Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

19 Mehefin 2017

A hithau’n wythnos y Cyhoeddi, mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd y flwyddyn nesaf.

Mae’r saith yn adnabyddus i bobl y Brifddinas, ac wedi’u gwahodd oherwydd eu cyfraniad i fywyd diwylliannol yr ardal a’r Gymraeg yn lleol:

Huw Llywelyn Davies: Yn wyneb a llais cyfarwydd fel cyflwynydd rhaglenni’r Eisteddfod am flynyddoedd a sylwebydd rygbi, bu’n Gadeirydd Eisteddfod Caerdydd yn 2008, ac mae’n llywydd Clwb Rygbi Pentyrch ac yn aelod o Gôr Meibion Taf a Chôr Hen Nodiant.

Anthony Evans: Artist sydd wedi cofnodi agweddau ar dirwedd Cymru, sydd wedi arddangos ei waith yn Y Lle Celf amryw o weithiau, ynghyd ag ar draws Cymru.  Mae’n un o sylfaenwyr AWEN, grŵp sy’n hyrwyddo’r celfyddydau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal Yr Eglwys Newydd.

Gill Griffiths: Mae Gill yn gyn-lywydd Merched y Wawr a Swyddog y Dysgwyr gyda’r Eisteddfod Genedlaethol.  Mae wedi cyfrannu’n helaeth yn y gymuned dros iaith a diwylliant Cymru.

Dai a Gill James: Mae Dai a Gill yn adnabyddus am eu gwaith diflino i hyrwyddo digwyddiadau a diwylliant Cymraeg yng Nghaerdydd, ac mae’r ddau’n rhan o dîm Cwmni Dawns Werin Caerdydd sy’n trefnu gweithgareddau Gŵyl Ifan.

Rhun Jones: Cyn-athrawes yn Ysgol Melin Gruffydd ac aelod o Fwrdd Rheoli Menter Iaith Caerdydd.  Mae Rhun hefyd yn drysorydd Capel Stryd Minny, yn aelod o Gôr Hen Nodiant, ac wedi cyfrannu llawer iawn i fywyd diwylliannol yr ardal.

Gwawr Owen: Yn feirniad, cerddor a sylwebydd adnabyddus, Gwawr oedd yn gyfrifol am greu cystadleuaeth Côr Cymru, rhaglen sydd wedi bywiogi canu corawl ar draws y wlad.  Hi hefyd a sefydlodd Gôr Caerdydd 25 mlynedd yn ôl, gan gystadlu’n gyson a chynnal nifer o gyngherddau i godi arian i’r Eisteddfod dros y blynyddoedd.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’n bwysig cydnabod cyfraniad unigolion allweddol i ddiwylliant bro’r Eisteddfod.  Dyma bobl sy’n gweithio’n ddiflino drwy’r amser, os yw Eisteddfod ar y gorwel ai peidio.  Heb y bobl yma, byddai Caerdydd yn dipyn tlotach ei diwylliant.

“Mae’n braf cyhoeddi enwau’r Llywyddion Anrhydeddus ar gyfer y flwyddyn nesaf gan ddiolch iddyn nhw i gyd am eu hymroddiad, eu gwaith a’u brwdfrydedd dros y blynyddoedd.  Edrychwn ymlaen at gydweithio dros y flwyddyn nesaf wrth i’r Eisteddfod agosáu.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ardal y Bae o 3-11 Awst y flwyddyn nesaf.  Am fwy o fanylion ewch i’r wefan, www.eisteddfod.cymru.