Cwestiynau am ohirio Eisteddfod 2021

Ry’n ni mor siomedig i gyhoeddi ein bod ni’n gorfod  gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eto eleni 

Ry’n ni’n gwybod y bydd gan lawer ohonoch gwestiynau ymarferol, a gobeithio bod y dudalen yma’n helpu i ateb y rhan fwyaf ohonyn nhw.  Os nad yw’r ateb yma, e-bostiwch ni, gwyb@eisteddfod.org.uk. Byddwch yn amyneddgar wrth gysylltu, os gwelwch yn dda.  Mae’n siŵr y byddwn ni’n brysur yn delio gyda llawer iawn o gwestiynau - ond fe fyddwn ni’n eich ateb cyn gynted â phosibl.  Diolch yn fawr, a chadwch yn ddiogel.

A yw’r Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni?

Mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd i ohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eto eleni.  Wrth drafod gyda Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru’n barhaus dros y misoedd diwethaf, mae wedi dod yn amlwg nad oes modd cynnal Eisteddfod yn Nhregaron eleni.  Ry’n ni’n dilyn y canllawiau a’r cyngor diweddaraf, ac wrth gwrs, ry’n ni’n gosod diogelwch ac iechyd ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff uwchlaw popeth.

Lle fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2022?

Fe fyddwn ni’n cynnal yr Eisteddfod yn Nhregaron ar yr un maes o 30 Gorffennaf – 6 Awst 2022, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld pawb bryd hynny!

‘Dyw’r Eisteddfod ddim tan fis Awst, pam eich bod chi wedi cyhoeddi hyn rŵan?

Wrth drafod gyda Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru’n barhaus dros y misoedd diwethaf, mae wedi dod yn amlwg nad oes modd cynnal Eisteddfod yn Nhregaron eleni.  Ry’n ni’n dilyn y canllawiau a’r cyngor diweddaraf, ac wrth gwrs, ry’n ni’n gosod diogelwch ac iechyd ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff uwchlaw popeth.

Rydw i wedi archebu lle ar y maes carafanau.  Beth sy’n digwydd i fy safle?

Peidiwch â phoeni, mae’ch safle’n gwbl ddiogel, a’r archeb yn cael ei symud i 2022.  Does dim angen i chi wneud dim ymhen y flwyddyn - fe drefnwn ni bopeth.  Byddai’n help mawr i ni os gallech chi adael eich archeb gyda ni, ond ry’n ni’n deall os yw hyn yn anodd, a gallwch gysylltu ar e-bost, gwyb@eisteddfod.org.uk.

Rydw i wedi archebu stondin ac wedi talu blaendal.  Beth sy’n digwydd?

Peidiwch â phoeni, mae’ch stondin ar y Maes yn gwbl ddiogel, os ydych wedi talu’r blaendal neu dalu’n llawn.  Yn syml, byddwn yn symud eich taliad i 2022.  Does dim angen i chi wneud dim - fe drefnwn ni bopeth.  Byddai’n help mawr i ni os gallech chi adael eich archeb gyda ni, ond ry’n ni’n deall os yw hyn yn anodd, a gallwch gysylltu ar e-bost, eira@eisteddfod.org.uk.  Ry’n ni hefyd yn gobeithio cynnal mwy o farchnadoedd digidol eleni,

Rydw i wedi archebu tocyn ar gyfer Maes B ac wedi talu amdano.  Beth sy’n digwydd?

Mae ambell opsiwn ar gael.  Gallwn naill ai symud eich archeb i 2022, felly does dim rhaid prynu tocyn y flwyddyn nesaf, drefnu ad-daliad neu gallwch gynnig y taliad fel rhodd i ni.  Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych eisiau trefnu ad-daliad.

 

CYSTADLAETHAU

Rydw i wedi anfon cais ar gyfer cystadleuaeth cyfansoddi atoch ers bron i flwyddyn.  Beth sy’n digwydd?

Peidiwch â phoeni am eich cais.  Bydd yn cael ei gadw’n ddiogel tan 2022.  Ry’n ni wedi cloi popeth yn saff i’w hanfon at y beirniaid ym mis Ebrill 2022, yn barod i’r enillwyr gael eu cyhoeddi yn yr Eisteddfod.

Ry’n ni’n gwybod y byddai pawb wrth eu boddau’n cael cyfle i gystadlu eleni, felly ry’n ni’n gweithio ar restr testunau Eisteddfod AmGen ar hyn o bryd.  Mwy o wybodaeth i ddod yn fuan.

Rydw i wedi cofrestru i gystadlu mewn cystadleuaeth lwyfan yng Ngheredigion.  Beth sy’n digwydd?

Mae ambell opsiwn ar gael.  Ry’n ni wedi ymestyn y dyddiad cau tan 1 Mai 2022, felly allwch chi naill ai adael eich cais gyda ni neu wneud cais am ad-daliad os yw’n haws cystadlu@eisteddfod.org.uk. 

Mae’r dyddiad cau wedi pasio ar gyfer ambell gystadleuaeth (Actio Drama Fer, Brwydr y Bandiau a Dysgwr y Flwyddyn) yn barod.  Peidiwch â phoeni am eich cais, mae’n gwbl ddiogel, ac yn cael ei gynnwys yn y gystadleuaeth y flwyddyn nesaf.  Does dim rhaid i chi wneud dim byd.  Bydd y cystadlaethau yma’n ail-agor a byddwn yn cyhoeddi manylion y dyddiadau cau newydd ar-lein.

Fe fydda i mewn cwmpas oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, beth ddylwn i wneud?

