Ymwelwyr anabl

Gwybodaeth gyffredinol ar gyfer ymwelwyr anabl sy'n dod i'r Eisteddfod

 1. Pa fath o gyfleusterau sydd ar y maes ar gyfer pobl ag anabledd?

  Mae’n rhan o bolisi yr Eisteddfod i fod yn ddigwyddiad cynhwysol lle mae croeso i bawb. Rydym yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion a sicrhau bod y digwyddiad mor hwylus â phosib.

  **Dylid nodi mai digwyddiad mewn cae yn yr awyr agored yw’r Eisteddfod, ac o’r herwydd, mae’n bosib y bydd defnyddwyr cadeiriau olwyn yn ei chael yn anodd symud o gwmpas mewn rhai rhannau o’r safle. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am drefniadau mynediad ar gyfer pobl anabl, rhowch wybod i ni. **

  Ceir ramp i bob adeilad, toiledau pwrpasol a llecynnau penodol yn y Pafiliwn ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

  Cysylltwch â chwmni Byw Bywyd i archebu cadair olwyn neud sgwter ymlaen llaw – 01286 830 101 neu ebostiwch post@byw-bywyd.co.uk.

  Caniateir cŵn tywys.

  Mae bws mini wedi’i addasu ar gael i gludo ymwelwyr anabl o amgylch y Maes drwy’r dydd.

  Gellir defnyddio gwasanaeth cyfieithu’r Pafiliwn fel system sain-ddisgrifiad. 

 2. Rwy’n ymwelydd anabl sydd am ddod â fy nghynorthwyydd personol â mi, oes rhaid iddynt dalu pris llawn i ddod mewn?

  Os oes angen cymorth cynorthwyydd personol arnoch, rydym yn cynnig tocynnau am ddim. Cyn rhoi tocynnau i Gynorthwywyr Personol, bydd yn rhaid i ni gael un o’r mathau canlynol o dystiolaeth:

  – Tudalen Flaen Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Bersonol (dim cyfradd benodol)

  – Tudalen Flaen llythyr Lwfans Gweini (dim cyfradd benodol)

  – Tystiolaeth o fod wedi cofrestru â nam difrifol ar y golwg (dall)

  – Cerdyn ID Cydnabyddedig ar gyfer Cŵn Cymorth

  – Cerdyn Mynediad CredAbility

  Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod pawb yn mwynhau ymweld â’r Maes. Fodd bynnag, os byddwch chi’n cael unrhyw drafferthion, cysylltwch ag aelod o staff yr Eisteddfod. Byddwn yn delio â’ch pryderon a bydd aelod o Dîm Rheoli’r Eisteddfod yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib i drafod y mater.

  Rhif ffôn Swyddfa’r Eisteddfod yw 0845 4090 900 a dyma’r cyfeiriad e-bost: gwyb@eisteddfod.org.uk.

 3. A oes llefydd parcio ar gyfer pobl ag anabledd?

  Yn ôl yr arfer darperir ardal barcio benodol ar gyfer pobl ag anableddau sy’n ddeiliaid bathodynnau glas, ym mhob Maes Parcio.

  Mae’n rhaid i chi arddangos y bathodyn yn y cerbyd.