Y Maes

Isod ceir rhestr o'r cwestiynau a ofynnir yn fwyaf aml am Faes yr Eisteddfod.  Defnyddiwch yr wybodaeth wrth baratoi am yr wythnos eleni.

Cliciwch ar y cwestiwn i weld yr ateb.

 1. Rwy’n awyddus i dderbyn gwybodaeth am logi stondin yn yr Eisteddfod.

  Mae stondinau #steddfod2017 bron yn llawn felly mae'n rhaid symud yn gyflym os ydych am archebu lle eleni. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am logi stondin, anfonwch ebost at Eira Bowen neu ffoniwch 0845 4090 300 am sgwrs gydag Eira.

 2. A oes swyddi ar gael ar y Maes yn ystod wythnos yr Eisteddfod?

  Ar gyfer swyddi wythnos yr Eisteddfod, rydym yn annog ein stondinwyr i gyd i ddarparu manylion unrhyw swyddi sydd ar gael yn ystod yr Eisteddfod, ac yna rydym yn eu cyhoeddi ar ein gwefan. Nid ydym yn rhan o unrhyw benderfyniad cyflogaeth a wneir gan ein stondinwyr.

 3. Rwy’n awyddus i wirfoddoli, sut ydw i’n cael rhagor o wybodaeth?

  Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ddibynnol iawn ar gefnogaeth a chyfraniad helaeth gwirfoddolwyr, yn ystod y cyfnod paratoadol ac yn ystod yr wythnos ei hun. Cliciwch yma i gwblhau y ffurflen gais, a gallwch gwblhau manylion shifftiau a rhagor o fanylion yn nes at yr amser. Rydym yn cynnig sesiynau hyfforddi ar gyfer stiwardiaid newydd cyn yr Eisteddfod hefyd.

 4. Pryd mae Seremonïau’r Orsedd?

  Mae pob un o seremoniau’r Orsedd yn cychwyn am 16.30 ar y dyddiau canlynol:

  Dydd Llun – Seremoni’r Coroni

  Dydd Mercher – Seremoni’r Fedal Ryddiaith

  Dydd Gwener – Seremoni’r Cadeirio

 5. Oes bwyd a diod ar gael ar y Maes?

  Oes. Mae digonedd o ddewis o fwyd a diod o safon ar y Maes. Cewch bob math o fwydydd stryd yn y Pentref Bwyd, gyda rhywbeth i bawb, o brydau cartref Cymreig, i fwyd fegan, Mecsicanaidd, Indiaidd, pizzas a llawer mwy. Bydd rhestr o’r arlwywyr ar ein gwefan yn fuan. Mae bwyty trwyddedig hefyd ar y Maes a gallwch archebu eich lle (ar gyfer byrddau o 6 neu fwy) yn y bwyty drwy ffonio Capital Cuisine 0845 643 4673.

  Mae bariau coffi a stondinau hufen iâ wedi’u gosod ar hyd a lled y Maes.

  Yn ogystal mae digon o fyrddau picnic o amgylch y Maes os ydych am ddod â'ch bwyd eich hun.

 6. Oes 'na fariau ar Faes yr Eisteddfod?

  Mae Bar Syched yn gweini cwrw, seidr a gwinoedd Cymraeg, ac mae’r ddau brif far wedi’u lleoli’n agos at Lwyfan y Maes. Bydd bar yn y Pentref Llên hefyd eleni.

  Nid oes modd dod ag alcohol i'r Maes ac mae'r Eisteddfod yn cadw'r hawl i archwilio bagiau ac atafaelu alcohol yn y brif fynedfa.  

 7. Beth sy’n digwydd ar y Maes gyda’r nos?

  Mae nifer fawr o weithgareddau’n digwydd gyda’r nos yn yr Eisteddfod. Mae’r Pafiliwn ei hun yn troi’n neuadd gyngerdd gyda’r nos, gyda chwmpas eang o gyngherddau o safon.

  Maes B yw’r ŵyl roc a phop Gymraeg fwyaf, gan ddenu dros 20 band bob blwyddyn.

  Mae cerddoriaeth yn parhau ar y llwyfan perfformio wrth ymyl y bar a’r pentref bwyd tan yn hwyr gyda’r nos, ac mae mynediad i’r ardal yma am ddim gyda thocyn Maes dilys.

 8. Oes modd dod â chi i’r Maes?

  Mae croeso i gŵn ufudd ar y Maes. Ond dim ond cŵn tywys sy’n cael mynd i mewn i’r Pafiliwn.  Mae’n rhaid i gŵn fod ar dennyn tynn a than reolaeth trwy gydol eich ymweliad. Mae croeso i gŵn tywys yn y Pafiliwn.

Os na chawsoch ateb i'ch cwestiwn yma, anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk neu ffoniwch 0845 4090 900.