Cyngor yn sgil gohirio Eisteddfod 2020

30 Mawrth 2020

Mae hwn yn gyfnod anodd i ni, fel cynifer o gyrff a sefydliadau eraill

Rydym yn gofyn am eich cydweithrediad dros yr wythnosau nesaf.  Byddwch yn amyneddgar wrth gysylltu â ni, os gwelwch yn dda, gan ei fod yn debygol ein bod yn delio gyda nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd.  Diolch yn fawr, a chadwch yn ddiogel.

A yw’r Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni?

Yn anffodus, mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd iawn i symud Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i haf 2021.  Er nad yw’r ŵyl ei hun yn cael ei chynnal am bedwar mis arall, roedd yn rhaid ystyried y cyfnod adeiladu ar y maes ynghyd â’r cyfyngiadau ar bobl yn dod at ei gilydd, a’r effaith y byddai hyn wedi’i gael ar ein cystadlaethau a’n perfformiadau a chyngherddau. 

Mae sicrhau diogelwch ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, ac felly rydym yn gohirio’r Eisteddfod am flwyddyn.  Rydym ni, fel chi, yn siomedig na fyddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni, ond edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Dregaron yn haf 2021.

Lle fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn 2021?

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn cael ei chynnal o 31 Gorffennaf – 7 Awst 2021 yn Nhregaron ar yr un Maes, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu atom yno bryd hynny!

‘Dyw’r Eisteddfod ddim tan fis Awst, pam eich bod chi wedi cyhoeddi hyn rŵan?

Er nad yw’r ŵyl ei hun yn cael ei chynnal am bedwar mis arall, roedd yn rhaid ystyried y cyfnod adeiladu ar y maes ynghyd â’r cyfyngiadau ar bobl yn dod at ei gilydd, a’r effaith y byddai hyn wedi’i gael ar ein cystadlaethau a’n perfformiadau a chyngherddau. 

Mae sicrhau diogelwch ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, contractwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, ac felly rydym yn gohirio’r Eisteddfod am flwyddyn.  Rydym ni, fel chi, yn siomedig na fyddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni, ond edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Dregaron yn haf 2021.

Rydw i wedi archebu lle ar y maes carafanau.  Beth sy’n digwydd i fy safle?

Peidiwch â phoeni, mae eich safle ar y maes carafanau’n gwbl ddiogel.  Yn syml, bydd eich archeb yn cael ei symud o 2020 i 2021.  Ni fydd angen i chi ail-archebu ym mis Chwefror 2021.  Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn cefnogi’r Eisteddfod drwy barhau â’ch archeb ar gyfer Eisteddfod Ceredigion 2021.  Os nad yw hyn yn bosibl oherwydd y dyddiad diwygiedig neu oherwydd amgylchiadau teuluol, cysylltwch â ni drwy ebostio gwyb@eisteddfod.org.uk cyn 30 Medi 2020.  Byddwn yn cysylltu â phawb yn dilyn y dyddiad hwn i gadarnhau manylion ar gyfer yr wythnos.

Rydw i wedi archebu stondin ac wedi talu blaendal.  Beth sy’n digwydd?

Peidiwch â phoeni, mae eich stondin ar y Maes yn gwbl ddiogel, os ydych wedi talu’r blaendal neu dalu’n llawn.  Yn syml, bydd eich taliad yn cael ei symud o 2020 i 2021.  Ni fydd angen gwneud cais eto yn 2021.  Rydym yn mawr obeithio y byddwch yn cefnogi’r Eisteddfod drwy barhau â’ch cais ar gyfer stondin, ond os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â ni cyn 30 Medi 2020 am ad-daliad.  Dylech ebostio eira@eisteddfod.org.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Rydw i wedi archebu tocyn ar gyfer Maes B 2020 ac wedi talu amdano.  Beth sy’n mynd i ddigwydd i hyn?

Mae gennych chi nifer o opsiynau.  Gallwch naill ai gynfnewid eich taliad gwreiddiol am docyn ar gyfer Maes B yng Ngheredigion yn 2021, gofyn am ad-daliad, neu gallwch gynnig y taliad fel rhodd i’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Byddwn yn anfon gwybodaeth allan at bawb sydd wedi archebu tocyn gyda manylion pellach am bob un o’r opsiynau hyn.

CYSTADLAETHAU

Rydw i wedi cystadlu mewn cystadleuaeth cyfansoddi ac wedi anfon fy nghais atoch.  Beth sy’n digwydd gyda’r cystadlaethau hyn?