Peidiwch â phoeni.  Cysylltwch â ni ar e-bost, cystadlu@eisteddfod.org.uk, ac fe drefnwn ni bod eich cais yn cael ei symud i’r gystadleuaeth gyfatebol yn y cwmpas oedran iawn.  Dyw hyn ddim yn effeithio ar y cystadlaethau cyfansoddi na chelfyddydau gweledol, gan eich bod o fewn yr oedran cywir ar y dyddiad cau gwreiddiol.

 

CRONFA LEOL

Beth sy’n digwydd i arian Cronfa Leol Ceredigion?

Peidiwch â phoeni, bydd yr holl arian sydd wedi’i gasglu’n dal i fynd tuag at yr Eisteddfod yng Ngheredigion y flwyddyn nesaf.  Ar y funud, mae’n bwysig ein bod ni’n edrych ar ôl ein gilydd ac ry’n ni’n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn helpu pobl yn eich cymunedau yn ystod y cyfnod cloi.  Ebostiwch alwyn@eisteddfod.org.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiwn.

Rydw i wedi rhoi gwobr ar gyfer Eisteddfod Ceredigion.  Beth fydd yn digwydd gyda hyn?

Peidiwch â phoeni, mae’ch gwobr yn gwbl ddiogel.  Ry’n ni wedi’i symud i 2022.  Ebostiwch alwyn@eisteddfod,org,uk os oes gennych chi unrhyw gwestiwn.

Sut alla i gefnogi’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd yma?

Diolch yn fawr iawn.  Os allwch chi ein cefnogi a’n helpu ar hyn o bryd, cliciwch ar y ddolen ‘Cyfrannwch at waith yr Eisteddfod’ ar waelod ein gwefan.  Os yw’n haws, anfonwch e-bost gyda’ch manylion cyswllt at gwyb@eisteddfod.org.uk, a bydd un o’r tîm yn eich ffonio i drafod.

 

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LLŶN AC EIFIONYDD

 

Beth am Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd?

Mae’r Bwrdd wedi cytuno i symud Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd i fis Awst 2023 a bydd Eisteddfod 2024 yn cael ei chynnal yn ardal Rhondda Cynon Taf.  Ry’n ni wedi cytuno hyn gyda’r awdurdodau lleol.

Pryd fyddwch chi’n cyhoeddi Rhestr Testunau Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Bydd Rhestr Testunau 2023 yn cael ei gyhoeddi yn haf 2022.

Pryd mae dyddiad cau'r Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Mae dyddiad cau Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod 2023 ar 1 Hydref 2022 a dyddiad cau ar gyfer y Fedal Ryddiaith ar 1 Rhagfyr 2022.

Rydw i wedi addo gwobr ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth fydd yn digwydd gyda hyn?

Peidiwch â phoeni, mae’ch gwobr yn gwbl ddiogel.  Ry’n ni wedi’i symud i 2023.  Ebostiwch alwyn@eisteddfod,org,uk os oes gennych chi unrhyw gwestiwn.

Beth sy’n digwydd i arian Cronfa Leol Llŷn ac Eifionydd?

Peidiwch â phoeni, bydd yr holl arian sydd wedi’i gasglu’n dal i fynd tuag at yr Eisteddfod yn Llŷn ac Eifionydd.  Ar y funud, mae’n bwysig ein bod ni’n edrych ar ôl ein gilydd ac ry’n ni’n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn helpu pobl yn eich cymunedau yn ystod y cyfnod cloi.  Ebostiwch alwyn@eisteddfod.org.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiwn.

Rydw i wedi gwneud cais am un o swyddogaethau’r Orsedd yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth sy’n digwydd gyda hyn?

Mater i Fwrdd yr Orsedd yw hwn, ac fe fyddwn ni’n cyhoeddi’r wybodaeth ar ein tudalen newyddion cyn gynted ag y gallwn.

Sut alla i gefnogi’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd yma?

Diolch yn fawr iawn.  Os allwch chi ein cefnogi a’n helpu ar hyn o bryd, cliciwch ar y ddolen ‘Cyfrannwch at waith yr Eisteddfod’ ar waelod ein gwefan.  Os yw’n haws, anfonwch ebost gyda’ch manylion cyswllt at gwyb@eisteddfod.org.uk, a bydd un o’r tîm yn eich ffonio i drafod.

 

EISTEDDFOD AMGEN

Oes cynlluniau i gynnal rhagor o sesiynau Eisteddfod AmGen?

Yn bendant!  Ry’n ni’n gweithio ar raglen fydd yn rhedeg ar draws ein platfformau dros y flwyddyn nesaf, gan adeiladu ar lwyddiant y llynedd, gyda chystadlaethau’n rhan bwysig o’r cynllun.  Mae sesiynau AmGen ac Adfent AmGen dal ar gael i’w gwylio ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru, ein tudalen YouTube, www.youtube.com/channel/UCvSCwaCjMNKYO0XVDtONmgQ, ac mae sesiynau’r haf ar ein sianel AM

Peidiwch â methu ein sesiynau Cadw Cwmni bnawn Mawrth am 13:30 ar Zoom.  Mae manylion y cod Zoom yma, www.eisteddfod.cymru/amgen-cadw-cwmni.

Ry’n ni hefyd yn gobeithio cynnal rhagor o farchnadoedd digidol yn ystod y flwyddyn i gefnogi stondinwyr Eisteddfod Ceredigion.

 

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Sut alla i gadw mewn cysylltiad gyda’r Eisteddfod?

Cliciwch ar y ddolen ar dudalen flaen ein gwefan i ymuno gyda’r cylchlythyr, neu edrychwch ar ein tudalen newyddion ar-lein.  Dilynwch ni ar facebook, Trydar ac Instagram.  Gwyliwch gynnwys AmGen ar ein sianel YouTube, ein gwefan neu AM.  Neu anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk.