Datganiad gan yr Eisteddfod Genedlaethol

29 Gorffennaf 2016

Mae galw wedi bod ar i’r Orsedd anrhydeddu tîm Cymru yn yr Eisteddfod eleni, yn dilyn eu llwyddiant yng Ngemau’r Euros yr haf yma.  Rydym ni’n falch iawn o lwyddiant y tîm, ac fe’u gwahoddwyd i ddod atom i’r Eisteddfod yn Sir Fynwy a’r Cyffiniau.

Mae Gorsedd y Beirdd yn gorff sydd ar wahân i’r Eisteddfod Genedlaethol, er bod cysylltiad agos rhwng y ddau sefydliad.  Nid yw’r Eisteddfod yn rhan o’r broses o enwebu ac anrhydeddu unigolion, nac yn rhan o unrhyw benderfyniad a wneir gan Fwrdd yr Orsedd.

Fel pawb a phopeth arall, mae gan yr Orsedd ei rheolau, a dim ond aelodau’r Orsedd sydd â’r hawl i enwebu/eilio unigolion ar gyfer eu hanrhydeddu ac wrth gwrs, yn unol â’r rheolau, mae’n ofynnol bod y person a enwebir yn siarad Cymraeg.

Caeodd y broses ar gyfer eleni ddiwedd Chwefror, ac yn unol â rheolau’r Orsedd, does dim modd ail-agor yr enwebiadau unwaith mae’r dyddiad cau wedi pasio. 

Nid oes gan swyddogion Yr Orsedd unrhyw hawl i gyflwyno anrhydeddau y tu allan i’r system honno, gan mai Panel Yr Urddau sy’n gorfod penderfynu pa geisiadau sy’n gymwys.

Nid oedd unrhyw un o dîm pêl droed Cymru wedi’u henwebu ar gyfer yr Orsedd eleni, a ni chafodd unrhyw aelod o’r tîm ei wrthod.

Bydd cyfle dros y misoedd nesaf i aelodau’r Orsedd ystyried a mynd ati i enwebu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i’r genedl, naill ai dros gyfnod o flynyddoedd neu yn ddiweddar.  Cawn weld pwy fydd yn cael ei enwebu bryd hynny a’u hanrhydeddu yn Eisteddfod Ynys Môn y flwyddyn nesaf.