Peidiwch â phoeni am eich cais.  Fe fydd yn cael ei gadw’n ddiogel tan y flwyddyn nesaf.  Gan fod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau cyfansoddi yr wythnos hon, rydym wedi penderfynu casglu pob cais ynghyd a’u cadw dan glo am flwyddyn cyn eu hanfon at y beirniaid ym mis Ebrill 2021.  Dyma’r ffordd orau a thecaf i weithredu. 

Ni fyddai’n deg i ni dderbyn rhagor o geisiadau ar ôl y dyddiad cau, gan fod pawb sydd eisoes wedi cystadlu wedi cadw at y terfyn amser gwreiddiol.  Rydym wedi cysylltu â’r beirniaid i’w hysbysu o’r penderfyniad hwn.  Yr un yw’r drefn gyda’r cystadlaethau yn yr adran Celfyddydau Gweledol.  Mae hyn yn golygu na fyddwn yn cynnal cystadlaethau cyfansoddi dros y flwyddyn nesaf, ond diolch i bawb sydd wedi cystadlu eleni, a phob lwc pan fydd y broses yn ail-gychwyn ymhen y flwyddyn.

Mae gen i gais i’w gyflwyno eleni, ond alla i ddim mynd allan o’r tŷ i’w bostio.  Beth ddylwn i ei wneud?

Peidiwch â phoeni.  Cysylltwch â ni er mwyn gwneud trefniadau i gyflwyno’ch cais yn ddigidol.  Ebostiwch lois@eisteddfod.org.uk ac fe fyddwn yn anfon cyfarwyddiadau atoch er mwyn i chi allu cyflwyno’ch cais yn ddiogel.  Rydym yn gwerthfawrogi bod nifer o bobl wedi treulio llawer iawn o amser yn paratoi deunydd i’w anfon atom, felly rydym am eich helpu i gyflwyno’r gwaith yn y ffordd fwyaf syml a diogel i bawb.

Rydw i wedi cofrestru i gystadlu mewn cystadleuaeth lwyfan yng Ngheredigion.  Beth sy’n digwydd?

Mae gennych chi amryw o ddewisiadau.  Rydan ni wedi ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Ceredigion hyd at 1 Mai 2021.  Felly gallwch adael eich cais i mewn tan y flwyddyn nesaf, neu cysylltwch â ni wneud cais am ad-daliad o’ch ffi gofrestru drwy ebostio cystadlu@eisteddfod.org.uk erbyn 30 Medi 2020 ac ymgeisio eto ymhen y flwyddyn. 

Os ydych chi wedi cofrestru i gymryd rhan mewn cystadleuaeth sydd â’r dyddiad cau eisoes wedi pasio (Actio Drama Fer, Brwydr y Bandiau a Dysgwr y Flwyddyn), peidiwch â phoeni, mae eich cais yn gwbl ddiogel.  Byddwn yn dal gafael yn eich ceisiadau tan y flwyddyn nesaf, a bydd y cystadlaethau yma’n parhau ar agor tan hynny.  Byddwn yn cyhoeddi manylion y dyddiadau cau newydd ar ein gwefan.

Fe fydda i mewn cwmpas oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, beth ddylwn i wneud?

Peidiwch â phoeni.  Os ydych wedi cofrestru’n barod ac yn gwybod y bydd rhaid cystadlu o fewn cwmpas oedran gwahanol y flwyddyn nesaf, cysylltwch â ni drwy ebostio cystadlu@eisteddfod.org.uk, a gallwn symud eich cais i’r gystadleuaeth gyfatebol yn y cwmpas oedran cywir. 

Gan fod y ceisiadau cyfansoddi wedi’u cloi, does dim angen gwneud dim, gan fod y cwmpas oedran yn gywir ar y dyddiad cau gwreiddiol.  Mae hyn yn berthnasol i gystadlaethau celfyddydau gweledol hefyd.

CRONFA LEOL

Beth sy’n mynd i ddigwydd i arian Cronfa Leol Ceredigion?

Peidiwch â phoeni, mae’r holl arian a godwyd yn lleol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn parhau i fynd tuag at yr Eisteddfod yn Nhregaron ymhen y flwyddyn.

