Llythyr at drigolion Bodedern, 24.07.17

Dosbarthwyd y llythyr hwn â llaw i bob cartref ym Modedern ddydd Llun 24 Gorffennaf.

24 Gorffennaf 2017

Annwyl breswylydd,

Gyda llai na phythefnos i fynd cyn dechrau Eisteddfod Ynys Môn, manteisiwn ar y cyfle i gysylltu unwaith yn rhagor gyda diweddariad.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Pentref ar 10 Gorffennaf i roi cyfle pellach i drigolion gael clywed rhagor am drefniadau’r Eisteddfod.  Codwyd sawl pwynt ar y noson, ac isod gobeithio y bydd gwybodaeth i’w hateb.

Derbyniodd yr Eisteddfod Genedlaethol wahoddiad i gynnal prifwyl 2017 gan Gyngor Sir Ynys Môn trwy’r gyfundrefn sydd mewn bodolaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA).  Fel rhan o’r broses, gofynnwyd i’r Cyngor edrych am leoliadau addas sydd yn cyfateb ag anghenion yr Eisteddfod (tir gwastad a digonol, cyswllt da â’r A55, cyflenwad dŵr ayb).  Wedi proses ymgynghori, daethpwyd i benderfyniad ar y cyd mai safle Bodedern oedd yn cynnig yr opsiwn orau, ac ar sail hynny fe gynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar 25 Mehefin 2015 yn Llangefni i ddechrau ar y trefniadau lleol.

Gweithredir sustem unffordd y cynllun trafnidiaeth ar sail diogelwch, a hynny ar gyfarwyddyd Grŵp Diogelwch Ymgynhorol (SAG) yr Awdurdod Lleol.  Barn y Grŵp yw mai dyma’r cynllun gorau i leihau oedi oddi ar yr A55 ac i osgoi tagfeydd trwy ganol pentref Bodedern, sef y pryderon pennaf.  Fel rhan o’r broses ymgynghori leol, cysylltwyd â phob preswylydd a busnes yn byw neu weithio yn uniongyrchol oddi ar y sustem unffordd trwy ymweliad a/neu lythyr i egluro’r cynllun yn fanwl. I’ch atgoffa, bydd y sustem unffordd yn weithredol o 00:00 ar 3 Awst tan 23:59 ar 13 Awst.

O ran trafnidiaeth gyhoeddus, bydd Arriva yn rhedeg bws cwrteisi sy’n cysylltu Bodedern a Maes yr Eisteddfod â’i wasanaeth rhif X4 yn Dalar Hir / VOSA rhwng 09:00 y bore a hanner nos o ddydd Iau 3 Awst tan ddydd Sul 13 Awst (gan gynnwys y Suliau).  Ni fydd gwasanaethau cyn 09:00 yn cael eu heffeithio.  Bydd siwrneiau gwasanaeth rhif 4 yn gwasanaethu pentref Bodedern drwy bentref Llanynghenedl yn hytrach na phentref Caergeiliog yn ystod y cyfnod yma.

Cynhelir cyfanswm o naw rhagbrawf ym Modedern yn ystod yr wythnos yng Nghapel Saron, Eglwys y Plwyf a’r Neuadd Goffa.  Nid oes cynulleidfaoedd mawr yn mynychu’r rhagbrofion hyn ac nid ydym yn rhagweld y byddant yn cael effaith ar draffig drwy’r Pentref.  Mae’r cystadleuwyr wedi derbyn cyfarwyddyd i ddefnyddio maes parcio'r Neuadd Goffa a’r Ysgol Gynradd gerllaw.

Mae dyfodiad yr Eisteddfod i ardal yn ôl astudiaethau annibynnol werth rhwng £6 ac £8 miliwn i’r economi leol, gyda’r sector twristiaeth a lletygarwch yn manteisio bennaf.  Ein gobaith yw y bydd croeso cynnes Cymreig i’r ymwelwyr ddaw o bob rhan o Gymru a thu hwnt yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, ac y byddant o ganlyniad am ddychwelyd am wyliau eto yn y dyfodol.

Mae pentref Bodedern wedi bod yn gefnogol iawn i’r ymgyrch dros y 18 mis diwethaf, gyda gweithdai ag artist preswyl a dathliadau wedi eu cynnal yn ddiweddar.  Yr ydym yn mawr obeithio y bydd y Pentref am groesawu'r ymwelwyr dyddiol â’r rhai fydd yn aros ar y meysydd carafanau gerllaw, gan eu hannog i alw mewn i gefnogi eich busnesau  - bydd manylion busnesau lleol sydd wedi cysylltu â ni yn cael eu hyrwyddo ar wefan a chyfryngau cymdeithasol yr Eisteddfod yn y dyddiau nesaf.  Cysylltwch trwy gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych am i ni hyrwyddo eich busnes chi.

‘Rydym wedi bod yn cydweithio gyda thîm brwdfrydig o wirfoddolwyr o bob rhan o’r Ynys, sydd wedi ymdrechu yn ddiflino i drefnu gŵyl fythgofiadwy.  Mae’r paratoadau yn eu lle ac yr ydym yn gobeithio yn awr y cawn Eisteddfod Ynys Môn lwyddiannus i bawb  - gobeithio y byddwch am ymuno â ni. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder am y trefniadau yn ystod yr wythnos ei hun, gellir cysylltu â ni drwy ffonio 0845 120 9555, a bydd eich galwad yn cael ei drin gan aelod o staff yr Eisteddfod.

Yn gywir iawn,

Elfed Roberts (Prif Weithredwr yr Eisteddfod)