Car

Wele isod am fanylion parcio a theithio ar gyfer yr Eisteddfod yn Sir Conwy.

 
Mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 yn cael ei chynnal yn nhref hardd Llanrwst wrth ochr yr A470.
Er mwyn cynnal llif y traffig ac osgoi tagfeydd gymaint â phosib, rydym yn apelio ar ymwelwyr i ddilyn y cyfarwyddiadau teithio bob amser.

Mewn car

Mae tair prif ffordd i mewn i’r dref yn ystod wythnos yr Eisteddfod. 

 

Ceir o’r gogledd (e.e Sir Fôn, Caernarfon, Bangor, Conwy, Llandudno, Bae Colwyn)

 • Defnyddiwch yr A55 os gwelwch yn dda;
 • Ar yr A55, ewch i gyffordd 19 a dilynwch yr A470 i gyfeiriad Llanrwst.
 • Dilynwch y ffordd am ryw 10.5 milltir cyn troi i’r chwith i mewn i faes parcio’r gogledd, sef y maes parcio Coch.
 • Dylai carafanau barhau ar yr A470 heibio i faes parcio’r gogledd a throi i’r chwith i Ffordd Parry.  (Gweler cyfarwyddiadau carafanwyr a dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda)
 • Ni fydd mynediad i geir sy’n dod o gyfeiriad y de i’r maes parcio hwn.
 
 

Ceir o’r dwyrain (Dinbych, Rhuthin, Yr Wyddgrug, Abergele a Phrestatyn)

 • Y nod yw ymuno â’r A548 (Ffordd Abergele) i mewn i Lanrwst.
 • O’r A55, dylid gadael yng nghyffordd 25, mynd yn syth ymlaen wrth y gylchfan a heibio i Gastell Bodelwyddan ar Allt yr Injan.  Dylid troi i’r dde ar waelod Allt yr Injan i ymuno â’r B5381 cyn troi i’r chwith wrth y groesffordd ar ôl Penrefail i ymuno â’r A548.
 • Wrth nesau at dref Llanrwst ar yr A548, trowch i’r chwith i lawr Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar ôl ryw chwarter milltir ar Ffordd Tan yr Ysgol dilynwch yr arwyddon i droi i’r chwith drwodd i Ffordd Nebo.
 • Dilynwch Ffordd Nebo i safle Ysgol Dyffryn Conwy ar y chwith.
 • Ar dir yr ysgol y mae’r safle parcio dwyreiniol, sef y maes parcio gwyrdd.
 • Mi fydd carafannau yn aros ar Ffordd Tan yr Ysgol gan droi i’r chwith ar waelod y ffordd i ymuno â’r A470.  (Gweler cyfarwyddiadau carafanwyr a dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda)

 

 
 

Ceir o’r de (traffig yr A5, a’r A470 o ardaloedd gorllewin, de orllewin a’r canolbarth)

 
* Apeliwn ar deithwyr i beidio â gyrru drwy ganol Betws-y-Coed – mae hwn yn llwybr i draffig lleol yn unig. *
 
* Sylwch fod cyngor ar wahân ar gyfer teithwyr sy’n dod o Gaerdydd ac ardaloedd yn y de-ddwyrain. * 
 
 • Mi fydd traffig sy’n cyrraedd o’r de ar yr A470, ac o’r dwyrain ar yr A5 yn cwrdd ger cyffordd Pont Waterloo y tu allan i Betws-y-Coed.  O’r fan honno, fe fyddwch yn ymuno â’r A470 i gyfeiriad Llanrwst.
 • Ar ôl cyffordd Pont Waterloo, fe fyddwch yn teithio i gyfeiriad Llanrwst, gan droi i faes parcio’r de ar y chwith, sef y maes parcio glas.
 • Ni fydd mynediad i geir sy’n dod o gyfeiriad y gogledd i’r maes parcio hwn.  
 • Fe fydd carafannau yn parhau ar yr A470 heibio i fynedfa maes parcio’r de. (Gweler cyfarwyddiadau ar gyfer carafanwyr, a dilynwch yr arwyddion)
 • Noder, bod gofyn i bobl sy’n dod o’r gorllewin (Meirionnydd a Dwyfor) ddefnyddio’r A55 i gyrraedd maes parcio’r gogledd neu’r A470 er mwyn cyrraedd maes parcio’r de.  Gofynwn i chi beidio â dilyn yr A5 o’r gorllewin sy’n mynd drwy ganol Betws-y-Coed.
 
 

Ceir o’r de ddwyrain (Caerdydd, Y Barri, Caerffili, Casnewydd, Y Fenni, Trefynwy)

 • Er mwyn osgoi tagfeydd posib, awgrymir i chi ymuno â’r A49 yn ardal Henffordd (Hereford)/Ross-on-Wye.
 • Dilynwch y ffordd i’r gogledd drwy Leominster, Llwydlo (Ludlow), Church Stretton i gyffiniau’r Amwythig.
 • Yna, dilynwch yr A5 heibio i Groesoswallt, Gobowen a’r Waun.
 • Trowch i gymryd yr A483 i gyfeiriad Wrecsam (peidiwch â pharhau ar yr A5 i gyfeiriad Llangollen).
 • Dilynwch yr A483 heibio i Wrecsam nes bod modd i chi ymuno â’r A55 cyn cyrraedd Caer.
 • Dilynwch yr A55 i’r gorllewin nes cyrraedd cyffordd 25 (Bodelwyddan).
 • Ar ôl gadael yr A55, ewch yn syth ymlaen dros y cylchfan i fynd heibio i Gastell Bodelwyddan ar Allt yr Injan.
 • Ar waelod y ffordd, trowch i’r dde i ymuno â’r B5381, 
 • Ar ôl mynd drwy Penrefail, wrth y groesffordd trowch i’w chwith i ymuno â’r A548.
 • Wrth nesau at dref Llanrwst ar yr A548, trowch i’r chwith i lawr Ffordd Tan yr Ysgol;
 • Ar ôl ryw chwarter milltir ar Ffordd Tan yr Ysgol dilynwch yr arwyddon i droi i’r chwith drwodd i Ffordd Nebo.
 • Dilynwch Ffordd Nebo i safle Ysgol Dyffryn Conwy ar y chwith.
 • Ar dir yr ysgol y mae’r safle parcio dwyreiniol, sef y maes parcio gwyrdd.
 • Mi fydd carafannau yn aros ar Ffordd Tan yr Ysgol gan droi i’r chwith ar waelod y ffordd i ymuno â’r A470.  (Gweler cyfarwyddiadau carafanwyr a dilynwch yr arwyddion os gwelwch yn dda)