Ann ac Ellis Roberts, Bodffordd)

 

145. Llefaru Unigol dan 12 oed

‘Llinell Gymorth y Conau, Aled Lewis Evans, Pac o Feirdd [Gwasg Carreg Gwalch]

Gwobrau:

1. £50
2. £25
3. £15
(£90 Er cof am y diweddar Mona Morgan Jones gan ei phlant, Eurwyn, Margaret, Janet, Lynne a Stanley)

 

146. Llefaru Unigol o’r Ysgrythur 16 oed a throsodd

Diarhebion, Pennod 1, adnodau 8-19: ‘Cyngor i bobl Ifanc’, beibl.net

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Rhodd Annwen Price er cof am Gwilym Price)

 

147. Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed

Mathew, Pennod 4, adnodau 1-11: ‘Iesu’n cael ei demtio’, beibl.net

Gwobrau:

1. £60 (Er cof am y diweddar Goronwy Morgan Jones gan ei blant, Eurwyn, Margaret, Janet, Lynne a Stanley)
2. £30 (Margaret Evans, Rhinedd Hughes ac Emyr Huws er cof am y Parch Owen Evans, Nanhyfer, Bodffordd)
3. £20 (Margaret Evans, Rhinedd Hughes ac Emyr Huws er cof am y Parch Owen Evans, Nanhyfer, Bodffordd)

 

(8). Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân: Glannau
Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump a nodir, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai’r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio’r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Dylid anfon braslun o’r sgript erbyn 1 Gorffennaf 2017 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod.

(Gwelir y gystadleuaeth hefyd yn adrannau Alawon Gwerin, Cerdd Dant, Dawns a Drama)

Gwobrau:

1. Tlws Parti’r Ffynnon i’w ddal am flwyddyn a £350 (Gwen Williams, Fferm Penrhyn, Llanfwrog)
2. £250 (Richard a Carys Parry, Rhostrehwfa)
3. £150 (Mari a Gwilym H Jones, Porthaethwy)

 

Beirniaid: Haf Evans, Rhian Evans, Garry Owen, Anne Pash

 

 

Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau Arbennig Llefaru (PDF)PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu 2017