Swyddogion Eisteddfod 2019

Dyma'r pedwar fydd yn arwain y gwaith o baratoi ar gyfer yr Eisteddfod ar hyd a lled Sir Conwy.

Trystan Lewis, sy’n enw cyfarwydd ym myd yr eisteddfodau ac ardal Llandudno yw Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, ac ef fydd yn arwain y tîm dros y deunaw mis nesaf.  Yn wreiddiol o Ddeganwy, mae Trystan yn adnabyddus fel cerddor a dyn busnes sy’n rhedeg Siop Lewis yn Llandudno.  Bu’n arwain Côr Meibion Maelgwn am flynyddoedd, ac mae’n rhan o nifer o brosiectau i gymell a datblygu doniau ieuenctid yr ardal.  Roedd eisoes yn aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol.

Siân Eirian yw’r Is-Gadeirydd yng Nghonwy.  Yn gyn-gyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, bu’n Gomisiynydd Rhaglenni Plant S4C yn ystod y cyfnod pan sefydlwyd gwasanaeth Cyw a Stwnsh.  Ar hyn o bryd, mae’n gyfarwyddwr ar ei chwmni’i hun ac yn darparu gwaith ymgynghorol ym maes celfyddydau, cyfryngau a’r Gymraeg.

Etholwyd Catherine Jones yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith.  Mae’n Bennaeth Cynnydd Bl 12/13 a chyd-gordiwr y Fagloriaeth Gymraeg yn Ysgol Glan Clwyd, ac yn wirfoddolwr cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd ers blynyddoedd lawer.  Mae’n hen gyfarwydd â threfnu eisteddfodau cylch ac yn arweinydd profiadol mewn eisteddfodau sir.  Mae hefyd wedi cyfarwyddo a chynhyrchu sioeau’r Urdd, ac roedd yn rhan annatod o dîm cynhyrchu sioe Theatr Ieuenctid yr Urdd, Les Miserables.

Dylan Rhys Jones yw Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn Sir Conwy.  Yn  gyn aelod o Gyngor Celfyddydau Gogledd Cymru a Bwrdd Theatr Genedlaethol Cymru.  Bu’n Is-Gadeirydd Eisteddfod yr Urdd Sir Conwy yn 2008, ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda’r Urdd.  Mae ganddo brofiad o weithio ar raglenni teledu BBC a S4C ac mae’n gyd-gordiwr traws-golegol y Fagloriaeth Gymraeg yng Ngholeg Cambria.