Cyhoeddi manylion swyddogion Eisteddfod 2021

27 Tachwedd 2019

Neithiwr (26 Tachwedd) yng nghyfarfod cyntaf pwyllgorau testun Eisteddfod Genedlaethol 2021, cyhoeddwyd enwau swyddogion y Pwyllgor Gwaith a’r pwyllgorau lleol, a fydd yn ymgymryd â’r gwaith o lywio’r Eisteddfod dros y flwyddyn a hanner nesaf

Gyda thros 400 o bobl wedi mynychu’r cyfarfod cyhoeddus, roedd mwy na hyn wedi cofrestru i ddatgan diddordeb i fod yn rhan o’r tîm i baratoi ar gyfer y Brifwyl a gynhelir ym Moduan, Llŷn, o 31 Gorffennaf – 7 Awst 2021.

Michael Strain, cyfreithiwr ym Mhwllheli fydd Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith.  Yn wreiddiol o Abersoch ac yn byw ym Mryncroes, mae’n gadeirydd papur bro Llanw Llŷn ers nifer o flynyddoedd, ac yn awyddus iawn i ddenu trigolion lleol nad ydynt yn ymweld â’r Brifwyl fel rheol ynghyd ag Eisteddfodwyr traddodiadol. 

Etholwyd Guto Dafydd, un sy’n adnabyddus iawn i gynulleidfa’r Eisteddfod Genedlaethol, yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwaith.  Yn wreiddiol o Drefor, ac yn byw ym Mhwllheli erbyn hyn, enillodd y Goron a Medal Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod eleni, am yr eilwaith.  Mae’n drysorydd Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr.

Mai Bere a etholwyd yn Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith.  Mae’n gyn-swyddog llywodraethiant ysgolion gyda Chyngor Gwynedd, tan ei hymddeoliad yn ddiweddar.  Mae’n weithgar yn ei chymuned ac yn weithgar gydag Eisteddfod Gadeiriol Y Ffôr yn flynyddol.

Dafydd Rhun, sy’n wreiddiol o Nefyn, fydd Cadeirydd y Gronfa Leol.  Yn gyfreithiwr ym Mhwllheli, bu’n Is-gadeirydd yr Ŵyl Gerdd Dant pan ddaeth i’r ardal yn 2016, gan weithio fel rhan o’r pwyllgor trefnu gweithgareddau a chodi arian.  Mae hefyd wedi sicrhau gwerth degau o filoedd o nawdd at ddatblygiad cymunedol yn ei dref enedigol.

Wrth groesawu’r tîm dywedodd Trefnydd a Phennaeth Artistig yr Eisteddfod, Elen Elis, “Rwy’n edrych ymlaen yn arw at gydweithio gyda Michael a’r tîm dros y misoedd nesaf.  Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi’u hethol i’r holl bwyllgorau, a diolch o galon i bawb sy’n awyddus i fod yn rhan o’r tîm.

“Gwn bod pobl ym mhob rhan o Gymru’n edrych ymlaen at gael dod draw i’r ardal ym mis Awst 2021, ac rwy’n sicr y byddwn ni’n creu gŵyl gofiadwy ar gyfer pawb.

“Gobeithio y bydd pobl o bob cwr o Lŷn, Eifionydd ac Arfon yn dod ynghyd i gydweithio i godi ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod â’r ardal.  Y dasg gyntaf i’r pwyllgorau testun yw dewis cystadlaethau ar gyfer y Rhestr Testunau ac yna, y flwyddyn nesaf, byddwn yn gweithio ar raglen yr Eisteddfod ei hun.

“Rydym ni’n awyddus i greu bwrlwm ym mhob rhan o’r dalgylch, ac fe fydd y gwaith o greu pwyllgorau apêl yn cychwyn yn fuan iawn.  Os hoffech chi  fod yn rhan o’r paratoadau ar gyfer yr wythnos, cysylltwch â ni, a gallwch wneud hyn, naill ai ar-lein neu drwy ffonio’r swyddfa. 

“Mae’n anodd credu nad yw Maes yr Eisteddfod wedi bod yn Llŷn ers 1955 pan gynhaliwyd yr ŵyl ym Mhwllheli.  Rydan ni wedi bod nôl i’r ardal ehangach yn 1975 ac 1987, ond roedd hi’n hen bryd i ni ddychwelyd i Lŷn, ac rydan ni’n falch iawn o fod yma. 

“Dyma gyfle i bawb ar hyd a lled y dalgylch i ddod ynghyd, yn union fel y digwyddodd yn 2005, pan gynhaliwyd yr Eisteddfod yn Eryri, ac rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda phawb o Fangor draw i Foduan dros y misoedd nesaf!”

Isod ceir manylion Cadeirydd y pwyllgorau eraill, a bydd pob cadeirydd yn dod yn rhan o’r Pwyllgor Gwaith a fydd yn llywio’r paratoadau ar gyfer yr ŵyl:

Celfyddydau Gweledol – Mirain Fflur

Cerdd Dant – Einir Wyn Jones

Cerddoriaeth – Pat Jones

Dawns – Tudur Phillips

Dysgu Cymraeg – Martyn Croydon

Gwerin – Gwenan Gibbard

Gwyddoniaeth a Thechnoleg – Bryn Hughes Parry

Llefaru – Siân Teifi

Llenyddiaeth – Esyllt Maelor

Theatr – Nia Wyn Williams

Maes B – Dafydd Rhys Hughes

Mas ar y Maes – Osian Gwyn Elis

Bydd y bleidlais ar gyfer Cadeirydd y pwyllgor Profiad Ymwelwyr a Marchnata’n cael ei chynnal yng nghyfarfod cyntaf y pwyllgor yn y flwyddyn newydd, gan fod canlyniad y bleidlais gyntaf yn gwbl gyfartal.

Am ragor o wybodaeth am Eisteddfod 2021, ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru, neu ffoniwch 0845 4090 400.