Trigolion lleol

Lleolir y Maes, meysydd parcio, meysydd carafanio a gwersylla yn gyfochrog â’i gilydd, bob ochr i fynedfa a ffordd Maes Carafanau a Gwersylla Bodowyr, Bodedern.

Mae gwaith ar y Maes wedi dechrau ers canol Mehefin, er mwyn bod yn barod ar gyfer yr ymarferion ayb a gynhelir wythnos cyn y ŵyl ei hun.  Dylai'r safle i gyd gael ei glirio erbyn diwedd mis Medi.  Mae’r holl draffig adeiladu am gyrraedd a gadael drwy fynedfa newydd dros dro gyda chaban diogelwch, er mwyn sicrhau mai dim ond traffig swyddogol a ganiateir ar y safle.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, yr oriau gwaith cyffredinol yw 0700 - 1900 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, er y bydd y penwythnosau olaf cyn y digwyddiad yn debygol o fod yn brysurach.

‘Rydym wedi gweithio'n agos gyda Cyngor Sir Ynys Môn â'r gwasanaethau brys i roi cynllun rheoli traffig mewn lle, ac ein nod yw sicrhau llif traffig mor rhwydd a phosibl trwy gydol y cyfnod.  Ar sail cyfarwyddyd yr asiantaethau perthnasol mi fydd hyn yn cynnwys sustem unffordd fydd yn weithredol o 0000 ar 3 Awst tan 2359 ar 13 Awst (cynllun isod).  Bydd hyn yn golygu na fydd modd dod yn uniongyrchol mewn i Fodedern oddi ar gyffordd 4 yr A55 – ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra a achosir trwy hyn.

Oriau agor yn ystod wythnos yr Eisteddfod fydd o 0830 tan 2100 ond mae trwydded ar gyfer gweithgareddau tan 2300.  Cynhelir sawl rhagbrawf yn y pentref yn ystod yr wythnos yn Eglwys Plwyf Bodedern, Capel Saron a’r Neuadd Goffa (mynediad am ddim).

Lleolir Maes B, gŵyl gerddoriaeth ymylol a safle gwersylla cysylltiol ar gaeau nis ymhell o safle VOSA (tiroedd agosaf bron at yr A55 o’r pentref).  Bydd bandiau’n chwarae yno am y bedair noson olaf yn unig (o’r nos Fercher) mewn pabell syrcas fawr.  Bydd gweithgareddau yma wedi gorffen erbyn 02:00.

Bydd swyddogion diogelwch yn bresennol ar holl safleoedd yr Eisteddfod a bydd y cyfan wedi’i oleuo dros nos.

Fel rhagofyniad i’r drwydded digwyddiad, bydd cynllun rheoli sain yn weithredol i leihau unrhyw effaith ar drigolion lleol, e.e. bydd y sustemau PA yn cael eu gosod i gyfeirio sain i ffwrdd oddi wrth yr adeiladau agosaf, a bydd gennym eneraduron tawel ac ati.

Bydd tîm casglu sbwriel ar y safle yn ystod y digwyddiad tan y bydd pob un o'r prif strwythurau wedi’u tynnu lawr a bydd pob ysbwriel / gwastraff yn cael ei ailgylchu ble yn bosibl.

Byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl waith a wneir ar y safle yn ystyriol i’r effaith ar drigolion lleol a’r amgylchedd.  Fodd bynnag, os oes gennych chi unrhyw bryder neu gwestiwn am unrhyw beth yr ydym yn ei wneud, gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 0845 40 90 400 a bydd eich galwad yn cael ei thrin gan aelod o staff yr Eisteddfod.

PDF icon Map unffordd Bodedern