AGORA - Lleoliad newydd artistig a chyffrous ar Faes yr Eisteddfod

3 Awst 2019

Mae AGORA yn brosiect artistig uchelgeisiol ar y Maes, lle bydd pob math o weithgareddau a digwyddiadau’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos.

Marc Rees, sy’n adnabyddus yn rhyngwladol am greu a churadu celfyddyd gosodiad a pherfformans sy’n gyfrifol am y prosiect.  Mae Marc yn adnabyddus am greu ymateb artistig i lefydd a chymuned, a hynny mewn ffordd anghyffredin a heriol yn aml.  Bydd strwythur a chynllun trawiadol AGORA yn sicr o dynnu sylw a chreu cynnwrf ar y Maes.

Mae’r prosiect yn gyfle i ddathlu un o ffeithiau mwyaf rhyfeddol Llanrwst.  Yn 1947, cysylltodd Cyngor y Dref â’r Cenhedloedd Unedig i hawlio’u lle ar y Cyngor Diogelwch, gan ddatgan bod Llanrwst yn dalaith annibynnol o fewn Cymru.  Fe fethodd y cais.  Ond mae’n ddarn mor bwysig o hanes y dref, ac mae'r prosiect yn anrhydeddu a chofio hyn drwy greu senedd dros-dro ar y Maes - Pafiliwn y Bobl.  Mae'r trefnwyr yn gweithio gyda’r penseiri Jenny Hall a Tabitha Pope ar y prosiect, ac yn awyddus iawn i AGORA fod yn un o’r prif leoliadau ar y Maes eleni.

Meddai Marc Rees, “Rwyf am daflu goleuni ar natur hanesyddol ond amserol Llanrwst trwy greu gofod  annibynnol dros dro i ddychmygu posibiliadau a gweledigaethau newydd i’r dyfodol; gan greu agora, lle agored i ddinasyddion gweithgar ymgynnull.  Mae sail egalitaraidd y prosiect wedi’i gynrychioli yn ei ddeunydd.

 

“Rydym wedi gwahodd pobl Conwy i gyfrannu unrhyw ddrysau pren sydd ganddynt dros ben ac rydym wedi’u defnyddio i adeiladu ein AGORA ein hun.  Daeth ysbrydoliaeth y cynllun o ddadorchuddiad diweddar Llys Llywelyn yn Sain Ffagan. Roedd ail-greu Llys Brenhinol Tywysogion Gwynedd yn seiliedig ar adfeilion Llys Rhosyr yn Ynys Môn gafodd ei gloddio gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn yr 1990au.  Does dim ar ôl o’r llys gwreiddiol oni bai am ei sylfaeni sydd wedi rhoi’r cliwiau i archeolegwyr a phenseiri allu dehongli ac ail-greu Llys Llywelyn.

 

“Mae ein AGORA yn ailddehongliad o’i ailddehongliad nhw.  Beth wnaeth fy nharo yn syth wrth ymweld â Llys Llywelyn oedd gweld y patrwm sieffrwn y tu mewn drwyddo draw, yn fframio’r bwâu, colofnau a’r ffenestri.

 

“Mewn herodraeth, mae’r marciau siâp V yma a’u hailadroddiad yn cyfl wyno ffurfioldeb, rheolaeth a diben tywysogaidd. Mae’r coch llachar yn erbyn y waliau plastr calch gwyn yn ein hatgoff a o dâp rhybuddio rhag perygl coch a gwyn gaiff ei ddefnyddio ar safleoedd adeiladu heddiw.

 

“Mae AGORA wedi’i adeiladu o sgaffaldiau wedi’u lapio mewn tâp rhybuddio coch a gwyn y tu mewn i goron o ddrysau du.”

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy'r Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) ac yn derbyn cefnogaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig (EAFRD ) a Llywodraeth Cymru.  Nod y Gronfa yw annog syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch newydd a chydweithio er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

 

Bydd modd bod yn rhan o brosiect AGORA, gyda phedwar digwyddiad trawiadol yn cael eu cynnal ar draws y sir:

16:00, Dydd Sadwrn 3 Awst, Parc Gwydir, Llanrwst:

Ôl-Llywelyn

Taith o ganol y dref at faes yr Eisteddfod, taith i sôn am Gymru, Lloegr a Llanrwst. Ymgom ar droed i drafod y byd a’i bethau. Siwrnai o ddarganfod a rhannu, am hanes a byw a bod.

