Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer ein hymwelwyr anabl.  

Fel gŵyl deithiol mae’r Eisteddfod yn ymweld â gwahanol ardaloedd a chymunedau pob blwyddyn, a phob blwyddyn mae ymwelwyr yn dod atom o wahanol ardaloedd a chymunedau. 
 
Os ydych yn anabl, gobeithio y bydd y wybodaeth isod o gymorth i gael ymweliad wrth eich bodd, ac mae croeso i chi gysylltu gyda ni ymlaen llaw os oes gennych unrhyw ymholiad penodol.
 
Mae’r Eisteddfod yn ymrwymedig i ddarparu Maes a chyfleusterau hygyrch i bawb, ac i wneud pob ymdrech rhesymol i wneud ymweliad i Faes yr Eisteddfod yn un mor bleserus â phosibl.
 

Cyrraedd yr Eisteddfod

Lle mae’r Eisteddfod eleni?
Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd gan ddefnyddio cyfuniad o adeiladau parhaol a strwythurau dros dro.  Canolfan y Mileniwm fydd canolbwynt nifer o’r gweithgareddau cystadleuol. 
 

Sut i gyrraedd?

Trafnidiaeth gyhoeddus:
Mae’r Bae yn hawdd iawn i gyrraedd gyda trafnidiaeth gyhoeddus.  Am fanylion pellach ewch i wefan https://www.traveline.cymru/
 
Car
Mae nifer o feysydd parcio yn y Bae gyda mannau parcio addas ar gyfer ymwelwyr anabl.  Ceir manylion pellach am y meysydd parcio yma ynghyd â manylion costau ar https://www.parkopedia.com/
 
Mae nifer dynodedig o lecynnau parcio anabl i’w cael ym Maes Parcio Qpark Bae Caerdydd a leolir ar draws y ffordd i Ganolfan y Mileniwm.  Gellir archebu llecyn parcio ymlaen llaw yma a chael 20% o ostyngiad trwy ddefnyddio EISTEDDFOD fel cod gostyngiad.
   
Yn ogystal, mae nifer dynodedig o lecynnau parcio anabl i’w cael ym Maes Parcio Canolfan Red Dragon, Maes Parcio Cei'r Môr Forwyn a Maes Parcio Havannah Street. 
  
Gwasanaeth Parcio a Theithio'r Eisteddfod:  
Yn ychwanegol i’r ddarpariaeth parcio yn y Bae, bydd gwasanaeth parcio a theithio'r Eisteddfod yn weithredol o’r 6 i 10 Awst (Dydd Llun i Dydd Gwener) rhwng 07:00 (gwasanaeth cyntaf o Lecwydd) hyd at 00:00 (gwasanaeth olaf o Ffordd Hemingway, Bae Caerdydd)
 
Mae parcio ar gyfer ymwelwyr anabl ar gael yn ein maes parcio a theithio a leolir ger Stadiwm Athletau Caerdydd yn ardal Lecwydd.  Cofiwch arddangos eich bathodyn glas i'r stiwardiaid wrth gyrraedd.  
 
Bydd fflyd y bysus gwennol ar gyfer y gwasanaeth parcio a theithio Lecwydd a’r Maes Carafanau a Gwersylla Caeau Pontcanna i’r Bae yn rhai llawr isel, gyda'r gallu i gludo un cadair olwyn ar bob bws. 
 
Os yn aros ar y Maes Carafanau, bydd cymorth ar alw i’ch cludo o fynedfa’r Maes Carafanau i’r arhosfan bysus ar Rodfa’r Gorllewin (Westen Ave) i fynd i, a dychwelyd o’r Bae.
 
Cliciwch yma am gyfarwyddiadau sut i gyrraedd a manylion pellach am y gwasanaeth parcio a theithio
 
Tacsis:
Lleolir ranc tacsi tu allan i siop Tesco ar draws y ffordd i Ganolfan y Mileniwm yng Nghei'r Môr Forwyn (Mermaid Quay)
 
Mae nifer o gwmnïau tacsi yn gwasanaethu Bae Caerdydd gan gynnwys:
 
Capital Cabs
Tel: 02920 777 777
 
Cardiff Cabs
Tel: 02920 90 90 90
 
Cardiff Taxi
Tel: 02921 99 1234
 
City Taxis Cardiff
Tel: 02920 400 400
 
Premier Taxis
Tel: 02920 555 555
 
Dragon Taxis
Tel: 02920 333 333
 
Bay Cars
Tel: 02920 350 350
 
Bysus preifat (teithiau a chystadleuwyr)
 
Bydd bysus yn medru gollwng a pharcio am y dydd ar Rhodfa Lloyd George sydd o fewn pellter hwylus i Ganolfan y Mileniwm.
 
