Croesawu cefnogaeth trigolion Ynys Môn

20 Ionawr 2017

Gyda thros chwe mis i fynd cyn yr Eisteddfod ar Ynys Môn, mae trigolion yr ynys wedi llwyddo i gyrraedd nod y Gronfa Leol, sy’n rhan bwysig o waith codi arian yr Eisteddfod.

Meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, “Mae brwdfrydedd a gwaith caled trigolion Môn wedi bod yn arbennig, ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu i’r Gronfa ac i’n gwaith hyd yn hyn, yn drefnwyr gweithgareddau, gwirfoddolwyr ac yn gefnogwyr sy’n gwneud cymaint o wahaniaeth ar lawr gwlad.

“Mae llwyddiant y Gronfa Leol yn hwb i’n gwaith ac yn golygu ein bod gam o’r ffordd i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod ym Môn.  Ond mae llawer mwy o waith i’w wneud a llawer o dargedau i’w cyrraedd dros y misoedd nesaf. 

“Bydd stondinau a safleoedd carafán ar gael o 1 Chwefror ymlaen, ac yna ar 3 Ebrill, bydd y tocynnau ar werth ar gyfer y Maes a’r cyngherddau.  Ac mae gan bob un o’r rhain eu targed eu hunain mae’n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud yn siŵr bod yr ŵyl a’r prosiect yn talu’i ffordd.

“Mae’r Gronfa Leol a’r cyswllt cymunedol a chymdeithasol sy’n deillio o’r gweithgareddau’n rhan greiddiol o waith yr Eisteddfod yn lleol dros gyfnod o bron i ddwy flynedd cyn wythnos yr Eisteddfod, a’r gobaith yw y bydd yn esgor ar ragor o ddigwyddiadau Cymraeg mewn ardal yn y dyfodol ar ôl cynnal yr Eisteddfod. 

“Mae gallu a phrofiad pobl Môn wrth drefnu a chynnal digwyddiadau wedi bod o gymorth arbennig i ni, ac mae wedi bod yn bleser gweld cynifer o weithgareddau’n digwydd yn enw’r Eisteddfod – rhai’n fawr, eraill yn fach, a rhai yn swmpus ac eraill yn hynod wirion!  Mae lle i’r cyfan ym mhrosiect cymunedol yr Eisteddfod.

“Gyda thros chwe mis i fynd, rydym yn gobeithio y bydd y gweithgareddau’n parhau yn enw’r Eisteddfod, gyda phwyslais ar baratoi ardaloedd a chymunedau ar gyfer yr wythnos ei hun, ynghyd ag annog ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr i ddod i’r Eisteddfod ym mis Awst.

“Ond mae heddiw’n gyfle i ddiolch i bawb sydd eisoes wedi cyfrannu a chefnogi ac annog pawb arall i ddod atom i Fodedern o 4-12 Awst.  Mae’n sicr o fod yn wythnos i’w chofio.”