Cynnig Croeso Cymraeg

Er bod yr Eisteddfod yn llawer mwy na digwyddiad Cymraeg, mae nifer fawr o’n hymwelwyr yn rhugl yn y Gymraeg, a bydd cyfieithu arwyddion a bwydlenni yn ffordd ardderchog o gyfleu Croeso Bro’r Eisteddfod.

Mae nifer o wasanaethau rhad ac am ddim ar gael ar gyfer busnesau sy’n awyddus i ddefnyddio’r Gymraeg.  Beth am gysylltu gyda’ch Menter Iaith leol i gael gwybod mwy? 

Bydd eich Menter Iaith leol hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am y gwasanaethau busnes sydd ar gael i’ch helpu chi i gynnig croeso Cymreig go iawn yn eich ardal.

Cysylltwch â swyddfa Comisiynydd y Gymraeg er mwyn archebu nwyddau ‘Cymraeg’, 

Ymgyrch i hyrwyddo gwasanaeth ddwyieithog yw hon, gyda bathodyn neu gortyn gwddf oren sy’n cael ei wisgo gan staff sy’n delio gyda’r cyhoedd i ddangos eu bod yn siarad neu’n dysgu Cymraeg.  Mae’r bathodyn yn dangos bod y Gymraeg yn iaith lafar sydd ar waith.

Bydd tîm busnes Comisiynydd y Gymraeg hefyd yn gallu eich cynghori ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg yn eich busnes yn y tymor hir, gan eich helpu i sicrhau eich bod yn gallu cynnig gwasanaeth cwsmer Cymraeg neu ddwyieithog. 

Rydym yn gweithio gyda darparwyr lleol i gynnig cyfres o sesiynau blasu ar gyfer busnesau lleol.  Bydd y rhain yn cael eu cynnal mewn canolfan ganolog, gan roi cyfle i fusnesau sicrhau eu bod yn gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg a dwyieithog i ymwelwyr.  Os oes digon o unigolion mewn cwmni neu fusnes am fynychu sesiynau, gallwn drefnu sesiynau penodol yn eich gweithle chi.

Gofynnwch am gopïau o’n llyfryn ymadroddion Canllaw: A Guide for New Visitors, sydd ar gael yn rhad ac am ddim o swyddfa’r Eisteddfod. Gallwch ddysgu mwy am wasanaethau’r Eisteddfod ar gyfer dysgwyr yn adran Maes D ar y wefan.