Sgwteri a chadeiriau olwyn i'w rhentu
 
Cysylltwch â chwmni Byw Bywyd i archebu cadair olwyn neu sgwter ymlaen llaw - 01286 830 101 neu e-bostiwch post@byw-bywyd.co.uk.  Bydd y ganolfan cadeiriau olwyn a sgwteri wedi’i lleoli yng Nghanolfan Red Dragon, rhyw 100m o Ganolfan y Mileniwm.
 

Tocynnau

Bydd yr Eisteddfod yn gweithredu sustem bandiau garddwrn ar gyfer gweithgareddau’r dydd a gynhelir yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau ac ystafelloedd eraill a leolir ar loriau Canolfan Mileniwm Cymru.  Bydd modd archebu’r rhain ymlaen llaw neu’u prynu ar y diwrnod. Bydd hyn yn ein galluogi i reoli niferoedd sy’n cael mynediad yn unol ag anghenion iechyd a diogelwch y Ganolfan.
 
Ni fydd angen prynu bandiau garddwrn i grwydro Maes Bae Caerdydd na chael mynediad i’r adeiladau y tu allan i Ganolfan y Mileniwm. Mi fydd angen tocyn ar wahân i nifer o gyngherddau a gweithgareddau â’r nos. 
 
Yng nghyntedd y Ganolfan, ceir desg docynnau / bandiau garddwrn, sydd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.  Ceir dolenni clywed ar bob cownter allweddol - y Ddesg Tocynnau a Gwybodaeth, Drws y Llwyfan, derbynfa’r Urdd, safleoedd gwerthu nwyddau a’r prif fariau. Cliciwch yma i archebu tocynnau ymlaen llaw.
 
Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn aelod o Hynt.  Mae Hynt yn gynllun hygyrchedd cenedlaethol sy'n gweithio â rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydol ledled Cymru.  Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i docyn am ddim ar gyfer cymar, gofalwr neu gynorthwyydd personol.
 
Mae Hynt wedi’i reoli mewn partneriaeth â Creu Cymru a Diverse Cymru ac mae holl weinyddiaeth y cynllun yn cael ei gwblhau yn annibynnol o Ganolfan Mileniwm Cymru. 
 
Dylid anfon pob cais ar gyfer Hynt at applications@hynt.co.uk neu fel arall ei bostio at:
Cerdyn Hynt
Network House
Ffordd St Ives 
Sandycroft
Sir y Fflint
CH5 2QS
 
Am ragor o wybodaeth ar Hynt ac i lawr lwytho ffurflen gais ewch i wefan Hynt http://www.hynt.co.uk/cy/  
 
Yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon, neilltuir lle arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn, a sedd gerllaw i dywyswyr.  Gofynnir i chi archebu'r rhain ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eich lle, a gellir gwneud hyn naill ai drwy ebostio tocynnau@wmc.org.uk neu drwy ffonio'r linell docynnau ar 0845 4090 800.  
 

Adeiladau'r Eisteddfod

Mae mynediad i bawb i bob un o’r adeiladau parhaol a dros dro a ddefnyddir gan yr Eisteddfod, ac eithrio Selar Portland House sydd yn anaddas i gadeiriau olwyn.  Ceir lifft a / neu ramp i bob adeilad parhaol a ramp i bob strwythur dros dro.
 
Ceir gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon (gan Gwmni Cyfieithu Cymen) y gellir ei ddefnyddio i ddilyn y gweithgareddau yn ystod y dydd.  Gellir ei ddefnyddio fel teclyn ‘sain-ddisgrifio’.  Mae’r offer ar gael yn rhad ac am ddim o’r Ganolfan Gyfieithu yng nghyntedd y Ganolfan, neu gofynnwch i un o staff neu wirfoddolwyr am gymorth.  Gwasanaeth Saesneg yn unig yw'r gwasanaeth cyfieithu.
 
Oherwydd lleoliad ac arlwy Selar Portland House, gall fod yn anaddas ar gyfer unigolion ag anableddau a chyflyrau meddygol.  Am fanylion pellach, cysylltwch â Swyddfa’r Eisteddfod.
 
Mae’r adeiladau parhaol yn y Bae a ddefnyddir gan yr Eisteddfod yn ystod yr wythnos yn agored i’r cyhoedd ac yn hygyrch i bawb.  Isod mae gwybodaeth bellach am gyfleusterau a darpariaethau sydd ar gael ymhob un.  Cysylltwch â Swyddfa’r Eisteddfod os oes angen unrhyw wybodaeth bellach ymlaen llaw. 
 
