Dewch i ddarganfod y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg

24 Gorffennaf 2019

Darganfod yw prif thema’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, ac mae digonedd i’w ddarganfod yn ein pentref newydd sbon, sy’n llawer mwy deinamig a deniadol na phafiliwn caeedig y gorffennol

Calon y pentref yw’r gromen fawr.  Dyma ardal lle gallwch ymlacio a mwynhau amrywiaeth o sioeau gwyddoniaeth difyr ar y llwyfan.  Bydd byd gwyddoniaeth a drama’n cyfuno yn sioeau Experimentrics, sioe arloesol sy’n cymysgu theatr gorfforol gydag arddangosfa wyddoniaeth fyw i greu byd o hwyl a dirgelwch distaw. 

Mae’r pâr haerllug yn y sioe yn hoffi defnyddio gwrthrychau maen nhw’n eu darganfod mewn ffyrdd annisgwyl, ond mae’u sylw’n cael ei dynnu gan y dyfeisiadau maen nhw’n eu creu a’u hawydd i chwarae jôcs ar ei gilydd yn aml!  Perfformiadau dyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Beth am ddarganfod mwy am yr awyr yn y nos yn ein Planetariwm arbennig, gyda sesiynau dyddiol? Dewch i weld y bydysawd mewn ffordd cwbl newydd; gwrandewch ar straeon gwerin traddodiadol Cymraeg mewn awyrgylch hudolus a dewch o hyd i’r cymeriadau sydd i’w gweld yn yr awyr dywyll.  Dyma gyfle hefyd i ymchwilio i gyfraniad anhygoel gwyddonwyr o Gymru i’n dealltwriaeth o’r gofod.

Neu beth am ddod i ddweud ‘helô’ wrth rai o greaduriaid y Sw Fynydd Cymreig?  Bydd tîm addysg y sw yn ymuno gyda ni ar y Maes yn ystod yr wythnos gydag ambell anifail bychan.  Dewch at y ddesg yn y Pentref i fwcio lle yn un o’r sesiynau cyffwrdd â’r anifeiliaid ar ddiwedd y dydd.

Os mai peirianneg sy'n mynd â'ch bryd, dewch draw i'r pentref yn ystod yr wythnos i gymryd rhan mewn pob math o weithgareddau gyda Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, gan gynnwys adeiladu pont grog, gweithgaredd sydd wedi bod yn boblogaidd iawn yn y gorffennol.

Ac efallai bod gweithgareddau Gwyddoniaeth ar eu newydd wedd yma yn Eisteddfod Sir Conwy eleni, ond mae rhai pethau’n aros yn gyson, ac un o’r rheini yw’r rhaglen o ddarlithoedd arbennig drwy gydol yr wythnos, sy’n gyflwyniad i wahanol elfennau o’r byd gwyddonol.

Eleni, mae’r rhaglen yn un ardderchog, a chynhelir pob un o’r darlithoedd ym mhabell Cymdeithasau 2 am 14:30, gyda chyfieithu ar y pryd bob dydd:

 • Dydd Llun: Cig coch: Yn fwy gwyrdd nag yr ydych chi’n feddwl? – Prysor Williams
 • Dydd Mawrth: Beth yw’r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? – Dr Awen Iorwerth, Dr Daniel Roberts, Carwyn Edwards & Yr Athro Siwan Davies, gyda’r Athro Deri Tomos yn y gadair
 • Dydd Mercher: Ar ymyl y gofod – Yr Athro Eleri Pryse
 • Dydd Iau: Siwrne faith i ganol y gell: O gynffon penbwl i galon canser – Arwyn Tomos Jones
 • Dydd Gwener: Hinsawdd Hanesyddol – John Davies

Yn ogystal, bydd Wynford Bellin yn trafod marwolaeth Morfydd Llwyn Owen, gan benderfynu pwy neu beth oedd yn gyfrifol ym mhabell Cymdeithasau 2 am 17:30 brynhawn Mercher.  A bydd Goronwy Wynne yn sôn am John Lloyd Williams, cawr byd y blodau o Lanrwst yn Cymdeithasau 2 am 11:30 dydd Sadwrn 10 Awst.

A bydd cyfle i gymryd rhan yng nghystadlaethau Wil i’w Wely a Wil Bach ar eu newydd wedd, gyda’r Her Awr Fawr a’r Her Hanner Awr Fawr yn c ael eu cynnal yn ddyddiol, gyda gwobrau ariannol gwerth chweil!  Bydd adeiladwyr y dyfodol yn cael eu hysbrydoli gyda gweithgareddau LEGO, a bydd cyfle hefyd i roi cynnig ar raglennu gem rasio neu ddeifio gan ddefnyddio SCRATCH gyda DVLA.

Prif noddwr y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yw Trafnidiaeth Cymru, gyda Phrifysgol Bangor ac IOP Cymru.

Am fanylion llawn o’r gweithgareddau Gwyddoniaeth a Thechnoleg ewch i wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru, neu i’r ap fydd ar gael yn fuan.

Mae’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn bartneriaeth rhwng yr Eisteddfod a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Bwriad ein gweithgareddau gwyddonol ar y Maes yw ennyn diddordeb pobl mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg), yn arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

Mae’r partneriaid a’r noddwyr canlynol yn rhan o’r Pentref Gwyddoniaeth eleni:

 • Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor
 • Cymdeithas Frenhinol Cemeg
 • DVLA    
 • FSC
 • ICE Cymru
 • IET
 • IMechE
 • IOP
 • Lego
 • Parc Cenedlaethol Eryri
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Caerdydd
 • Sw Fynydd Gymreig
 • Techniquest Glyndwr
 • Technocamps
 • Ymchwil Cancr y Gogledd Orllewin
 • Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru