Cyrsiau celf yn cefnogi'r Eisteddfod yn Sir Conwy

28 Ebrill 2019

Dros y penwythnos, bydd cyfres o weithdai celfyddydau gweledol yn cychwyn yn ardal Sir Conwy i godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni.  

Y bwriad yw cynnig blas o bob math o elfennau o gelf a chrefft i bobl o bob oed ar hyd a lled y dalgylch.

Syniad y Pwyllgor Celfyddydau Gweledol lleol yw’r prosiect ac meddai, Carol Owen, Cadeirydd y pwyllgor, “Roeddem ni’n benderfynol o godi arian mewn ffordd tamaid yn wahanol eleni, ac fel Pwyllgor Celfyddydau Gweledol, roeddem ni’n awyddus iawn i gelf a chyfleoedd i ddysgu, creu a chael blas ar wahanol genres gymryd rhan flaenllaw yn ein gwaith.

“Rydym ni eisoes wedi codi rhai miloedd o bunnoedd drwy gydweithio gyda chwmni Rogers Jones ar arwerthiant celf arbennig, a heddiw rydym yn cyhoeddi manylion ein prosiect diweddaraf, yn y gobaith y caiff yr un gefnogaeth dros yr wythnosau nesaf.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym ni wedi gweld twf mawr mewn cyrsiau undydd mewn gwahanol sgiliau celf a chrefft, ac fe fydd ein cyrsiau ni’n cael eu cynnal yn rheolaidd drwy gydol mis Mai, gan ganolbwyntio ar bob math o dechnegau. 

“Rydym ni hefyd wedi’u trefnu fel bod cyrsiau wedi’u lleoli ar hyd a lled y sir, er mwyn atgyfnerthu’r ffaith bod yr ŵyl eleni yn Eisteddfod sy’n perthyn i holl bobl Sir Conwy, er mwyn i bobl o bob cwr o’r dalgylch gael cyfle i gymryd rhan.”

Ychwanegodd Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod, “Rydym yn ddiolchgar iawn i’r pwyllgor am fynd ati i godi proffil y celfyddydau gweledol yn yr ardal mewn ffordd mor greadigol.  Beth well na chreu cyfle i bobl ddysgu am dechnegau a chael blas ar wahanol elfennau o gelf, a hynny wrth godi arian at yr Eisteddfod?

“Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i’r lleoliadau am eu parodrwydd i fod yn rhan o’r prosiect ac i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy am eu cefnogaeth a’u cymorth.  Ac yn olaf, rydym yn diolch i’r artistiaid i gyd am gytuno i fod yn rhan o’r prosiect.  Mae’r rhaglen yn cynnwys rhai o artistiaid blaenaf Cymru, ac mae pawb wedi bod mor barod i’n helpu a’n cefnogi. 

“Rydym ni’n hynod falch o’r rhaglen yma a gobeithio’n arw bod pob un o’r sesiynau’n cael eu llenwi - a phwy a ŵyr, efallai y byddwn yn creu diddordeb mewn rhywun a ddaw yn un o enillwyr Y Lle Celf maes o law!”

Gellir cofrestru ar gyfer pob un o’r sesiynau ar wefan Eventbrite, a cheir manylion pob sesiwn isod, neu gellir e-bostio gweithdaicelfeisteddfodconwy19@gmail.com am ragor o wybodaeth.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy o 3-10 Awst eleni.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.

Manylion y cyrsiau

Bydd y cyrsiau’n cychwyn ddydd Sadwrn 4 Mai, gyda chwrs prynhawn i greu llestri papur addurnol gyda’r artist, Siân Hutchinson, artist sy’n defnyddio gludwaith, ffotograffiaeth, lluniadu cyflym, argraffu a thechnegau gwneud marciau i greu celf-blwch, mygydau, ffurfiau a llestri addurniadol.  Cynhelir y cwrs yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn, a gellir cofrestru yma.

Ar 10 Mai, cynhelir cwrs undydd ar argraffu leino, papur lapio a chardiau anrheg unigryw yn yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy.  Yr artist Ann Lewis, sy’n adnabyddus am ei gwaith argraffu sydd wedi’i ysbrydoli gan dirwedd Cymru, ac yn arbennig yr her o ddal symudiad dwr neu olau’n symud ar draws y tirlun, sy’n arwain y sesiwn hon, a gellir archebu lle ar gyfer y cwrs yma.

Bydd Mandy Coates yn arwain cwrs ar waith basged a gwiail yn Stiwdio HAUS, Llandudno, ddydd Sadwrn 18 Mai.  Bydd y cwrs yn gyfle i greu plât traddodiadol o Gatalonia drwy ddefnyddio technegau gwehyddu gwiail.  Mae Mandy Coates yn tyfu ei helyg ei hun, ac mae hyn yn rhoi paled o nifer o risgiau lliw iddi i gyferbynnu gyda deunyddiau eraill fel llfrwyn a delltpren o wahanol goedwigoedd, a dyma sy’n gwneud gwaith arbennig Many yn unigryw yng Nghymru.  Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs yma.  

Enillodd Rhian Haf y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol 2015, a chafodd sioe unigol fel rhan o Wythnos Gwydr Fenis yn 2018.  Yn ddiweddar derbyniodd Wobr Cymru Greadigol.  Ar 18 Mai, bydd yn cynnal cwrs prynhawn yn Oriel Colwyn, Bae Colwyn, lle bydd cyfle i asio gwydr gan ddefnyddio gwahanol fathau o wydr lliw i greu coasters ar gyfer y cartref.  Gellir archebu lle ar gyfer y cwrs hwn yma.

Ddydd Sul 19 Mai, bydd cyfle i ymweld â stiwdio’r artist Paul Pigram yn Nhal-y-Cafn, Dyffryn Conwy, ar gyfer cwrs undydd lle bydd cyfle i baentio eich tirlun eich hun gan ddefnyddio technegau paentio pastel.  Mae Paul Pigram yn arlunydd a thiwtor proffesiynol sy’n arbenigwr mewn paentio pastel, ac yn awdur y llyfr tiwtorial, Beginning Pastel.  Gellir cofrestru ar gyfer y cwrs yma.

Y cwrs olaf ym mis Mai yw sesiwn gyda’r nos gyda’r gemydd Angela Evans, nos Fawrth 21 Mai yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst.  Angela sydd yn gyfrifol am gynllunio a chreu Coron yr Eisteddfod eleni, ac mae’r cwrs hwn yn gyfle i greu pâr o glustdlysau arian Sterling hardd.  Byddwch yn dysgu sut i greu siapiau diddorol gyda phleiars arbenigol ac yna’n ychwanegu gweadau i’r defnydd gyda thechnegau morthwylio oer a stampiau cyn gorffen drwy ychwanegu sglein i’r gwaith gorffenedig.  Gellir archebu lle yma.