Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2019 i'w gynnal yn Llanrwst

27 Medi 2017

Nos Iau, 12 Hydref, cynhelir cyfarfod arbennig yng Nghanolfan Fusnes a Chynadledda Glasdir, Llanrwst, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Sir Conwy ymhen dwy flynedd.

Bwriad y cyfarfod, a gynhelir am 19:00, yw gwahodd trigolion yr ardal i fod yn rhan o’r paratoadau a’r trefniadau ar gyfer un o wyliau mawr y byd a gynhelir yn y sir o 2-10 Awst 2019.  Mae croeso mawr i bawb, ac mae’r trefnwyr yn awyddus i ddenu unigolion o bob rhan o’r ardal i fod yn rhan o’r prosiect, ac felly wedi trefnu’r cyfarfod mewn canolfan sy’n ganolog i bawb.

Meddai Trefnydd yr Eisteddfod, Elen Elis, “Mae cefnogaeth leol yn eithriadol o bwysig i lwyddiant yr Eisteddfod a’r gwaith a wneir ar lawr gwlad yn rhan ganolog o’r prosiect.  Mae’n flynyddoedd lawer ers i ni ymweld ag ardal Sir Conwy, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod â’r ŵyl yn ôl i ardal sydd bob amser wedi rhoi croeso cynnes iawn i’r Eisteddfod.

“Mae’r gweithgareddau cymunedol a’r gwaith allymestyn dros y ddwy flynedd nesaf yn greiddiol i amcanion yr Eisteddfod, a’r gobaith yw y gallwn ddenu criw mawr o wirfoddolwyr brwdfrydig, yn hen ffrindiau a wynebau newydd, i fod yn rhan o’r tîm y tro hwn.

“Bydd y gwaith yn cychwyn bron yn syth, gan y byddwn yn dechrau rhoi’r Rhestr Testunau at ei gilydd o fewn ychydig wythnosau ac yn creu pwyllgorau apêl lleol ar draws y dalgylch i ddechrau ar y gwaith o drefnu gweithgareddau a chodi arian.

“Dewch draw atom i Glasdir i glywed mwy am y prosiect, soniwch wrth eich ffrindiau a’ch cydweithwyr, a helpwch ni i greu tîm cryf gyda phobl o bob oed a chefndir sy’n awyddus i weld y Gymraeg yn ffynnu a’r Eisteddfod yn mynd o nerth i nerth yn lleol a chenedlaethol.”

Mae croeso mawr i bawb a darperir offer cyfieithu ar y pryd ar y noson.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod, ewch i www.eisteddfod.cymru neu ffoniwch y swyddfa ar 0845 4090 400.

PDF icon Gwybodaeth Cyfarfod Cyhoeddus 2019 PDF icon Poster Cyfarfod Cyhoeddus 2019