Galwad am Artist

Brîff Artist 

Arddangosfa Arbennig Y Lle Celf

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Conwy 2019

 

 
 
Cefndir
Hoffai Is-bwyllgor Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 wahodd ymarferwyr creadigol i gynnig syniadau ar gyfer arddangosfa arbennig Y Lle Celf.
 
Pwy sy’n gymwys i gynnig syniadau
• Ymarferydd creadigol unigol neu grŵp o ymarferyddion creadigol.
• Ymarferydd/ion sydd yn dangos ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru tra hefyd yn edrych allan i’r byd.
• Rhaid bod yr ymarferydd unigol, neu un ynghanol y creu o fewn y grŵp, fod â’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl.
 
Rôl yr artist
Bydd yr ymarferydd creadigol sydd yn cael ei gomisiynu yn dylunio, creu a threfnu’r gwaith i gyd. 
 
Sgôp y gwaith
Gall y gwaith fod ar unrhyw ffurf, gyfrwng neu gyfryngau, ac o unrhyw ddeunydd.
 
Bydd y gwaith celf yn waith gwreiddiol o safon, ac wedi ei greu yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon. Chwilir am waith sydd yn gyffrous, yn cynhyrfu, yn feddylgar ac o bosib yn heriol. 
 
Bydd union ffurf y gwaith, y cysyniad, y cyfrwng/cyfryngau a’r deunydd yn cael ei benderfynu gan yr artist.
 
Hoffai’r Is-bwyllgor weld syniadau sydd yn cydfynd ag un neu fwy o’r canlynol: 
 
Themâu
• Pobl a’u Pethau 
• Pobl a’u Byd 
• Y syniad o Aelwyd / Tŷ Unnos
• Ysbryd annibynnol pobl yr ardal / Herio’r drefn
 
Lleoliad
Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn Y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019, yn ogystal â lleoliadau eraill o fewn y sir yn ddibynnol ar natur y gwaith a dymuniad yr artist.
 
Gofod arddangos
11m x 8m
 
Dyddiadau allweddol
• 14 Medi 2018 – dyddiad cau
• 25 Medi 2018 – cyfweld
• 1 Gorffennaf 2019 – cwblhau’r gwaith
• 24 Gorffennaf 2019 – gosod y gwaith
• 2 – 10 Awst 2019 – Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy
 
Cyllideb a ffioedd
Bydd swm o £10,000 ar gael i’r ymarferydd creadigol sydd yn cael ei ddewis. 
Mae’r swm yma yn cynnwys:
• ffi yr artist / artistiaid
• costau creu a deunyddiau
• cludiant a gosod y gwaith gorffenedig
• teithio a chynhaliaeth
• yswiriant (os yn berthnasol)
• unrhyw gostau eraill.
 
Penodiad yn ddibynnol ar lwyddiant ceisiadau grant.
 
Sut i ymgeisio
Gofynnir am lythyr byr yn cyflwyno’ch hun a pham eich bod yn mynegi diddordeb, ynghyd ag: 
• Amlinelliad byr o’r syniad a’r bwriadau gweithredu (2 ochr A4 ar y mwyaf)
• Delweddau (3 – 5)
• CV cryno
 
Dylid anfon y cynnig at Swyddog Celfyddydau Gweledol Eisteddfod Genedlaethol Cymru i’r cyfeiriad ebost isod erbyn 10.00am ar 14 Medi 2018.
 
Ystyrir y cynigion yn y dyddiau canlynol, ac mae 25 Medi 2018 wedi ei neilltuo ar gyfer cyfweld. Gofynnir i’r cynigwyr gadw’r dyddiad yma ar gael ar gyfer cyfweliad, pe bai gwahoddiad, a chadarnhau hynny yn eu cynnig.  
 
Gobeithir bod mewn sefyllfa i benodi yn fuan wedi hynny, ond nid yw’r Eisteddfod Genedlaethol yn ymrwymo i benodi ar sail unrhyw gynnig, neu o gwbl.
 
Cadw mewn cysylltiad
Bydd yr artist/ymarferydd yn cyfathrebu’n rheolaidd gyda chynrychiolydd yr Is-bwyllgor Celfyddydau Gweledol ynghyd â Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod wrth i’r gwaith fwrw yn ei flaen.
 
Cyswllt 
Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol, Eisteddfod Genedlaethol Cymru
robyn@eisteddfod.org.uk
0845 4090 300