Apel i warchod tref Llanrwst rhag y tagfeydd ddechrau Awst

4 Gorffennaf 2019

Mae trefnwyr yr Eisteddfod Genedlaethol a Heddlu’r gogledd yn annog y cyhoedd i ddilyn cyfarwyddiadau arbennig i gyrraedd Llanrwst eleni er mwyn osgoi creu tagfeydd difrifol yn yr ardal.

Mae’r Brifwyl yn cael ei chynnal wrth ochr y A470 ychydig i’r de o ganol tref Llanrwst, ac mae’r trefniadau traffig wedi’u llunio er mwyn osgoi cyfeirio cerbydau drwy strydoedd cul canol y dref.

  • Mae mwy o gyfleoedd nag eraill i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd Eisteddfod, ac i symud rhwng prif safleoedd y brifwyl a’r dref ar ôl cyrraedd.
  • Ar gyfer pobl sy’n dewis dod yn eu ceir, mae meysydd parcio penodol i’w cael wrth gyrraedd o bob un o’r tri phrif gyfeiriad posib.
  • Bydd cynllun traffig arbennig ar gyfer wythnos y brifwyl yn cyfyngu ar ddefnydd rhai ffyrdd er mwyn cynnal llif traffig. Fe fydd hyn yn cynnwys system unffordd dros dro ar bont Llanrwst a fydd ar gael i draffig sy’n gadael y dref yn unig.
  • O gwmpas tref Llanrwst, mae llwybrau cerdded a beicio wedi’u cynllunio er mwyn sicrhau bod modd symud yn hwylus rhwng y dref â’r maes, y maes carafannau a’r meysydd pebyll.

Mae teithwyr yn cael eu hannog i ddilyn cyfarwyddiadau traffig fel bod modd cyrraedd y maes parcio priodol.  Mi fydd gwasanaethau bysiau gwennol yn cael eu darparu am ddim lle bod angen.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, “O fewn wythnos yr Eisteddfod, mi fydd dros gan mil o bobl yn ymweld â Llanrwst.  Wrth gydweithio gydag ymwelwyr, pobl leol, yr heddlu ac asiantaethau eraill, y nod i ni yw sicrhau na fydd strydoedd cul y dref hardd a hanesyddol hon yn cael eu tagu gan draffig.

“Ar y cyd â’n partneriaid, ry’n ni wedi cytuno ar system reoli traffig benodol ar gyfer y digwyddiad.  Ry’n ni’n annog pawb i edrych ar y cyfarwyddiadau teithio ar ein gwefan, www.eisteddfod.cymru, ac i ddilyn yr arwyddion.

“Rydym wedi’i gwneud hi’n hawdd iawn i bobl symud rhwng Maes yr Eisteddfod, y meysydd carafannau a phebyll, a chanol y dref – a hynny ar droed, ar feic neu wrth ddefnyddio’r llu o fysiau gwennol a gwasanaethau lleol a fydd ar gael.  Mae hyn yn bwysig er mwyn lleihau’r effaith ar yr amylchedd hefyd wrth gwrs.

“Mi fyddwn ni’n dibynnu ar ein gilydd i gadw at y cyfarwyddiadau er mwyn sicrhau na fydd Llanrwst yn cael ei thagu gan draffig ddechrau Awst.”

Meddai’r Uwcharolygydd Neil Thomas o Heddlu Gogledd Cymru, “Rydym wedi bod yn cydweithio’n agos â threfnwyr yr Eisteddfod ers rhai misoeddd ac ein cyngor i ymwelwyr â’r maes yw cychwyn eu taith yn fuan, dilyn yr arwyddion ac i bobl ddefnyddio’r gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus a’r bysiau wennol os oes modd.

“Fe fyddwn yn adolygu’r cynlluniau traffig yn gyson ar y cyd gyda’n partneriaid ac mi fydd gennym swyddogion yr heddlu ar ddyletswydd drwy gydol yr wythnos o amgylch yr ardal.”