Dwy ymgyrch i godi arian at Eisteddfod Caerdydd

18 Hydref 2017

Mae Robin Gwyndaf o Gaerdydd wedi lansio dwy ymgyrch i gefnogi’r Eisteddfod a gynhelir ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.

Mae’r ymgyrchoedd yn gyfle i bobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt i gefnogi gwaith y pwyllgor cyllid lleol wrth iddyn nhw fynd ati i godi arian er mwyn cyrraedd targed y Gronfa Leol.

Mae’r ymgyrch Deg Hoff Englyn yn sicr o apelio at gefnogwyr llenyddiaeth, ac mae’n gyfle i rannu hoff englynion y genedl gyda Robin, er mwyn eu cysodi a’u cyhoeddi’n barod ar gyfer wythnos yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.  Meddai Robin, “Mae gan nifer fawr o Gymry hoff englyn, ac mae gan nifer ohonom ni nifer o englynion sy’n annwyl i ni ac yr hoffem eu rhannu gydag eraill. 

“Bwriad yr ymgyrch hon yw rhoi’r union gyfle yma i bobl rannu’u hoff englynion gyda phawb arall, a hynny wrth godi arian tuag at achos sy’n agos iawn at ein calonnau, sef yr Eisteddfod Genedlaethol.

“Rwy’n gofyn i bawb anfon eu hoff englynion - ac mae cyfle i anfon hyd at ddeg o’r cerddi - ataf erbyn 1 Ebrill 2018, a chyda hynny, gyfraniad o £25 tuag at yr Eisteddfod.  Rwyf eisoes wedi derbyn amryw o gasgliadau a braf fyddai derbyn rhagor, nid yn unig er mwyn codi arian ond hefyd er mwyn gweld beth yw hoff englynion ni’r Cymry wrth i ni agosáu at ddiwedd ail ddegawd y ganrif hon.  Gellir gwneud hyn fel unigolyn, fel grŵp neu fel cymdeithas - yr hyn sy’n bwysig yw ein bod yn casglu’r englynion a’r arian er mwyn sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.”

Yn ogystal â’r ymgyrch i gasglu englynion, mae Robin Gwyndaf hefyd wedi cynhyrchu cerdyn arbennig sy’n dathlu Caerdydd ddoe a heddiw.  Y bwriad yw gwerthu’r rhain yng Nghaerdydd, a thrwy Gymru am £2.50 yr un, yn y gobaith y bydd hyn hefyd yn cefnogi gwaith caled y pwyllgorau lleol. 

Ychwanegodd Robin, “Datblygodd Caerdydd fel dinas yn eithaf diweddar, ac mae llun Graham Morgan o 1955 sy’n seiliedig ar engrafiad o Gastell Caerdydd a’r cyffiniau tua 1740 yn dangos datblygiad syfrdanol y ddinas. 

“Mae lluniau fel hyn yn brin, a’r gobaith yw y bydd nifer o drigolion Caerdydd a’r rheiny sydd â chysylltiad gyda’r ddinas neu’r Eisteddfod yn awyddus i brynu’r cerdyn er mwyn cael copi o’r darlun hyfryd hwn.”

Gellir prynu’r cerdyn tan 1 Mai'r flwyddyn nesaf, gyda’r arian a gesglir yn mynd  tuag at yr Eisteddfod.  Am ragor o wybodaeth am y ddwy ymgyrch, cysylltwch â Robin Gwyndaf drwy e-bostio rgwyndaf@sky.com.

Am fwy o wybodaeth am gefnogi gwaith codi arian a chymunedol Eisteddfod Caerdydd, cysylltwch gydag Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod ar 0845 4090 400 neu drwy anfon ebost at alwyn@eisteddfod.org.uk.  Ceir rhagor o wybodaeth am Eisteddfod Caerdydd ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

Caerdydd Ddoe a Heddiw; Graham Morgan