Cronfa Apêl Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016

Mae’r gwahanol bwyllgorau lleol wedi bod wrthi’n codi arian ers blwyddyn a hanner bellach ac mae’r ymateb ar draws y sir wedi bod yn hynod o hael a chefnogol. Wir, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi gweld adfywiad anhygoel ym mywyd Cymraeg Sir Fynwy a’r Cyffiniau. Mae’r Cymry Cymraeg, y Cymry prin eu Cymraeg a’r newydd-ddyfodiaid wedi dod at ei gilydd gyda brwdfrydedd ac ymroddiad i gynnwys y sir i gyd ym mwrlwm ein Prifwyl. Bu sawl uchafbwynt, ond fel y byddech yn disgwyl o gofio hanes ein bro, y digwyddiad unigol mwyaf llwyddiannus fu noson gyda sêr y byd rygbi ym Mrynbuga. Fe godwyd mwy na phum mil o bunnau a bu gan sawl un ar draws y sir gryn ben tost y bore trannoeth!

Mawr yw fy nyled fel cadeirydd y Pwyllgor Gwaith i holl aelodau’r Pwyllgor Gwaith ei hun, y pwyllgorau testun, y pwyllgorau eraill a holl wirfoddolwyr brwdfrydig y Sir a’r Cyffiniau am gefnogi’r Pwyllgorau apêl a’r gwahanol ddigwyddiadau ar hyd a lled y sir.

Serch hynny un rhan o ddeg o gostau’r Eisteddfod Genedlaethol a godir trwy’r Gronfa Leol. Mae’r gost o lwyfannu’r Eisteddfod bellach yn £3.8 miliwn ac mae’r costau’n cynyddu’n flynyddol fel y mae’r Brifwyl yn datblygu. Dibynnwn yn fawr iawn ar gyfraniadau cefnogwyr brwd yr Eisteddfod ynghyd ag aelodau’r Llys. Apeliaf yn garedig arnoch eleni eto i gyfrannu’n hael fel y cawn Brifwyl arall i’w chofio yn 2016. Drwy eich haelioni gobeithiwn y medrwn adael gwaddol ieithyddol a chymdeithasol a fydd yn fodd i sicrhau dyfodol y Gymraeg ym Mynwy, ynghyd â sicrhau ffyniant Eisteddfodau’r dyfodol.

Dyma ni felly yn estyn croeso cynnes iawn i’n cyd-Gymry i Sir Fynwy ym mis Awst eleni. "Hwnt unwaith i Went annwyl!" amdani gyfeillion!

Gyda llawer o ddiolch ymlaen llaw am eich rhodd garedig a hael.

Frank Olding (Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016)

 

PDF icon Fersiwn bapur - Cyfraniad i Apel Eisteddfod 2016.pdf
Rhodd i Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016
HOFFWN WNEUD CYFRANIAD I EISTEDDFOD SIR FYNWY A'R CYFFINIAU 2016
Dewisiwch swm isod ogydd. Mae Cymorth Rhodd hefyd yn rhoi’r hawl i ni gael 25c ychwanegol ar gyfer pob £1 rydych chi’n ei chyfrannu felly mae rhodd o £25.00 yn troi’n £31.25.
Datganiad Rhodd Gymorth
Rwyf am roi Rhodd Cymorth ar fy nghyfraniad uchod. Rwyf yn drethdalwr yn y DU ac yn deall, os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf yn y flwyddyn dreth bresennol na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar fy holl gyfraniadau, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth