Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

12 Gorffennaf 2017

Heddiw, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener 11 Awst.

Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mawrth 2016 hyd at ddiwedd Ebrill 2017.

Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses. 

Bydd y beirniaid yn dod ynghyd yn ystod yr Eisteddfod eleni er mwyn dewis enillydd.

Y deg albwm a ddaeth i’r brig oedd:

  • Band Pres Llareggub – Kurn
  • Bendith
  • Calan – Solomon
  • Castles – Fforesteering
  • Gwilym Bowen Rhys – O Groth y Ddaear
  • Meinir Gwilym – Llwybrau
  • Mr Huw – Gwna dy Feddwl i Lawr
  • Ryland Teifi – Man Rhydd
  • The Gentle Good – Ruins / Adfeilion
  • Yws Gwynedd – Anrheoli

Wrth gyhoeddi’r rhestr dywedodd un o drefnwyr y wobr, Guto Brychan, “Mae’r wobr hon yn rhan bwysig o’r Eisteddfod erbyn hyn ac yn rhoi lle pwysig i gerddoriaeth Gymraeg gyfoes o bob math.  Mae bob amser yn ddiddorol gweld beth sy’n apelio at y rheithgor ac yna’r beirniaid, ac mae’r ffaith mai’r rheiny sy’n ymwneud â’r diwydiant cerddoriaeth sy’n dewis yn sicrhau hygrededd y wobr.

“Dyma’r pedwerydd tro i’r wobr gael ei chynnal ac mae’n ddiddorol edrych yn ôl a gweld yr amrywiaeth dros y blynyddoedd, nid yn unig ymhlith yr enillwyr, ond hefyd ymysg y rheiny sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ers 2014.  Mae’n arwydd clir o ba mor amrywiol a hyfyw yw’r sîn yng Nghymru heddiw.”

Bydd yr enillydd yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’r arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans. Ceir manylion pellach yma.

-diwedd-

Manylion am yr artistiaid ar y rhestr fer

Band Pres Llareggub – Kurn

Wrth gyfuno sŵn Hip Hop a Jazz strydoedd Brooklyn a thraddodiad anfarwol offerynnau pres Cymru, mae Band Pres Llareggub wedi llwyddo i ddenu digonedd o sylw dros y ddwy flynedd diwethaf.  Mae eu halbwm diweddaraf, Kurn, yn cynnwys 10 o draciau hollol newydd a gyfansoddwyd gan arweinydd y band, Owain Roberts.  Mae’r traciau gwreiddiol yma’n adeiladu ar y sŵn pwerus aml ‘genre’ y llwyddodd y band i’w greu ers iddyn nhw ddod at ei gilydd rhyw ddwy flynedd yn ôl.  

Bendith – Bendith

Bu’r prosiect hwn rhwng Carwyn Ellis o Colorama a’r band Plu, yn arbennig o gynhyrchiol, gyda chasgliad o ganeuon sydd â ffocws pendant ar harmonïau lleisiol yn sgil y cydweithio.  Mae’r albwm yn ymwneud â thestunau fel gwreiddiau, ymdeimlad o le, teulu a chartref, ac mae sawl elfen ohono wedi’i ysbrydoli gan Sir Gaerfyrddin, ardal sy’n agos iawn at galon Carwyn.  Recordiwyd yr albwm yn stiwdios Acapela ac fe’i gyd-gynhyrchwyd gan Mason Neely.

Calan – Solomon

Solomon yw  pedwerydd albwm Calan, y band egnïol pop-gwerin a chyn-fysgwyr.  Fe’i ysbrydoliwyd gan chwedlau a straeon hynafol Cymru. Mae’r albwm yn drwm mewn harmonïau arswydus, alawon traddodiadol a churiadau cyfoes gan greu naratif gwahanol i’r arfer, wrth iddynt adrodd hanesion tylwyth teg a dynion yn chwilio am gariadon. Mae’r albwm yn un arbrofol fel rhan fwyaf o waith Calan gan gyflwyno math o gerddoriaeth hynafol na fydd cynulleidfa gyfoes fel arfer yn ei glywed.

