Côr Eisteddfod 2019

Ymunwch efo un o gorau Eisteddfod 2019 - Côr prosiect Te yn y Grug, a Chôr y Gymanfa Ganu!

CÔR TE YN Y GRUG

Te yn y Grug yw un o brosiectau corawl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, a bydd lansiad y cynhyrchiad yn cael ei gynnal yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, nos Iau 11 Hydref, am 19:30.  Mae croeso mawr i bawb!
 
Yn ystod y noson cewch fwy o wybodaeth am y prosiect yn ogystal â chlywed cwpwl o ganeuon o’r sioe fel rhagflas o’r hyn sydd i ddod. 
 
Cefndir - Yn 2019, bydd hi’n drigain mlynedd ers cyhoeddi un o gyfrolau eiconig yr iaith Gymraeg, Te yn y Grug gan Kate Roberts, ac mae’r flwyddyn nesaf yn gyfle i ni ddathlu hyn drwy greu cyfanwaith newydd, i'w berfformio yn ystod wythnos y Brifwyl yn Llanrwst. Gyda themâu oesol fel y teulu, amaethyddiaeth a’r gymuned, mae straeon byrion Te yn y Grug wedi cyfareddu cenedlaethau o ddarllenwyr, ac mae hwn yn gyfle i ail-ddehongli a chymryd ysbrydoliaeth o’r gyfrol, gan roi stamp Sir Conwy ar y themâu a’i gynnwys.  
 
Y Tîm Artistig - Cefin Roberts (Cyd-sgriptiwr a Chyfarwyddwr Llwyfan), Karen Owen (Cyd-sgriptiwr), Al Lewis (Cyfarwyddwr Cerdd), Branwen Williams (Cynhyrchydd). 
 
Gwybodaeth Ymarferol - Bydd ymarferion wythnosol yn cael eu cynnal mewn dwy ran o’r sir (lleoliadau i’w cadarnhau) o dan ofal Elin Angharad ac Angharad Ellis.  Bydd gofyn i bawb hefyd ymrwymo i ymarferion ar-y-cyd gyda’r côr feistr a'r cyfarwyddwr llwyfan, bob rhyw 5 i 6 wythnos. Bydd ymarferion mwy cyson yn cael eu cynnal yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2019, a hynny ar y Suliau. 
 
Clyweliadau Corws ac unigol Te yn y Grug - Bydd gofyn i bawb sy’n awyddus i fod yn rhan o’r corws ddod i un o sesiynau anffurfiol y bore, a’r rhannau unigol yn y prynhawn, fel a ganlyn:
 
Sad 13 Hydref, Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst / Sul 14 Hydref, Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn
09:30 - Clyweliadau corws
13:00 - Clyweliadau unigol
 
Clyweliadau Corws - Bydd y sesiwn bore yn gwbl agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o Gorws Te yn y Grug. Er fod hwn yn brosiect i Gôr yr Eisteddfod, mae croeso i’r rhai sydd â diddordeb mewn actio, dawnsio, symud a pherfformio ddod draw i’r sesiwn hwn hefyd. Pwysleisiwn y bydd hwn yn glyweliad anffurfiol ac yn llawn hwyl! Byddwch yn gweithio ar ganu harmoni mewn grwpiau yn ystod y bore, a does dim rhaid ichi fod yn aelod o gôr yn swyddogol nac yn ganwr o fri i fod yn gymwys. Mwynhau perfformio ar lwyfan yw’r peth pwysicaf.
 
Rhannau unigol - I bawb sydd â diddordeb mewn cael eu hystyried ar gyfer rhan unigol - mawr neu fach - bydd rhaid mynychu un o sesiynau’r prynhawn. Paratowch gân neu ran o gân allan o unrhyw sioe gerdd (dim hwy na 2 funud). Bydd cyfeilydd ar gael ar y diwrnod i’ch cynorthwyo, ond cewch ddod â’ch cyfeilydd eich hunain. Mae croeso i chi ymuno â sesiwn y Corws yn y bore, ond does dim rhaid i chi ddod i’r sesiwn hwnnw os ydych yn teimlo fod dau sesiwn yn ormod. Bydd pawb yn gwrando ar ei gilydd yn perfformio yn ystod y clyweliadau, a byddwn yn gofyn i chi ymuno mewn sesiwn symud a gweithdy actio (syml) yn ystod y cyfnod hwn. Dewch mewn dillad cyfforddus, a bydd gofyn i bawb fod yn bresennol am y sesiwn gyfan.
 
 

CÔR Y GYMANFA GANU

Bydd cynllun Côr y Gymanfa, o dan arweiniad Trystan Lewis, yn dechrau ym mis Ionawr - bydd y lansiad swyddogol ar nos Fawrth 15 Ionawr am 19:30 yng Nghapel Seion, Llanrwst, ac mae croeso mawr i bawb. Mae cyfle i gofrestru isod neu ar y noson gan gofio bod ymrwymiad wythnosol yn hollbwysig. Dim ond lle i 250 sydd ar lwyfan y Pafiliwn, ac felly mae niferoedd o ran aelodaeth yn gyfyngedig. Bydd yr ymarferion wythnosol mewn dau leoliad bob yn ail wythnos, felly mewn lleoliad yn agos i’r glannau un wythnos, a'r wythnos ddilynol yn Llanrwst (union pa noson o’r wythnos a lleoliad i’w gadarnhau). Bydd y Côr yn gweithio ar ddau gorws penodol, sef corws cyntaf ac olaf Emyn o Fawl (Hymn of Praise), Mendelssohn.  Y cerddor Huw Tregelles Williams fydd organydd y Gymanfa.