Galw am ddatgan diddordeb: Coron Eisteddfod 2018

15 Mai 2017

Prifysgol Caerdydd sy'n cyflwyno Coron Eisteddfod Caerdydd 2018, ac mae'r Brifysgol yn chwilio am gynllunydd i greu'r Goron ar hyn o bryd.

Y cysyniad

Rydym yn gwahodd pobl i fynegi diddordeb mewn dylunio a chreu’r Goron. Caiff ei chyflwyno i enillydd un o ddwy gystadleuaeth farddol fwyaf Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a gynhelir yng Nghaerdydd rhwng 3 a 11 Awst 2018. Prifysgol Caerdydd fydd yn noddi’r broses o ddylunio a chreu Coron yr Eisteddfod yn 2018, felly’r Brifysgol fydd yn contractio’r crefftwr llwyddiannus.

Y Goron yw un o brif anrhydeddau’r Eisteddfod, a dylai’r dyluniad a’r gwneuthuriad fod o’r safon uchaf.  Mae’n symbol a ddefnyddir mewn seremoni gyhoeddus a gynhelir ar lwyfan mawr gerbron miloedd o bobl.  Caiff y dyluniad terfynol a gyflwynir ei gymeradwyo gan Fwrdd yr Orsedd cyn dechrau ar y gwaith.

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol arloesol a arweinir gan ymchwil.  Wedi’i hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd, mae’r Brifysgol yn ymdrechu i gyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, i Gymru a’r byd.  Hoffai’r Brifysgol i ddyluniad y Goron adlewyrchu ei gwerthoedd, yn enwedig ethos cynaliadwy ac arloesol Caerdydd a’r cyffiniau.  Hoffai hefyd gynnwys myfyrwyr yn y broses ddylunio a chreu. Felly, byddai ganddi ddiddordeb mewn clywed sut y gallai crefftwr gynnwys hyd at dri myfyriwr yn rhan o’r gwaith.

Meini prawf dylunio

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn mynnu cynnwys y canlynol yn y dyluniad:

 • /|\ Y Nod Cyfrin.  Dylid ei osod mewn lle amlwg ac urddasol h.y. ar flaen y Goron.
 • Enw swyddogol yr Eisteddfod.
 • Blwyddyn yr Eisteddfod.

Noder: Ni chaniateir unrhyw eiriau eraill.

 

Dylai’r Goron gael ei dylunio fel bod modd gwneud addasiadau iddi ar ôl y seremoni er mwyn iddi ffitio bardd y Goron.  Fel arfer, gwneir hyn drwy gael cylchyn dros y cefn gyda modd i ddadsgriwio un o’r addurniadau, fel arfer mesen.  Yna gellir ei sgriwio’n un o gyfres o dyllau yn y cylchyn ar ôl i’r trefnydd ddysgu maint pen y sawl i’w goroni.

Dylai dylunwyr gofio y gallai’r enillydd fod yn ddyn neu’n fenyw.

Ni ddylai’r Goron fod yn rhy drwm, gan ei bod yn cael ei gwisgo am gryn amser yn ystod y seremoni.

Dylai’r Goron gael ei chwblhau erbyn diwedd mis Ionawr 2018 fel bod modd dilyn gweithdrefnau mewnol Prifysgol Caerdydd, a bod modd tynnu ffotograff lliw i Raglen yr Eisteddfod a’i chyflwyno i’r Pwyllgor Gweithredol.

Gellir gwneud y Goron o unrhyw ddeunydd ar yr amod ei fod yn wydn ac yn barhaol.

/|\  Y nod cyfrin

Mae’r Nod Cyfrin, neu Nod y Pelydr Golau, yn symbol /|\ a ddyfeisiwyd gan Iolo Morganwg i gynrychiolydd Cariad, Cyfiawnder a’r Gwir.  Fodd bynnag, ni wnaethai Iolo ei hun fawr ddim defnydd o’r symbol, ac ni ddaethai’r fwyfwy poblogaidd tan ar ôl ei farwolaeth. Fe’i gwelwyd yn gyntaf ar y Sgrôl Gyhoeddi yng Nghaerdydd, 1833. Erbyn 1850, gellid ei weld ar faneri’r gorseddau ac o tua 1860 ar dystysgrifau aelodau newydd.

Erbyn diwedd y ganrif fe’i hystyried yn symbol cymeradwy Gorsedd y Beirdd ac ymddangosai ar ei rhaglenni, ar y faner newydd ac weithiau hyd yn oed ar Gerrig yr Orsedd. Erbyn y 1950au, penderfynwyd bod yn rhaid cynnwys y symbol ar bob un o Gadeiriau a Choronau’r Eisteddfod. (www.eisteddfod.org.uk)

Camau cyllidebol a phrosiect

Y gyllideb i ddylunio a gwneuthur y Goron yw hyd at £5,000 (+ TAW os yw’r dylunydd wedi’i gofrestru am TAW), i’w dalu mewn tri rhandaliad:

 1. Cam 1 Dewis: Taliad 33% ym mis Mehefin 2017.
 2. Cam 3 Cymeradwyaeth gan Banel Prifysgol Caerdydd a Bwrdd yr Orsedd: Taliad 33% ym mis Medi 2017.
 3. Cam 3 Cwblhau’r Goron: taliad olaf ar ôl ei chyflwyno ym mis Ionawr 2018.

Amserlenni

 

Y diwrnod cau i gyflwyno cais Cam 1 yw 17:00, 19 Mai 2017.

Cynhelir cyfweliadau’r ymgeiswyr ar y rhestr fer ar 16 Mehefin 2017.

Bydd angen i ddyluniad llawn a manwl fod yn barod erbyn dechrau mis Medi 2017 i’w gymeradwyo gan Banel Prifysgol Caerdydd a Bwrdd yr Orsedd.

Bydd angen i’r Goron gael ei chwblhau’n llawn erbyn diwedd mis Ionawr 2018.

Y dyddiad i’w chyflwyno i Bwyllgor Gweithredol yr Eisteddfod a’r lansiad i’r wasg yw Ebrill 2018 (bydd angen i’r artist fod yn bresennol).

Dyddiad y Coroni yw Awst 2018.

Sut i wneud cais

Anfonwch eich cais mewn e-bost at Jeanette Reis engagement@cardiff.ac.uk erbyn 17:00, 19 Mai 2017. Dylai gynnwys y canlynol:

 1. Enw a manylion cyswllt.
 2. Bywgraffiad, gan gynnwys enghreifftiau graffigol (e.e. brasluniau, ffotograffau) o waith blaenorol.
 3. Ymateb i’r cysyniad a gynigir (mewn llai na 500 gair, gyda delweddau os hoffech. Nid oes yn rhaid cynnwys delweddau yn y rownd gyntaf).
 4. Datganiad eich bod ar gael am gyfnod y prosiect.
 5. Dadansoddiad o’r gyllideb amcangyfrifedig.
 6. Manylion cyswllt dau gleient blaenorol a all fod yn eirdaon.

Caiff ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer eu gwahodd i wneud cyflwyniad 5 munud i Banel Prifysgol Caerdydd, ac yna cael trafodaeth fer ar 16 Mehefin 2017. Gofynnir iddynt hefyd gyflwyno datganiad ariannol byr cyn y cyfarfod.

Cysylltu

I wneud ymholiadau pellach, cysylltwch â Jeanette Reis ar engagement@cardiff.ac.uk neu ffoniwch +44 (0)29 2087 6936.

 

(Gwybodaeth gan Brifysgol Caerdydd)