Seremoni Coroni'r Bardd a Chroesawu Dirprwywyr Celtaidd

7 Awst 17 - 16:30, Pafiliwn

Seremoni Coroni’r Bardd a Chroesawu Dirprwywyr Celtaidd

Rhybudd – Rhaid i bawb sydd am weld y seremoni fod yn eu seddau erbyn 16:15

Nid agorir y drysau wedyn hyd nes bod gorymdaith yr Orsedd wedi gadael y Pafiliwn tua 17:30

 

Seremoni Cyflwyno Dirprwywyr y Cenhedloedd Celtaidd a Gorsedd Y Wladfa i’r Archdderwydd, a’u croesawu i’r Eisteddfod

 

Cernyw: Bardd Mawr Gorsedd Cernyw – Telynyor an Weryn a Corolyores

Llydaw: Michel Le Gris a Jean Pierre Knockaert

Mod, Yr Alban: Alba -Am Mòd Nàiseanta

Ynys Manaw. In Chruinnaght: Robert Carswell

Iwerddon, Oireachtas: Máire Ni Laoire ac Eileen Barry

Y Wladfa : Benet ac Esyllt Nest

 

Cyferchir gan gynrychiolydd Cernyw.  Gellir darllen y cyfarchiad ar dud xx

 

Coroni’r Bardd

Pan genir y Corn Gwlad o’r llwyfan i gyfeiriad y gynulleidfa ar yr agoriad, gofynnir i chi sefyll tra offrymir Gweddi’r Orsedd

 

Corn Gwlad: Dewi Corn a Paul Corn Cynan

 

Gweddi’r Orsedd: Gwyn ap Emlyn
 

Beirniadaeth: M Wynn Thomas

Pryddest ddigynghanedd, heb fod yn fwy na 250 o linellau: Trwy Ddrych

 

Gwobr: Coron yr Eisteddfod (Merched y Wawr) a £750 (Cwmni Dodrefn Perkins, Caernarfon)

Beirniaid: M Wynn Thomas, Glenys Mair Roberts, Gwynne Williams

 

Coroni’r Bardd yn ôl braint a defod Gorsedd Beirdd Ynys Prydain

 

Cân y Coroni: Huw Alun

 

Geilw Cymru ei lluoedd

i goroni’r Gwir ar goedd.

Gorau addurn gwareiddiad

yw bri cerdd nid gwobrau cad;

cerdd dafod nid clod y cledd,

hyn erioed ein hanrhydedd.

 

Wedi’n holl golledion hen

ein hadfywiad fu awen;

bu inni’n arf rhag darfod,

awen beirdd yn dweud ein bod,

yn rhoi i ing eiriau angerdd,

cyfuno’n cof yn ein cerdd.

 

Ti eleni’r olyniaeth,

ti yw’r un oedd yng Nghatraeth;

y traddodiad hardd ydwyt,

yr hen ddweud o’r newydd wyt,

a’th hawl i’r olyniaeth hon

ydyw gwir werth dy goron.

                 Gerallt Lloyd Owen

 

Cyfarch y Bardd: Y Prifardd Cen

 

Cyflwynir y Ddawns Flodau

 

Cyflwynydd y Corn Hirlas: Mared Wyn Hughes


Macwyaid y Llys: Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams

 

Cyflwynydd y Flodeuged: Eurgain Sara Lloyd

 

Morynion y Llys: Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen

 

Merched y Ddawns Flodau:

Ysgolion Cynradd Bodedern, Bryngwran, Corn Hir, Goronwy Owen, Rhosybol,Santes Gwenfaen, Llanfairpwll,Llanfechell, Llannerch-y-medd, Morswyn,Y Borth ac Y Graig.

Esyllt Carlisle, Begw Dafydd, Lwsi Dafydd, Mabli Dafydd, Naomi Rhys Evans, Glesni Eleth Griffiths, Megan Lois Griffiths, Lexie Hussey, Rhianna Heminsley-Huws, Cadi Jen Huws, Megan Angharad Jones, Awen Haf Jones, Chloe Jones, Eli Jones, Mali Telford Jones, Marlee Jones, Non Fflur Jones, Sara-Mai Jones, Glain Keiley, Cara Michael, Elan Mai Owen, Mai Owen, Mia Fflur Owen-Hughes, Nel Palmer, Nel Angharad Parry, Alaw Haf Roberts, Lili Môn Thomas

Hyfforddwyd y dawnswyr gan Mair Jones, Mary Evans, Lowri Angharad, Fiona Bridle ac Olwen Green
 

Ymgynghorydd: Prydwen Elfed-Owens

 

Telyn: Gwenan Telynores Cymerau

 

Organydd: Ilid Anne

 

Hen Wlad fy Nhadau

Arweinir y bardd buddugol allan gan yr Archdderwydd, a’r Orsedd yn eu hebrwng