Datganiad Polisi Diogelu Plant

Mae Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd diogel i blant a phobl ifanc ac yn credu ei bod bob amser yn annerbyniol i blentyn neu berson ifanc gael profiad o gam-driniaeth o unrhyw fath.  ‘Rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i ddiogelu lles pob plentyn a pherson ifanc, gan ymrwymo i ddilyn yr arferion gorau i’w hamddiffyn.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i’r Ymddiriedolwyr y Bwrdd, aelodau’r Cyngor ac is-bwyllgorau’r Eisteddfod, staff cyflogedig, beirniaid a chyfeilyddion, gwirfoddolwyr, myfyrwyr neu unrhyw un sy'n gweithio i’r ŵyl neu ar ei rhan.

‘Rydym yn cydnabod bod:

 • lles y plentyn / person ifanc yn hanfodol ac yn flaenaf ymhob achos;
 • gan pob plentyn, waeth beth fo'u hoedran, anabledd, rhyw, etifeddiaeth hiliol, cred grefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth, yr hawl i warchodaeth gyfartal rhag pob math o niwed neu gam-drin;
 • gweithio mewn partneriaeth â phlant, pobl ifanc, eu rhieni, gofalwyr ac asiantaethau eraill yn hanfodol er mwyn hyrwyddo lles pobl ifanc.

Pwrpas y polisi:

 • sicrhau diogelwch ar gyfer y plant a'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn ein gwyliau;
 • darparu arweiniad a gweithdrefnau i staff a gwirfoddolwyr y dylent eu gweithredu os ydynt yn amau bod plentyn neu berson ifanc yn dioddef, neu mewn perygl o niwed.

Byddwn yn ceisio diogelu plant a phobl ifanc drwy:

 • eu gwerthfawrogi, gwrando arnynt a’u parchu;
 • fabwysiadu canllawiau diogelu plant drwy weithdrefnau ac arferion gwaith diogel i staff a gwirfoddolwyr;
 • recriwtio staff a gwirfoddolwyr yn ddiogel, gan sicrhau y gwneir yr holl wiriadau angenrheidiol;
 • rannu gwybodaeth am ddiogelu plant ac arferion gwaith diogel gyda phlant, rhieni, staff a gwirfoddolwyr;
 • rannu gwybodaeth am bryderon gydag asiantaethau perthnasol, a chynnwys rhieni a phlant fel yn briodol;
 • ddarparu rheolaeth effeithiol ar gyfer staff a gwirfoddolwyr drwy oruchwyliaeth, cefnogaeth a hyfforddiant.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn adolygu'r polisi hwn yn flynyddol neu ynghynt yng ngoleuni unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu ganllawiau arferion da.

 

Creu gwyliau mwy diogel i bawb

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn dilyn y gweithdrefnau canlynol i greu gwyliau mwy diogel i bawb:

 1. Mabwysiadu Polisi Diogelu Plant.
 2. Penodi Swyddog Diogelu’r Eisteddfod (SDE):

Enw:     Alwyn M. Roberts

E bost:   alwyn@eisteddfod.org.uk

Ffôn:     0845 40 90 400

 1. Darperir taflen Arferion Gwaith Diogel a Gweithdrefnau Diogelu, ynghyd â chefnogaeth a hyfforddiant i bob aelod o staff yr Eisteddfod a gwirfoddolwyr, gan gynnwys gweithdrefnau adrodd clir ar gyfer unrhyw un sydd â phryder am blentyn.
 2. Gweithdrefnau recriwtio ac anwytho priodol ar gyfer pob aelod newydd o staff yr Eisteddfod a gwirfoddolwyr sy'n gyfrifol am ddarparu amgylchedd diogel i bawb sy'n mynychu / perfformio yn yr Eisteddfod.
 3. Bydd holl stiwardiaid yr Eisteddfod yn gwisgo bathodyn enw a siaced gwelededd uchel. Gofynnir i holl athrawon / rhieni / gwarchodwyr / gofalwyr roi gwybod am bob achos o unrhyw fath i un o’r tîm stiwardio.  Bydd pob digwyddiad a adroddir yn cael ei drin yn unol â chanllawiau Arferion Gwaith Diogel a Gweithdrefnau Diogelu. Yn ogystal, byddwn yn sicrhau argaeledd ystafell dawel lle gall pryderon gael eu mynegi yn breifat.
 4. Am gyfnod gŵyl yr Eisteddfod mae holl athrawon / rhieni / gwarchodwyr / gofalwyr yn gyfrifol am ofal parhaus a goruchwyliaeth eu plant / disgyblion / oedolion bregus eu hunain. Os nad ydynt yn gallu bod yn bresennol yn bersonol, mae'n rhaid iddynt ddirprwyo eu cyfrifoldebau i oedolyn gan sicrhau bod eu plant / disgyblion / oedolion bregus yn adnabod y person sy'n gyfrifol am eu gofal. Mae hyn yn cynnwys goruchwyliaeth ymhob lleoliad, perfformiad ac ardaloedd ymarfer a ddarperir gan yr Eisteddfod.
 5. Ni chaniateir ffotograffiaeth neu ffilmio heb awdurdod Pennaeth Cyfathrebu'r Eisteddfod. 
 6. Ni chaniateir i neb - rhieni, cystadleuwyr nac aelodau eraill o’r gynulleidfa dynnu lluniau na ffilmio plant, ac eithrio perfformiadau sydd yn ymwneud â’u plant eu hunain.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ddefnydd ohonynt ar wefannau cymdeithasol.  Os oes gennych unrhyw ymholiad neu bryder cysylltwch gydag aelod o’r tîm stiwardio.
 7. Lle nad yw rhieni / gwarchodwyr / gofalwyr yn dymuno i luniau gael eu tynnu o gwbl, yna cyfrifoldeb yr oedolyn mewn gofal yw sicrhau nad yw eu plentyn / disgybl / oedolyn bregus yn cael eu cynnwys mewn lluniau awdurdodedig swyddogol.
 8. Gall rhai plant ac oedolion bregus fod ag anghenion penodol er mwyn gallu cymryd rhan. Os yw hyn yn wir yr ydym yn gofyn i'r athrawon / rhieni / gwarchodwyr / gofalwyr cyfrifol i gysylltu â'r Eisteddfod cyn cyrraedd. Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn gwneud popeth rhesymol i ddiwallu'r anghenion hyn, ond rhaid rhoi gwybod ymlaen llaw er mwyn paratoi cefnogaeth - neu i gynghori mewn amgylchiadau eithriadol nad oes modd darparu'r cymorth angenrheidiol.