Canolfan Mileniwm Cymru:
 
Y Senedd:
 
Eglwys Norwyaidd 
 
Tŷ Portland 
 
Gwersyll Urdd Gobaith Cymru
 
Adeilad y Pierhead
 
Cŵn Tywys
 
Croesewir cŵn tywys ym mhob rhan o Ganolfan Mileniwm Cymru. Os ydych chi am i’ch ci aros gyda chi yn ystod eich ymweliad, gofynnwch i’r staff yn y Swyddfa Docynnau awgrymu sedd addas. Fel arall, gallwch adael eich ci gydag aelod o staff Blaen y Tŷ.  Mae croeso i gŵn tywys yn yr adeiladau eraill i gyd.
 
Llecyn Llonydd
 
Bydd darpariaeth ar gyfer ymwelwyr ag anableddau sydd yn dymuno llecyn tawel i ymlacio am ychydig o brysurdeb y Maes.  Bydd gwybodaeth yn ymddangos yma yn fuan am leoliad ein Llecyn Llonydd.
 
Goleuadau fflachiog (strobe)
 
Efallai y bydd defnydd o oleuadau fflachiog mewn rhai sioeau yn ein hadeiladau neu ar ein llwyfannau yn ystod yr wythnos. 
 
Toiledau
 
Ymhob bloc o doiledau dros dro, bydd un sydd wedi addasu ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, gyda ramp yn arwain atynt.  Lleolir toiledau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ogystal yn y canolfannau canlynol:
Canolfan Red Dragon
Canolfan y Mileniwm
Eglwys Norwyaidd
Gwersyll Urdd Gobaith Cymru
Y Senedd
Adeilad y Pierhead
 
Hygyrchedd cyffredinol o amgylch y Maes
 
God fod y Maes ar safle llain galed tu allan i Ganolfan y Mileniwm, bydd yn hwylus a hygyrch i ymweld â phob rhan o’r Maes gyda ramp i fod i bob adeilad. Os cewch drafferth i gael mynediad i unrhyw adeilad, rhowch wybod i stiward neu Swyddfa’r Eisteddfod ar unwaith.  Os ydych yn cael trafferthion yn mynd o amgylch y Maes, cysylltwch gydag un o’r Arolygwyr Stiwardio (siacedi gwelededd uchel coch / oren) fydd yn medru eich cynghori ymhellach. 
 
Cymorth ychwanegol
 
Mae stiwardiaid ym mhob un o'n hadeiladau ar gael i gynnig cymorth ymarferol. Maent yn hawdd i’w hadnabod, yn gwisgo siacedi gwelededd uchel gwyrdd. Ewch atynt gydag unrhyw broblem ymarferol, a byddent yn barod i’ch cynorthwyo, neu drefnu i rywun arall eich cynorthwyo. 
 
Yn ogystal mae gennym dîm o hwyluswyr cwsmeriaid wedi'u lleoli mewn hybs gwybodaeth o amgylch y Maes.  Bydd yr hwyluswyr yn medru eich cynghori i wneud y mwyaf o'ch ymweliad.
 
Fe wnawn bob ymdrech rhesymol i wneud ymweliad pawb i Faes yr Eisteddfod yn un mor bleserus â phosibl.  Fodd bynnag, ewch i dderbynfa Canolfan y Mileniwm i adrodd am unrhyw drafferthion yn ystod eich ymweliad â’r Maes.
 
Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod sy'n gyfrifol am hygyrchedd ar y Maes, a gellir cysylltu ag Alwyn o’r dderbynfa, neu os na fydd ar gael, bydd aelod o staff yn cysylltu gydag Alwyn ar y radio.  Bydd eich sylw yn derbyn ymateb o fewn dwy awr, a bydd Alwyn neu aelod arall o dîm rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi o fewn yr amser hynny.  Os hoffech gysylltu gydag Alwyn ymlaen llaw, gallwch ei e-bostio alwyn@eisteddfod.org.uk.
 
Rhif ffôn ymholiadau'r Eisteddfod - 0845 4090 900, neu e bost
 
Darpariaeth feddygol
 
Lleolir canolfan Cymorth Cyntaf a gwasanaethau gofal iechyd proffesiynol oddi ar Pierhead Street (rhwng adeilad y Pierhead a Gwersyll yr Urdd).  Yn ogystal bydd swyddogion cymorth cyntaf ar ddyletswydd o amgylch y Maes ac yn gwasanaethu ein prif adeiladau yn ogystal.
PDF icon 2018 Cynorthwyo Ymwelwyr gydag Anableddau .pdf