Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Sir Conwy

27 Medi 2018

Bydd Côr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy’n cael ei lansio’n swyddogol nos Iau 11 Hydref yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst am 19:30.

Dyma’r cyfle cyntaf i ddysgu mwy am y prosiect ac i gyfarfod y tîm artistig a fydd yn gyfrifol am arwain y gwaith dros y misoedd nesaf.  Bydd cyfle hefyd i glywed ambell gân sydd eisoes wedi’u cyfansoddi er mwyn cael blas ar arddull y gerddoriaeth, y weledigaeth a’r amserlen rhwng Hydref a’r Eisteddfod ei hun ym mis Awst.

Yn 2019, bydd hi’n drigain mlynedd ers cyhoeddi un o gyfrolau eiconig yr iaith Gymraeg, Te yn y Grug, ac mae’r flwyddyn nesaf yn gyfle i ni ddathlu hyn drwy greu cyfanwaith a fydd yn cael ei berfformio gan Gôr yr Eisteddfod yn ystod wythnos y Brifwyl yn Llanrwst.

Ceir themâu oesol fel y teulu, amaethyddiaeth a’r gymuned, ac mae straeon byrion Te yn y Grug wedi cyfareddu cenedlaethau o ddarllenwyr, ac mae hwn yn gyfle cyffrous i ail-ddehongli a chymryd ysbrydoliaeth o’r gyfrol, gan roi stamp Sir Conwy ar y themâu a’i gynnwys. 

Gyda Cefin Roberts a Karen Owen yn gyfrifol am y geiriau ac Al Lewis yn gyfarwyddwr cerdd, mae’n sicr y cawn wedd newydd a chyffrous ar glasur Kate Roberts.  Bydd y llwyfannu hefyd yng ngofal Cefin Roberts, a bydd Branwen Williams yn arwain y prosiect.

Bydd dwy sesiwn glyweld anffurfiol yn cael eu cynnal dros benwythnos 13 / 14 Hydref, y naill yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst a’r llall yn Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn.  Bydd disgwyl i bawb sy’n dymuno ymuno gyda’r côr fynychu un o’r sesiynau hyn, a bydd clyweliadau hefyd yn cael eu cynnal ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio am ran unigol yn y sioe. 

Mae angen i bawb sy’n mynychu’r sesiynau yma gofrestru ar-lein ymlaen llaw – yma.

Yn ogystal, mae modd cofrestru i fod yn rhan o gôr y Gymanfa Ganu ar-lein.  Bydd ymarferion y côr hwn yn cychwyn ym mis Ionawr gyda’r lansiad nos Fawrth 15 Ionawr yng Nghapel Seion, Llanrwst.  Mae modd bod yn aelod o’r ddau gôr neu ddewis dim ond un. 

Bydd rhagor o fanylion am y ddau brosiect yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir, gan gynnwys rhagor o wybodaeth am dîm artistig Te yn y Grug.

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn ddiolchgar iawn i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am gefnogi’r prosiect trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac i Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am eu cefnogaeth.