Gwirfoddoli

Oes gennych chi ychydig oriau i'w sbario yn ystod wythnos yr Eisteddfod?  Os felly, beth am ddod yn rhan o'r tîm gwirfoddol?

Heb gymorth a chefnogaeth amhrisiadwy ein byddin o wirfoddolwyr, ni fyddai llwyfannu'r Eisteddfod Genedlaethol yn bosibl, ac yr ydym yn ddyledus iawn i'r rhai sydd wedi cynorthwyo dros y blynyddoedd.

Mae llawer o bobl yn cynorthwyo yn flynyddol yn yr Eisteddfod, â’r rhan fwyaf ohonynt yn gwneud hynny yn wirfoddol.  Er nad yw ein gwirfoddolwyr yn cael eu talu, maen nhw'n cael mynediad am ddim bob dydd maen nhw'n gwirfoddoli, yn ogystal â thaleb bwyd os ydych chi'n gwirfoddoli am 2 sesiwn ar unrhyw ddiwrnod.

Eleni gallwch wneud cais i wirfoddoli am amrywiaeth o wahanol swyddogaethau (manylion yn y Proffil Swyddogaethau) gan gynnwys:

  • Stiward
  • Hwylusydd Cwsmeriaid
  • Yma i Helpu
  • Rhedwr
  • Hwylusydd Artistiaid
  • Goruchwyliwr

Dim ond ar gyfer ychydig o shifftiau mae gwirfoddolwyr ar ddyletswydd dros wythnos yr ŵyl; ac mae hyn yn golygu y cewch amser i ffwrdd i fwynhau'r digwyddiad. Yn anffodus, ni allwn warantu amser i ffwrdd i wylio gweithgareddau penodol, mae hyn i gyd yn dibynnu ar ba shifftiau y dynodir i chwi!

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddathliad o'r iaith Gymraeg, ac mae llawer o'n hymwelwyr yn siarad Cymraeg. Os na allwch siarad Cymraeg neu os nad ydych yn teimlo'n hyderus iawn, rydym yn cynnig sesiwn blasu cyn y digwyddiad a byddwn yn gwneud y gorau i’ch paru â siaradwr Cymraeg lle bo angen. Mae'r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai o'r cyfleoedd hyn a bydd hyn yn cael ei nodi yn y proffil swyddogaethau.

Mae gwirfoddoli yn hwyl - mae'n gymdeithasol ac fe gewch gyfarfod â llawer o bobl frwdfrydig tebyg.

Felly, os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r sgiliau a'r amser i’w gynnig i’r Eisteddfod, darllenwch y proffil swyddogaethau a llenwch y ffurflen isod.

Er y gwnawn ein gorau i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli addas i bawb, nid yw cofrestru'n gwarantu y byddwch yn llwyddiannus eleni.  Rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i wirfoddoli (18 oed ar gyfer stiwardio).

Amserlen:

  • 10 Mehefin: Dyddiad cau ar gyfer cofrestru
  • Mehefin: Cysylltu ag ymgeiswyr llwyddiannus am wybodaeth ychwanegol, ee argaeledd, shifftiau ac ati.
  • Gorffennaf: Dosbarthu cytundebau gwirfoddoli
  • 29 Gorffennaf: Sesiwn hyfforddi / anwytho

Gobeithiwn eich croesawu i’r tîm yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ystod yr Haf

PDF icon Proffil Swyddogaethau 2018.pdf
Nodwch eich enw.
Nodwch eich cyfeiriad llawn yma.
Nodwch eich cod post yma.
Nodwch eich rhif. Os oes gennych chi ffôn symudol, nodwch y rhif hwnnw.
Nodwch eich cyfeiriad ebost yma
Nodwch eich catergori oedran ogydd (ar gyfer ystadegau Llywodraeth Cymru yn unig)
Nodwch ym mha faes yr hoffech wirfoddoli
Dewis Ardal
Nodwch hyd at dair ardal yn nhrefn eich dymuniad

Caffi Maes B: Hafan i bobl ifanc ymlacio

Cyffredinol: Ardaloedd a dyletswyddau amhenodol

Dawns: Canolfan ddawns a rhagbrofion

Gwyddoniaeth a Thechnoleg: Arddangosfa Wyddoniaeth

Shwmae Caerdydd (Maes D): Canolfan ar gyfer dysgwyr

Pafiliwn: Canolfan ar gyfer y cystadlu, seremoniau a chyngherddau

Technegol: Goruchwylio parcio a bysus

Theatr: Pentef Drama yr Eisteddfod

Ty Gwerin: Canolfan Werin yr Eisteddfod

Y Babell Llên: Pentref Llên yr Eisteddfod

Y Lle Celf: Arddangosfa Celfyddydau Gweledol

Nodwch fanylion unrhyw brofiad o wirfoddoli yn y blwch yma
Nodwch pa mor rhugl yw eich Cymraeg

Diolch am gwblhau’r ffurflen.  Byddwn mewn cyswllt ar ôl 10 Mehefin i gadarnhau eich argaeledd