Rydym yn mawr obeithio y bydd modd ail-gydio yn yr ymgyrchu wyneb yn wyneb yn fuan, ond am y tro, mae’n bwysig ein bod ni’n cymryd sylw o’r cyngor sydd wedi’i roi gan arbenigwyr meddygol a’r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd, mae’n bwysig ein bod ni’n canolbwyntio unrhyw gyswllt cymdeithasol ar helpu ein gilydd, ac rydym yn sicr y bydd nifer fawr o’n cefnogwyr ar lawr gwlad yn mynd ati i gefnogi a chynnig cymorth i rai sy’n fwy bregus o fewn ein cymdeithas.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa leol, cysylltwch, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Rydw i wedi rhoi gwobr ar gyfer Eisteddfod Ceredigion.  Beth fydd yn digwydd gyda hyn?

Peidiwch â phoeni, mae’r wobr yn gwbl ddiogel.  Rydym wedi symud holl wobrau 2020 i 2021 pan fyddwn yn cynnal Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion.  Does dim byd wedi newid gyda’ch rhodd.  Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Rydw i wedi enwebu rhywun ar gyfer yr Orsedd yng Ngheredigion.  A fyddwch chi’n cyhoeddi’r anrhydeddau eleni?

Mater i Fwrdd yr Orsedd yw hyn, a byddwn yn cyhoeddi’u penderfyniad ar ein tudalen newyddion yn dilyn eu trafodaeth.

Rwy’n awyddus i gefnogi’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Sut alla i wneud hyn?

Diolch yn fawr iawn.  Os ydych chi mewn sefyllfa i’n cefnogi ac i’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’n tudalen Just Giving (dolen ar waelod tudalen flaen ein gwefan).  Byddem yn gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth.  Ceir dolen i’n tudalen ‘Cefnogi’ o hafan y wefan hefyd.

Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Beth am Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd?

Mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi cytuno i symud Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd i fis Awst 2022 a bydd Eisteddfod 2023 yn cael ei chynnal yn ardal Rhondda Cynon Taf.  Mae hyn hefyd wedi’i gytuno gyda’r awdurdodau lleol yn yr ardaloedd hyn.  Yn ogystal, bydd Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yn cael ei gohirio o fis Mehefin eleni.

Pryd fyddwch chi’n cyhoeddi Rhestr Testunau Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr testunau yn haf 2021, er mwyn ein galluogi i gadw at broses arferol ein dyddiadau cau o 2022 ymlaen.  Byddwn yn cyhoeddi’r manylion pan y byddwn wedi cadarnhau’r trefniadau i gyd.

Pryd mae dyddiad cau y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Mae dyddiad cau Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod 2022 wedi symud i 1 Hydref 2021 a’r dyddiad cau ar gyfer y Fedal Ryddiaith wedi symud i 1 Rhagfyr 2021.

Rydw i wedi addo gwobr ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth fydd yn digwydd gyda hyn?

Peidiwch â phoeni, mae’r wobr yn gwbl ddiogel.  Byddwn mewn cysylltiad cyn bo hir er mwyn cytuno geiriad ar gyfer eich gwobr.  Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Beth sy’n mynd i ddigwydd i arian Cronfa Leol Llŷn ac Eifionydd?

Peidiwch â phoeni, bydd yr holl arian sydd eisoes wedi’i godi tuag at Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, yn parhau i fynd at yr ŵyl hon, er bod blwyddyn yr Eisteddfod wedi newid. 

Rydym yn mawr obeithio y bydd modd ail-gydio yn yr ymgyrchu wyneb yn wyneb yn fuan, ond am y tro, mae’n bwysig ein bod ni’n cymryd sylw o’r cyngor sydd wedi’i roi gan arbenigwyr meddygol a’r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd, mae’n bwysig ein bod ni’n canolbwyntio unrhyw gyswllt cymdeithasol ar helpu ein gilydd, ac rydym yn sicr y bydd nifer fawr o’n cefnogwyr ar lawr gwlad yn mynd ati i gefnogi a chynnig cymorth i rai sy’n fwy bregus o fewn ein cymdeithas.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa leol, cysylltwch, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Rydw i wedi gwneud cais am un o swyddogaethau’r Orsedd yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth sy’n digwydd gyda hyn?

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi gwneud cais i’w hysbysu na fydd y broses yn mynd yn ei blaen ar hyn o bryd.  Ond mater i Fwrdd yr Orsedd yw hwn, a byddwn yn cyhoeddi’u penderfyniad ar ein tudalen newyddion yn dilyn eu trafodaeth.

Rwy’n awyddus i gefnogi’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Sut alla i wneud hyn?

Os ydych chi mewn sefyllfa i’n cefnogi ac i’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’n tudalen Just Giving (dolen ar waelod tudalen flaen ein gwefan).  Byddem yn gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth.  Ceir dolen i’n tudalen ‘Cefnogi’ o hafan y wefan hefyd.