Sut i gyrraedd y Maes

Defnyddiwch yr wybodaeth yma er mwyn cyrraedd yr Eisteddfod yn Ynys Môn.

Lle mae’r Eisteddfod eleni?

Cynhelir yr Eisteddfod ar dir amaethyddol ger pentref Bodedern, Ynys Môn.

 

Beth yw'r cod post?

Cod post y Maes yw LL65 3SS.  Peidiwch â dilyn unrhyw gyfarwyddiadau Sat Nav fydd yn eich anfon drwy bentref Bodedern.

 

Oes rhaid talu i barcio?

Na, mae parcio'n rhad ac am ddim.

 

Rydw i'n anabl.  A oes maes parcio penodol yn agos at Faes yr Eisteddfod?

Mae’r meysydd parcio i gyd yn agos at Faes yr Eisteddfod, ac mae llefydd penodedig yn y meysydd parcio ar gyfer ymwelwyr anabl.  Dangoswch eich bathodyn glas i’r stiward yn y maes parcio.

 

Beth yw'r cyfarwyddiadau i deithwyr mewn ceir?

Wrth deithio o’r gorllewin ar yr A55, gadewch y ffordd ddeuol ar Gyffordd 4 a dilynwch yr arwyddion melyn i holl feysydd yr Eisteddfod.  Bydd system unffordd mewn lle ar y lonydd yma er mwyn lleihau tagfeydd ac i liniaru ar draffig ym mhentref Bodedern. 

Dylai teithwyr o ochr Cemaes ac Amlwch fynd i’r Fali ac yna ymuno â’r A55 ar Gyffordd 3 (i’r dwyrain) cyn gadael y ffordd ddeuol ar Gyffordd 4 a dilyn yr arwyddion melyn. 

Dylai teithwyr o ochr Llangefni neu Lannerch-y-medd gyrraedd Trefor ac yna troi am yr A5 neu’r A55. Peidiwch â theithio tuag at Bodedern.  

 

Rydw i'n chwilio am gyfle i rannu car i ddod i'r Eisteddfod.  Oes gennych chi unrhyw gyngor?

Rydym yn annog pobl i rannu ceir os oes modd wrth ddod i'r Eisteddfod. Ewch i wefan https://liftshare.com/uk i weld a oes unrhyw un yn chwilio am gwmni yn y car.  Os ydych yn defnyddio Trydar, beth am ddefnyddio'r hashnod #A470 neu ddilyn y cyfrif @clwbA470 i chwilio am gwmni neu lifft?

 

Rydw i’n gobeithio defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r Maes.  Oes gennych chi wybodaeth am y trenau a’r bysiau?

Gellir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ddod i’r Eisteddfod.  Mae gwasanaeth bws Rhif 4 yn rhedeg yn rheolaidd o Gaergybi i Fangor ac yn galw ym Modedern,  ac mae gwasanaeth bws 4A yn rhedeg o Fangor i Gaergybi.  Mae modd cerdded o’r arosfan fysiau i’r Maes mewn llai na 10 munud. Mae gwasanaeth X4 hefyd yn rhedeg o Gaergybi a Bangor.

Bydd Arriva yn rhedeg bws cwrteisi rhad ac am ddim sy’n cysylltu Bodedern a Maes yr Eisteddfod â’i wasanaeth rhif X4 yn Dalar Hir / VOSA rhwng 09:00 a 00:00 o ddydd Iau 3 Awst tan ddydd Sul 13 Awst.  Ni fydd gwasanaethau cyn 09:00 yn cael eu heffeithio.  Bydd siwrneiau rhif gwasanaeth 4 yn gwasanaethu pentref Bodedern drwy bentref Llanynghenedl yn hytrach na phentref Caergeiliog yn ystod y cyfnod yma. 

Mae gwasanaeth trên rheolaidd hefyd yn rhedeg ar draws y gogledd i Gaergybi, felly mae’n hawdd dod i’r Eisteddfod ar y trên.  Unwaith y byddwch yn cyrraedd yr orsaf yng Nghaergybi, croeswch Bont y Mileniwm i’r arosfa fysiau er mwyn dal y bws cyhoeddus (naill ai gwasanaeth 4 neu X4) i bentref Bodedern. 

Gellir lawrlwytho’r amserlenni trenau a bysiau o waelod y dudalen hon.

Ewch i wefan Traveline Cymru (www.cymraeg.traveline.cymru) am wybodaeth am bob math o drafnidiaeth gyhoeddus, gan gynnwys problemau / newidiadau.  Mae manylion y gwasanaethau trenau i’r ardal ar wefan Arriva Cymru (www.arrivatrainswales.co.uk)

 

Rydw i'n teithio mewn tacsi i'r Eisteddfod.  Lle fydda i'n cael fy ngollwng?

Bydd lle i dacsis ollwng a chasglu teithwyr ger y brif fynedfa ac ym Maes B.

 

Rwy'n gobeithio dod i'r Eisteddfod ar gefn beic.  A oes lle diogel i mi adael fy meic?

Mae gennym lefydd penodol ar gyfer beiciau y tu allan i'r brif fynedfa a gellir cloi eich beic yma.

 

Rydw i'n dod â bws i'r Eisteddfod.  Lle ddylwn i barcio?

Bydd bysiau'n cael eu parcio yng nghanolfan VOSA sydd tua milltir o'r Maes.

PDF icon Gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr anabl (Mehefin 2017)PDF icon Amserlen bysiauPDF icon Amserlen trenau