Rhagor o docynnau Eisteddfod Caerdydd ar gael

7 Mai 2018

Yfory (8 Mai), bydd tocynnau ar gyfer rhagor o weithgareddau’r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd yn mynd ar werth. 

Gyda thocynnau’r cyngherddau’n gwerthu’n arbennig o dda eleni, mae disgwyl y bydd galw mawr am docynnau i’r sioe a’r perfformiadau sy’n cael eu rhyddhau yfory.

Gan fod Eisteddfod Caerdydd yn ŵyl drefol ac arbrofol, mae trefnwyr yn defnyddio cymysgedd cyffrous o adeiladau parhaol y Bae a strwythurau deniadol dros dro, gan deilwra gwahanol weithgareddau ar gyfer gofodau addas.  Golyga hyn fod modd bod yn feiddgar a mentrus gyda rhai perfformiadau, a sicrhau bod adnoddau o’r radd flaenaf ar gael ar gyfer sioeau eraill.

Meddai Elen Elis, Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod, “Gyda thri mis yn unig i fynd tan yr ŵyl, mae’n braf iawn cyhoeddi rhagor o weithgareddau artistig Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.  Rydym yn arbennig o falch o’r amrywiaeth a safon y sioeau a’r perfformiadau sydd i’w gweld mewn nifer o leoliadau o amgylch y Bae eleni, a’r gobaith yw ein bod wedi llwyddo i gynnwys rhywbeth sy’n mynd i apelio at bawb.

“Mae’r cyfle i gael y rhyddid i arbrofi gyda gwahanol ofodau ac i ystyried y defnydd o leoliadau parhaol a thros-dro wedi bod yn gyffrous, ac wedi ein galluogi ni i edrych eto ar sut ydan ni’n rhaglennu a chyflwyno ambell beth.  Gobeithio y bydd y gynulleidfa hefyd yn gweld hyn ac yn mwynhau’r profiad gwahanol eleni ym Mae Caerdydd.

“Erbyn hyn, mae’r dyddiad cau olaf wedi pasio a’r gwaith o greu’r rhaglen lwyfan yn cychwyn.  Mae niferoedd cystadleuwyr yn galonogol iawn, gyda’r cyfle i berfformio i gynulleidfa genedlaethol ar lwyfan enwog y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon wedi bod yn dynfa sicr i nifer mawr. 

“Gyda’r tocynnau sy’n cael eu rhyddhau yfory, mae modd i ymwelwyr ddechrau mynd ati i gynllunio’r wythnos erbyn hyn.  Buan iawn y daw mis Awst ac edrychwn ymlaen at groesawu pawb atom i Fae Caerdydd.”

Bydd bandiau garddwrn ar gyfer Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn mynd ar werth ar 8 Mai.  Bydd angen band garddwrn er mwyn mynychu sesiynau dydd yn y Ganolfan, er mwyn galluogi’r Eisteddfod i gadw at amodau iechyd a diogelwch yr adeilad.  Gellir archebu’r rhain ymlaen llaw am bris gostyngol tan 30 Mehefin.

Tocynnau ar werth ar-lein, www.eisteddfod.cymru, o 08.30 ymlaen ar 8 Mai, ac ar y linell ffôn, 0845 4090 800 o 10:00 ymlaen.  Nodwch, os gwelwch yn dda, bod galwadau'n costio hyd at 5c y funud, ynghyd â chostau mynediad eich cwmni ffôn.  Dylech gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth am wybodaeth cost galwadau os yn defnyddio ffôn symudol, neu os nad ydych yn gwsmer BT.

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.

Manylion y sioeau sy’n mynd ar werth ddydd Mawrth 8 Mai:

Anweledig gan Aled Jones Williams

Dewch i gamu lawr y grisiau cul i oerni ‘stafelloedd tanddaearol Tŷ Portland ar Stryd Biwt i brofi dehongliad newydd o Anweledig gan Aled Jones Williams.  Yma daw hunllef bodolaeth a chyflwr Glenda yn fyw i’r gynulleidfa. 