CaStLeS – Fforesteering

Mae’r triawd o Geunant a Llanrug yn crefftio cerddoriaeth sy’n chwyrlio rhwng Os Mutantes, Ennio Morricone a mynyddoedd niwlog Eryri. Gellir gweld y synau sonig unigryw, gyda grwfs fwdw, riffs seicedelig a harmonïau hypnotig fel datblygiad o themâu a sŵn yr EP cyntaf, PartDepart, a ryddhawyd yn 2015.  Fforesteering yw albwm cyntaf y triawd sydd yn dangos eu doniau ar sawl llwyfan ar draws Prydain ar hyn o bryd.

Gwilym Bowen Rhys – O Groth y Ddaear

Mae’r aml dalentog Gwilym Bowen Rhys yn cymryd cam pendant i ffwrdd o’i wreiddiau roc gydag Y Bandana yn ei albwm cyntaf unigol, O Groth y Ddaear.  Dyma albwm sy’n gyfuniad o hen alawon gyda geiriau gwreiddiol, a cheir elfen o arbrofi gyda barddoniaeth ar sawl trac er mwyn creu seiniau cyfoes a gwahanol. Mae Gwilym yn cael cwmni sawl artist blaenllaw ar yr albwm, gyda doniau Patrick Rimes o Calan ar y ffidil a chwisgl a’r hanner-Albanes, Gwen Mari Yorke ar y delyn yn creu sŵn cyflawn sy’n cynnig rhywbeth newydd ar bob gwrandawiad.

Meinir Gwilym – Llwybrau

Dyma’r cynnyrch cyntaf unigol gan Meinir Gwilym ers wyth mlynedd.  Mae’n cynnwys 15 o ganeuon ac yn siarad drosti’i hun yn ôl y gantores-gyfansoddwr o Fôn.

Mr Huw – Gwna Dy Feddwl i Lawr

‘Gwna Dy Feddwl i Lawr’ yw pumed albwm Mr Huw ers cychwyn ei yrfa unigol fel brenin ‘Pop Tywyll’ y Sin Roc Gymraeg.  Mae’r cyfuniad o guriadau llawen ar ben geiriau llwm yn dilyn y llinyn naratif o hanesion ac amgylchiadau tywyll sy’n amlwg iawn yng ngwaith y cyn aelod o Kentucky AFC, er y bod datblygiad amlwg o'i waith cynharach yn sŵn yr albwm. Ynghyd â 13 o draciau mae pob copi caled o’r albwm yn cynnwys darn o gelf  unigryw sy’n sicr o ychwanegu i’r profiad.

Ryland Teifi – Man Rhydd

Mae cerddoriaeth a cherddoriaeth werin yn arbennig yng ngwaed Ryland Teifi, gyda’i dad yn ganwr gwerin ac yn rhedeg clwb gwerin.  Mae’i albwm ddiweddaraf, Man Rhydd’ yn cyfeirio at le hudolus, darn o dir rhwng gorllewin Cymru a Wexford yn Iwerddon, nad yw’n bodoli, ond eto’n bod.  Hen eiriau a geiriau newydd. 

The Gentle Good – Ruins / Adfeilion

Mae teitl pedwerydd albwm Gareth Bonello – Ruins / Adfeilion yn derm ymbarél digonol ar sawl golwg i esbonio cynnwys nifer o’r themâu sydd yn cael eu trafod yn y caneuon.  Er nad oes un prif thema i’r albwm mae sawl trac yn trafod hanes, hunaniaeth ac yn cynnig ychydig o sylwebaeth gymdeithasol am wahanol sefyllfaoedd. Mae’r naratif yn llithro nôl ac ymlaen rhwng y byd cyfoes a’r gorffennol gan greu gwrandawiad hynod ddiddorol.

Yws Gwynedd – Anrheoli

Roedd y broses o greu ail albwm Yws Gwynedd yn dra gwahanol i’r gwaith o greu’r cyntaf.  Cymerodd bymtheg mlynedd i greu Codi/\Cysgu, tra fod Anrheoli wedi’i greu dros gyfnod o ddau benwythnos yn Stiwdio Bing yng nghanolbarth Cymru.  Mae’r hwyl i’w weld yn amlwg ar nifer o’r traciau gyda churiadau cyflym a melodïau'r gitâr yn creu teimlad o obaith a hapusrwydd.   

PDF icon 2017_albwm cymraeg y flwyddyn gorffennaf 2017.pdf