Comisiwn Mas ar y Maes

30 Tachwedd 2020

Cyfle i ymgeisio am gomisiwn newydd a chyffrous fel rhan o brosiect Mas ar y Maes

Sgen ti syniad?

Ry’n ni’n chwilio am eitemau creadigol, cyffrous ac addysgiadol ar gyfer rhaglen newydd sbon sy’n dathlu a chodi ymwybyddiaeth o fis Hanes LHDT ym mis Chwefror 2021.  Gan mai dathlu hanes yw’r nod, ry’n ni’n chwilio’n arbennig am syniadau sy’n archwilio hanes Cymru a’i phobl yng nghyd-destun hawliau LHDT a Chymreictod.

Mae hwn yn rhan o brosiect Mas ar y Maes, elfen bwysig o’r Eisteddfod, sy’n cynnwys gweithgareddau Cymraeg LHDTaidd ar gyfer pob oedran.  Felly, os oes gen ti syniad, ry’n ni am ei glywed. 

Paid â phoeni os nad yw’r syniad yn ateb y briff yn union, ry’n ni bob amser yn croesawu syniadau da, ac efallai y gallwn ei ddefnyddio fel rhan o raglen lawn nesaf Mas ar y Maes.

Pwy all gyflwyno syniadau?

Ry’n ni’n croesawu ceisiadau gan artistiaid o bob cefndir a hunaniaeth, ac yn arbennig o awyddus i glywed gan y rheini sy’n LHDT+, cwiar, anabl, yn bobl o liw a phobl o hunaniaethau du, Asiaidd neu o gefndiroedd ethnig i fod yn rhan o’r cyfle cyffrous yma.

Mae’n gwbl agored o ran genre - beth bynnag yw dy arbenigedd di fel artist, yn gerddoriaeth, comedi, dawns, drama, barddoniaeth, stori fer, celf weledol, darlith ayb - anfona dy syniadau atom.  Mae angen iddo fo fod yn waith Cymraeg newydd sy’n mynd i apelio at gynulleidfa eang.

Byddwn yn cynnwys y comisiynau buddugol fel rhan o’r amserlen i’w ddarlledu ar blatfformau digidol yr Eisteddfod.  Does dim terfyn amser, gall fod yn 5 munud neu’n 20 munud.  Mae’r cyfan i fyny i ti fel artist.

Sut alla i gyflwyno syniad?

Anfona gopi o dy CV, enghraifft o waith a braslun o’r syniad at sioned@eisteddfod.org.uk, neu mae croeso i ti gyflwyno fideo o hyd at 5 munud os wyt ti’n teimlo’n fwy cyfforddus yn gwneud hynny.  Os wyt ti angen cyflwyno dy syniad mewn ffordd arall neu eisiau trafod hygyrchedd, cysyllta gyda Sioned yn swyddfa’r Eisteddfod neu Iestyn yn Stonewall Cymru.

Ffi

Rydym yn cynnig ffi o £250 am eitem, ac rydym yn awyddus i gomisiynu pedair eitem.  Mae’r ffi yn cynnwys pob elfen o’r gwaith, o’r cynllunio i’r creu a’r arddangos ac unrhyw waith ffilmio a golygu bydd ei angen.

Panel dewis

Os yw dy syniad yn apelio, byddwn yn dy wahodd am sgwrs dros Zoom, gyda Elen Elis a Sioned Edwards o’r Eisteddfod, Iestyn Wyn o Stonewall Cymru a Catrin Morris o Maes B, cyn gwneud y penderfyniad terfynol.

Dyddiad Cau

17:00, dydd Llun 14 Rhagfyr 

Mas ar y Maes