Byddwch yn cyrchu, cloncan, yn mân-weithredu, yn trafod a thynnu lluniau - ymunwch a dilynwch.

Perfformiwr: Eddie Ladd

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

Nodwch: Mae’r perfformiad yn dechrau yn Llanrwst ac yn gorffen ar Faes yr Eisteddfod. Rydym yn eich annog i ddefnyddio bws gwennol i ddychwelyd. Byddwn yn cyd-gerdded yn hamddenol am oddeutu awr a hanner a bydd paned ar gael hanner ffordd. Dewch â dillad addas ar gyfer y tywydd ac unrhyw beth arall yr ydych ei angen.

 

21:00, Nos Sadwrn 3 Awst, Ffin-y-Parc, Llanrwst (drysau’n agor am 20:45):

LLinell | LLinyn

Am un noson yn unig, bydd dawnswyr yn dod â gosodwaith Niwl yn fyw drwy greu symudiadau yn ymateb yn ddeinameg i’r cerflunwaith gyda cherddoriaeth gan delynor lle mae llinynnau’r offeryn a’r gosodiad celf yn cael eu cydblethu i greu deuawd syfrdanol.

Mae’r gwaith celf Niwl gan Sébastien Preschoux, yn gerflun edau ar raddfa fawr wedi ei gomisiynu gan Migrations, ac mae’n ymestyn yn dramatig o goeden i goeden ar dir Oriel Ffin-y-Parc ger Llanrwst.

Coreograffwr: Matteo Marfoglia

Dawnswyr: Angharad Harrop, Angharad Jones

Telyn: Helen Wyn Pari

Artistiaid Sain: Alan Chamberlain, Ed Wright

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

Niwl

Kssin: Sébastien Preschoux

Curadur: Karine Décorne, Migrations

Nodwch: Nifer cyfyngedig.  Mynediad i’r 100 person cyntaf yn unig.  Nifer cyfyngedig o lefydd parcio.

 

11:30 & 15:30 Dydd Llun 5 – Mercher 7 Awst; 11:30, Dydd Iau 8 Awst, AGORA, Maes yr Eisteddfod:

Heb Fod Fan Hyn Na Man Draw

Doniol, agos atoch chi, ychydig yn gandryll, pwerus, diymadferth ac amyneddgar.

Bydd Eddie a Sara yn cynnal cyfres o sgyrsiau sy’n digwydd dros chwe munud. Yn Heb Fod Fan Hyn na Man Draw, mae gan Eddie a Sara gwestiynau am sut mae popeth yn mynd, y cwestiynau mawr anesboniadwy am y byd a chwestiynau bach am gyflwr eich gardd. Mae cymhlethdod yn cymryd amser, mae’n gofyn am leisiau amryfal, sawl lefel o arbenigedd. Hoffen nhw i chi ymuno yn y sgwrs.

Dau artist plwyfol rhyngwladol canol oed yw Eddie a Sara. Crewyd y prosiect gan yr artistiaid Jo Fong a Sonia Hughes, wedi ei ysbrydoli gan ymchwil Frank Bock a Katye Coe. 

Comisiynwyd Heb Fod Fan Hyn na Man Draw gan Chapter a LAUK Diverse Actions, a’i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

“Profiad anhygoel! Roedd hi’n rhyfedd ac yn heriol, ond yn bennaf, roedd hi’n lot o hwyl!” - Aelod o’r gynulleidfa

Perfformwyr: Eddie Ladd, Sara McGaughey

Crëwyd gan: Jo Fong, Sonia Hughes

Curadur: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar

 

13:00, 13:45 & 14:30 Dydd Mawrth 6 – Mercher 7 Awst, Y Cei, Conwy &

13:00, 13:45 & 14:30 Dydd Iau 8 Awst, Venue Cymru, Llandudno:

Wal Werin

Ail-ddehongliad chwareus o ddawns werin draddodiadol Gymreig newydd – wedi’i berfformio’n fertigol!

Coreograffwyr: Kate Lawrence, Angharad Harrop

Perfformwyr: Lisa Spaull, Angharad Jones

Telyn: Ceri Rimmer

Cysyniad: Marc Rees

Cynhyrchydd Creadigol: Iwan Williams Ffiwsar