Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Dydd Sadwrn 7 Gorffennaf
Lawnt Swyddfeydd y Cyngor, Bodlondeb
 
Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl. Gan fod Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy i’w chynnal ar gyrion Tref Llanrwst o 2 - 10 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Seremoni a gynhelir eleni ar Ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf yng Nhonwy, yn gyfle i ‘gyhoeddi’ hyn i bawb, yn lleol ac yn genedlaethol. 
 
Fel rhan o’r gweithgareddau, cynhelir gorymdaith liwgar ddechrau’r prynhawn (oddeutu 14.15), gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion, sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r Sir, a chyflwyno’r Sir i’r Eisteddfod.  
Bydd yr orymdaith yn cychwyn a diweddu ar lawnt Swyddfeydd y Cyngor ym Modlondeb gan ymdeithio trwy’r Dref.  Cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun am 15.00 gan ddefnyddio cerrig symudol yr Orsedd o flaen Swyddfeydd y Cyngor. 
 
Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau Eisteddfod Sir Conwy, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu y flwyddyn nesaf. Yr Archdderwydd Geraint Llifon, sef pennaeth yr Orsedd fydd yn arwain y seremoni bwysig hon, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Trystan Lewis, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd. 
Bydd llwyfan perfformio ar Sgwâr Lancaster yn y Dref yn gyfle gwych i fwynhau perfformiadau gan rai o ysgolion uwchradd y Sir yn ystod y bore yn ogystal â sesiynau Canu a Dawnsio gyda cyflwynwyr Cyw S4C (rhaglen i’w rhyddhau ganol Mehefin).
 
 
Cymanfa y Cyhoeddi – 8 Gorffennaf
Cynhelir Cymanfa Ganu y Cyhoeddi yng Nghapel Seion, Llanrwst, nos Sul 8 Gorffennaf am 18.00. 
Trystan Lewis fydd yn arwain y canu â Marc Jon Williams yn organydd gydag eitemau gan Ysgol Dyffryn Conwy ac Ysgol y Creuddyn.  
 
Mynediad trwy Raglen yn £5 ar gael o Bys a Bawd, Llanrwst; Siop Lewis, Llandudno; gan aelodau’r Pwyllgor Gwaith neu wrth yr drws.  
Bydd y Gymanfa yn cael ei recordio gan gwmni Rondo ar gyfer Dechrau Canu Dechrau Canmol S4C.
 
0845 40 90 400 am fwy o fanylion