Nid yw’n addas ar gyfer y gwan galon.  Ffion Dafis yw Glenda yn y cynhyrchiad arbennig hwn gan Frân Wen.  (Llun – Gwener, 20:00)

Sieiloc gan Gareth Armstrong

Sioe un dyn newydd yn y Gymraeg gan y tîm ddaeth â Burton a Dylan Thomas: Clown in the Moon i’r llwyfan, yw Sieiloc, gyda Rhodri Miles yn perfformio.  Enillodd wobr Cynhyrchiad Teithiol Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru eleni. 

Ai dihiryn ynteu ddioddefwr a gafodd ei drin yn hallt yw Shylock y benthyciwr arian Iddewig o'r Marsiandwr o Fenis?  Mae drama rymus Gareth Armstrong yn herio’r stereoteipiau hyn drwy lygaid unig ffrind Shylock - ac unig Iddew arall holl waith Shakespeare - Tiwbal. 

Dewch i ddathlu iaith unigryw a chyfoethog Shakespeare yn y driniaeth fanwl, hudol a doniol hon o Shylock a'i bobl.  Cynhelir y perfformiadau yn Y Babell Lên, Canolfan Mileniwm Cymru.  (Sul – Mawrth, 20:00)

Milwr yn y Meddwl gan Heiddwen Tomos

Mae Ned wedi dod adref i orllewin Cymru o faes y gad. Ond mae ei brofiadau diweddar yn  rhyfel Irac wedi gadael creithiau dyfnion; rhai’n greithiau gweledol, ac eraill – y rhai dyfnaf – yn anweledig.

Dyma ddrama newydd, ddirdynnol sy’n archwilio effaith trawma ar filwr o Gymro, wrth iddo ef a’i deulu geisio dod i delerau â digwyddiadau erchyll o’i orffennol a’r heriau newydd sy’n ei wynebu. Mewn stori oesol am gariad a pherthyn, a fydd cwlwm câr yn drech na’r fwled a’r bom?

Drama fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, a chynhyrchiad gan Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr y Sherman, mewn partneriaeth ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth gan Ystâd Lenyddol Gwenlyn Parry a Chronfa Goffa Hugh Griffith.  Cynhelir y perfformiadau yn Theatr y Maes, Canolfan Mileniwm Cymru.  (Llun - Gwener, 18:00)

Mynd a Dod – Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

Rhyddid i fynd a dod fel ag y mynnwn. Hawl dynol. Ond pan gymerir yr hawl i symud yn rhydd o amgylch eich dinas eich hun oddi wrthych chi... er mwyn eich lles chi... sut fyddech chi'n ymateb?

Ymateb Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i gomisiwn arloesol gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru yw Mynd a Dod. Mae’r sgript wedi’i ysgrifennu gan bobl ifanc, y gerddoriaeth gan Wigwam, a’r perfformwyr i gyd o Ysgol Plasmawr,

Archwiliad dwys a doniol o fyd sy'n cael ei lywodraethu gan ddelweddau, gwefannau cymdeithasol, rhieni, ac athrawon.  Ydyn ni’n gallu bod yn hollol onest am bwy ydyn ni fel pobl ifanc?

Boed o "Upper" neu o "Lower", mewn addysg, gwaith neu ddim, mae pawb yr un peth pan mae ffiniau'n cael eu cau a does dim modd i neb fynd na dod.  Ariannwyd y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru, dan arweiniad Bethan Marlow, Mei Gwynedd Marc Lewis a Rhydian Lake.  Cynhelir y perfformiadau yn Theatr y Maes, Canolfan Mileniwm Cymru.  (Llun, Iau, 20:00)

Cyw a’r Gerddorfa

Ymunwch â Tref a Tryst, Huw ac Elin, Dona Direidi, Ben Dant, Radli Miggins, Deian a Lolia Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn cyngerdd arbennig i ddathlu pen blwydd Cyw yn 10 oed.  Cynhelir y perfformiadau yn Neuadd Hoddinott, Canolfan Mileniwm Cymru. (Llun, Mawrth, 13:30 a 15:30; sioe hamddenol am 13:30 ddydd Mawrth)

Twmpath

Twmpath arbennig i ddathlu hanner canrif o ddawnsio gwerin yng Nghaerdydd, gyda bar hwyr.  Cynhelir y Twmpath yn Dawns, Tŷ Portland, Stryd Biwt.  (Llun, 21:30)