Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau

5 Awst 17 - 10:00, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Sefydlwyd y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol (NRN) mewn Peirianneg a Deunyddiau Uwch (AEM) ar sail traddodiad cadarn yng Nghymru o ddyfeisgarwch peirianegol yn hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil ac ymgysylltu â diwydiant ar draws amrywiaeth eang o heriau peirianegol.   Mae ein cryfder ymchwil i'w weld ym mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor, yn ogystal ag yn y partner diwydiannol arweiniol, TWI Ltd, drwy feysydd thematig modelu, deunyddiau a synwyryddion.

Rydym wedi cydweithio â 71 o sefydliadau ledled y byd, gan gynnwys cwmnïau blaenllaw yng Nghymru megis Qioptiq ac IQE, a sefydliadau rhyngwladol o fri megis Airbus, Rolls Royce a Huawei. Rydym hefyd yn gweithio gyda nifer o fentrau deillio bach megis Rockfield a Biovici Ltd.

Credwn y bydd hyrwyddo gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn cynyddu cyfleoedd ac yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn addysg STEM. Dyna pam rydym yn falch o fod ymhlith prif noddwyr y Pafiliwn Gwyddoniaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni. Ein nod yw rhannu ein gwybodaeth a'n harbenigedd helaeth am y themâu penodol hyn, ynghyd â chanfyddiadau ein hastudiaethau, â chynulleidfa ehangach drwy ddigwyddiadau ymestyn allan ym maes STEM.

Bydd NRN AEM yn cynnal cyfres o arddangosiadau gwyddoniaeth rhyngweithiol rhwng 7 a 12 Awst yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth. O engrafu â laserau i weld ynni solar ar waith - rydym yn eich croesawu i fyd peirianneg sy'n llawn rhyfeddodau!  

Eich Tywys i Fyd Gwyddoniaeth

Byd o Ansicrwydd - 7-8 Awst

'Gastronomeg Foleciwlaidd yn yr Eisteddfod Genedlaethol' - 7-8 Awst

Ar gyfer plant o 0 i 99 oed! Rhowch rwydd hynt i'ch chwilfrydedd yn ein cyfres o weithgareddau ymarferol. Mae gennym rywbeth at ddant pawb: cewch greu modelau peli a ffyn â ffacbys; chwarae â hylifau an-Niwtownaidd, pweru golau LED â lemwn - gweld hud a lledrith â golau a llawer mwy!

Gweld yn wahanol - Seeing things differently - 7-8 Awst

Sut mae canfod beth sydd tu fewn rhywbeth heb ei gyffwrdd?

Mae ymchwilwyr NRN AEM yn gweithio ar dechneg o'r enw MRI (Delweddu Atseiniol Magnetig), sy'n ffordd o 'edrych' y tu mewn i'r corff. Mae'n ddefnyddiol iawn ym maes gofal iechyd gan nad yw'n defnyddio ymbelydredd ïoneiddio, sy'n gallu bod yn beryglus.

Dewch i ddysgu mwy trwy wahanol weithgareddau rhyngweithiol, gan gynnwys ‘Dyfalu'r Ffrwythau a'r Llysiau’ – a allwch chi ddyfalu pa siapiau sy'n cynrychioli pa ffrwythau?

Sut gallaf gynhyrchu troed brosthetig am gost isel?" - 9-10 Awst

Dewch i gwrdd ag ymchwilwyr NRN AEM a thîm prostheteg Ysbyty Treforys i ddeall y wyddoniaeth a'r athrylith sydd y tu ôl i deilwra troed brosthetig ar gyfer unigolyn. Byddwch yn dysgu sut gallwn fesur pŵer y cyhyrau a pha rymoedd sydd ar waith wrth i ni gerdded. Cewch ddysgu sut mae nanowyddoniaeth wedi helpu i wella nodweddion deunyddiau i'n cynorthwyo wrth gynhyrchu troed brosthetig. Yn olaf, cewch gipolwg ar y mecanwaith newydd ac arloesol a ddatblygwyd gan ymchwilwyr NRN AEM ar gyfer troed brosthetig oddefol. Allwch chi wella ein dyluniad cyn iddo gael ei ddosbarthu i farchnad ehangach? Rydym yn croesawu syniadau newydd. Dewch i'r arddangosfa a heriwch y tîm!

"Golau Byw" - 9-10 Awst

Yn nyfnderoedd affwysol y cefnforoedd mae byd dieithr a rhyfeddol. Dros filiynau o flynyddoedd o esblygiad, mae'r creaduriaid sy'n byw yn yr amgylchedd tywyll a llwm hwn wedi datblygu strategaeth glyfar iawn i oroesi: bioymoleuedd, sef organebau byw yn cynhyrchu golau. Yn ystod yr arddangosiad hwn, byddwch yn archwilio sut mae'r creaduriaid hyn yn defnyddio bioymoleuedd i ddenu ysglyfaeth, i swyno cymar, i'w hamddiffyn eu hunain yn erbyn ysglyfaethwyr ac, yn ôl pob golwg, i ddiflannu'n gyfan gwbl! Byddwch yn dysgu sut mae gwyddonwyr yng Nghymru a ledled y byd yn manteisio ar bŵer bioymoleuedd i fynd i'r afael â materion pwysig, o lygredd a chynhesu byd-eang i ddeall a gwella clefydau.

‘Ynni Solar ar Waith!’ – 11-12 Awst

Gan mai ynni carbon isel yw thema Pafiliwn Gwyddoniaeth 2017, arddangosiad rhyngweithiol NRN AEM am Baneli Solar, sef celloedd ffotofoltäig, yw'r ffordd berffaith o ddangos grym natur i chi. Gan ddefnyddio camerâu delweddu thermal, byddwn yn eich tywys i fyd o ynni newydd gan ddangos i chi sut gallwn gynhyrchu ynni drwy harneisio pŵer yr haul. Gallwn bweru eitemau pob dydd, megis gwefryddion ffôn a darganfod sut mae ffynonellau golau'n cael eu pweru drwy ddull generadu pŵer Seebeck. Dewch i weld dyfodol ynni! 2017

Gan ddefnyddio'r cyfarpar engrafu â laserau diweddaraf, cewch ddewis patrwm i'w engrafu ar dorch allweddi i fynd ag ef adref, a dysgu am y wyddoniaeth sydd y tu ôl i laserau a'u defnydd yn ein bywydau bob dydd.