Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi datblygu’n syfrdanol ers ei sefydlu dros ddeugain mlynedd yn ôl. 

Erbyn heddiw mae'n un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd ar y Maes ac yn ganolfan wyddoniaeth a thechnoleg o safon ryngwladol.

Yn ogystal â’r arddangosfeydd a sioeau ar faes yr Eisteddfod, mae amryw o gystadlaethau gwyddoniaeth a thechnoleg yn y Rhestr Testunau, a cheir copi o’r rhestr yma i’w lawrlwytho

 

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Fe gyflwynir y fedal hon, a gyflwynwyd am y tro cyntaf yn 2004, i gydnabod a dathlu cyfraniad unigolyn i faes gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Gellir gweld rhestr lawn o enillwyr y gorffennol yma

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i wyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg?  Ydych chi’n ymwybodol o rywun sydd wedi ysbrydoli eraill i fynd i faes gwyddoniaeth, neu a ydych chi wedi clywed am waith unigolyn sydd wedi gwneud prosiect gwyddonol neu dechnegol yn llwyddiant?  Cliciwch yma am ffurflen enwebu 2018, neu cysylltwch â'r swyddfa ar 0845 4090 400.

Gwobr Dyfeisio / Arloesedd

Cystadleuaeth gyffrous yn yr adran wyddoniaeth a thechnoleg yw’r wobr Dyfeisio/Arloesedd. Fe’i cyflwynwyd i wobrwyo syniadau arloesol a chreadigol sydd er budd i’r gymdeithas. Gall fod yn syniad neu ddyfais hollol newydd neu ateb i broblem bresennol mewn unrhyw faes (e.e. amgylchedd, amaethyddiaeth, meddygaeth, technoleg, peirianneg).

Gofynnir am geisiadau heb fod yn hwy na 1,000 o eiriau sy’n amlinellu’r syniad. Croesewir y defnydd o ddiagramau. Mae oed cystadlu yn agored a gellir cyflwyno gwaith grŵp neu unigol. Dylid anfon copi o’r gwaith ynghyd â chopi electronig at Swyddfa’r Eisteddfod erbyn 1 Ebrill 2018.

Manylion yn y ddogfen PDF ar waelod y dudalen.

Gwobr £1000 i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniad gydag o leiaf £500 i’r enillydd.

 

Erthygl wyddonol

Erthygl Gymraeg yn ymwneud â phwnc gwyddonol ac yn addas i gynulleidfa eang heb fod yn hwy na 1,000 o eiriau. Croesewir y defnydd o dablau, diagramau a lluniau amrywiol. Caniateir mwy nag un awdur. Dylid anfon copi o’r gwaith ynghyd â chopi electronig at Swyddfa’r Eisteddfod. 1 Ebrill 2018. Ystyrir cyhoeddi’r erthygl fuddugol mewn cydweithrediad â’r cyfnodolyn Gwerddon.

Gwobr: £400

 

Cystadleuaeth Cael Wil Bach i’w Wely (Her Ddyddiol)

Cynhelir y gystadleuaeth ymarferol hon yn ystod wythnos yr Eisteddfod – a hynny ar y Maes. Bydd ymgeiswyr yn cael hyd at oddeutu 30 munud i greu teclyn neu fodel gyda’r deunyddiau a fydd wedi’u darparu.

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer unigolyn neu grŵp o 2 neu 3 o blant blynyddoedd 3-6 yn yr ysgol gynradd.  

Awgrymwn eich bod yn cofrestru i gystadlu o flaen llaw.

Gwobr:

1. £30

2. £20

3. £10
 

Cystadleuaeth Wil i’w Wely (Her Ddyddiol)

Cystadleuaeth ymarferol sy’n cael ei chynnal yn ystod wythnos yr Eisteddfod – a hynny ar y Maes.

Caiff sgiliau peirianneg a dyfeisgarwch pobl ifainc eu profi pan fyddant yn cael tua 1 awr 30 munud i gynllunio, adeiladu a phrofi teclyn fydd yn gallu cwblhau tasg benodol a osodir gyda’r deunyddiau a fydd wedi’u darparu.

Mae’r gystadleuaeth ar gyfer grŵp o 2 neu 3 o ddisgyblion o oed ysgol uwchradd.

Awgrymwn eich bod yn cofrestru i gystadlu o flaen llaw.

Gwobr:

1. £60

2. £40

3. £20
(£250 Cwmni Peirianneg Arup)

 

 

 
PDF icon Cystadlaethau Gwyddoniaeth 2018