Y Lle Celf 2017

Yn Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fe gynhelir arddangosfa aml-gyfrwng fawr.  

Croesewir ceisiadau ym mhob disgyblaeth, boed celfyddyd gain neu gelfyddyd gymhwysol (gan gynnwys y ddelwedd symudol neu berfformans).

Gofynnir i ymgeiswyr gyflwyno gwaith ar ffurf delweddau Jpeg ynghyd â datganiad clir ynglŷn â’r gwaith. Oherwydd y  nifer fawr o geisiadau, caiff y mwyafrif o’r gweithiau eu dewis o’r delweddau hyn, felly mae’n bwysig i chi gyflwyno delweddau clir o’ch gwaith ac i ddangos eitemau sydd ar gael ar gyfer yr arddangosfa.

Gwahoddir ymgeiswyr sy’n gweithio drwy gyfrwng y ddelwedd symudol neu berfformans, i gyflwyno eu gwaith ar ffurf DVD. Ar ôl edrych ar y ceisiadau, efallai y bydd y detholwyr yn ymweld â nifer fechan o’r rhai ar y rhestr fer.

Bydd y gwaith a ddewisir yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf dros gyfnod yr Eisteddfod. Ble mae gofynion y gwaith yn mynnu, gall hyn ddigwydd y tu hwnt i’r adeilad ei hun.

Cysylltwch â’r Swyddog Celfyddydau Gweledol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau. Mae modd cyflwyno ceisiadau ar-lein.

Parheir y traddodiad Eisteddfodol o anrhydeddu rhagoriaeth yn yr adrannau a ganlyn:

 

Celfyddyd Gain

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain

Gwobr: Medal Aur am Gelfyddyd Gain (replica) (Er cof am Gwilym Evans [Pensaer], Llangefni, rhoddedig gan ei briod Margaret a’r teulu) a £5,000 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.

 

Crefft a Dylunio

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

Gwobr: Medal Aur am Grefft a Dylunio (replica) a £5,000 i’w rannu yn ôl doethineb y detholwyr.

 

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth

Medal Goffa Alwyn Lloyd (replica), ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Penseiri yng Nghymru (Cefnogir gan Gomisiwn Dylunio Cymru).

 

Ysgoloriaeth Artist Ifanc

Ysgoloriaeth: £1,500 (Eglwys Gymraeg yr Annibynnwyr, Loveday Street, Birmingham)

Dyfernir yr ysgoloriaeth i’r ymgeisydd mwyaf addawol er mwyn ei alluogi i ddilyn cwrs mewn ysgol neu goleg celf cydnabyddedig neu fynychu dosbarthiadau meistr. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i’r sawl sydd dan 25 oed adeg yr Eisteddfod.

Disgwylir i’r ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer baratoi portffolio a chyflwyno cais yn esbonio sut y bwriedir defnyddio’r ysgoloriaeth.

Ystyrir dangos y gwaith a gyflwynwyd yn Y Lle Celf. Yn ogystal, ystyrir cynnig gofod i enillydd yr ysgoloriaeth yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod ganlynol.

Detholwyr: Carwyn Evans, Jessica Hemmings, Ceri Jones

Gwobr Ifor Davies

Gwobr: £600

Dyfernir am y gwaith yn yr Arddangosfa Agored sy’n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru.

 

Gwobr Tony Goble

Gwobr: £500 (Er cof am Toby Goble)

Rhoddir am waith gan artist sy’n cyfleu ysbryd barddonol y genedl Geltaidd hon, sy’n arddangos yn yr Arddangosfa Agored am y tro cyntaf.

 

Gwobr Josef Herman – Dewis y Bobl

Gwobr: £500 (Sefydliad Celf Josef Herman)

Dyfernir i’r darn mwyaf poblogaidd o waith, neu gasgliad o waith, yn yr Arddangosfa Agored – rhoddir cyfle i’r cyhoedd bleidleisio.

 

Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru

Dyfernir gwobr bwrcasu gan Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru i waith yn yr Arddangosfa Agored.

Ychwanegir y gwaith at gasgliad CGGC i’w drosglwyddo maes o law i oriel gyhoeddus yng Nghymru.

 

Pensaernïaeth

Am fanylion pellach cysyllter â Swyddfa’r Eisteddfod - robyn@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 300

 

Plac Teilyngdod

Ar gyfer prosiectau llai ond o safon uchel yng Nghymru

 

Ysgoloriaeth Bensaernïaeth

(Cefnogir gan Gomisiwn Dylunio Cymru)

Agored i unigolion dan 25 oed

Gwobr: £1,500

 

Cyfraniad cyffredinol at waith Y Lle Celf

£400 (Gwynfor a Jean Roberts, Rhosmeirch, Llangefni)
£400 (Griff a Nia Jones, Bodffordd)
£400 (Malcolm ‘Slim’ a Iona Williams, Porthaethwy)

PDF icon Ffurflen Gais Arddangosfa Agored 2917