Digonedd o gomedi ar draws y Maes

22 Gorffennaf 2019

Unwaith eto eleni, bydd comedi’n cael lle blaenllaw yn yr Eisteddfod, gyda’r Ŵyl Gomedi yn dychwelyd i amrywiol leoliadau ar hyd a lled y Maes

Mae llawer o’r diolch am lwyddiant yr ŵyl hon eleni, a thros y blynyddoedd i Gronfa Gari, cronfa arbennig yn enw’r digrifwr a’r perfformiwr poblogaidd a anwyd a’i fagu yn ardal Llanrwst, Gari Williams.  Ac mae’n braf bod yr ŵyl wedi tyfu’n fwy nag erioed eleni yn Sir Conwy, gyda bron i 30 o weithgareddau, diolch i gefnogaeth y gronfa hon.

Eleni, cawn gamu i mewn i leoliad cwbl newydd ar y Maes, y Cwt Cabaret.  Wrth iddi nosi, bydd y Babell Lên yn cael ei thrawsnewid, a chawn gyfle i fwynhau rhaglen damaid yn fwy mentrus (sy’n addas ar gyfer y rheini dros 14 oed yn ôl y canllaw) na gweddill y Maes.  Bydd comedi’n cael lle blaenllaw yn y rhaglen.

Tudur Owen sy’n cael yr anrhydedd o daflu drysau’r Cwt Cabaret yn agored led y pen am y tro cyntaf erioed, wrth iddo gyflwyno noson o stand-yp Cymraeg gyda Daniel Glyn, Beth Angell, Jams Thomas, Beth Jones a Steffan Evans.  Mae tocynnau bron â mynd i gyd, felly archebwch eich tocynnau cyn gynted â phosibl i beidio â cholli allan.

O nos Sul i nos Fawrth, tro criw Mas ar y Maes fydd hi i wefreiddio a difyrru’r gynulleidfa mewn gwaith-ar-y-gweill arbennig iawn sy’n gomisiwn newydd sbon gan yr Eisteddfod.  Mae Corn Gwlad gan Gwmni Pluen a Seiriol Davies yn olrhain hanes coron ddadleuol Eisteddfod 1924, stori sy’n ddirdynnol ac yn emosiynol, ond mae’r cwmni’n gaddo bod digonedd o hiwmor a llond lle o hwyl yn rhan ganolog o’r perfformiad hefyd. 

Mae Cabarela’n hen ffefrynnau erbyn hyn, a hwythau’n ymddangos yn yr Eisteddfod am y drydedd flwyddyn.  Caffi Maes B oedd eu cartref gwreiddiol, gan mai comisiwn gan yr Eisteddfod oedd y cysyniad yn y lle cyntaf.  Ond wrth i’r sioe gabaret fynd o nerth i nerth a denu cynulleidfaoedd wrth deithio Cymru, daeth yn amlwg bod rhaid chwilio am gartref newydd a mwy i’r ffenomen Eisteddfodol yma!  Felly, dyma agor drysau glitzy’r Cwt Cabaret a gwahodd Lisa Angharad a’r criw i mewn i leoliad mwy ac addas ar gyfer noson sydd â’i rhybudd ei hun.  Mae’r sioe newydd sbon yma’n anaddas i bobl gul eu meddyliau, felly rydych chi wedi cael eich rhybuddio… 

Does dim byd gwell na gêm banel hwyliog - ar wahân i gêm banel hwyliog sy’n dod â beirdd a chantorion ac enwogion o fri ynghyd am lond lle o hwyl.  Croeso i’r Pen Dwfn.  Mae’n argoeli i fod yn noson dda llawn chwerthin yn y Cwt Cabaret nos Iau am 21:00.

Ac mae ‘na rybudd arall ar gyfer sioe nos Wener.  ‘Caewch y drysau yn y cefn…’.  Ydi, mae o’n ôl!  Na, does gennym ni ddim syniad beth i’w ddisgwyl chwaith, wrth i ‘Steddfod Stifyn ddychwelyd i’r Brifwyl eto eleni yn dilyn ei lwyddiant mawr yn y brifddinas y llynedd.  Felly, gawn ni chwarae teg i bawb wrth i Mas ar y Maes gyflwyno’r dihafal Stifyn Parri yn y Cwt Cabaret!

Mae sesiynau comedi wedi’u trefnu ar hyd a lled y Maes er mwyn apelio at wahanol gynulleidfaoedd ac oedrannau.  Mae Daniel Glyn yn curadu sesiynau stand-yp dyddiol yng Nghaffi Maes B, gyda lein-yp merched yn unig brynhawn Mercher.  Braf hefyd yw cael sesiwn gomedi i ddysgwyr yn Shw’mae Su’mae ddiwedd yr wythnos, ac os am ddysgu beth sy’n gwneud comedi da, dewch draw i’r Babell Lên brynhawn Gwener am sesiwn yng ngofal Theatr Bara Caws.

A braf hefyd yw rhoi llwyfan i ddrama newydd sbon, Bachu gan Melangell Dolma, hanes Manon, merch ifanc, sy’n ‘blydi lyfio’ Steddfod.  Stori llawn cariad, cyfeillgarwch a chalonnau dryslyd yw hon, ac mae i’w gweld yng Nghaffi Maes B, nos Lun i nos Fercher ac amser cinio dydd Iau.  Cynhyrchiad Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd, gyda chefnogaeth yr Eisteddfod a Chanolfan Mileniwm Cymru, gyda’r perfformiadau’n rhad ac am ddim gyda thocyn Maes.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r Eisteddfod wedi dod yn adnabyddus am roi llwyfan i theatr stryd absẃrd, doniol a difyr, ac mae eleni’n parhau â’r traddodiad, gyda sioe newydd sydd wedi’i chomisiynu gan yr Eisteddfod, Articulture a Gŵyl Gomedi Machynlleth.  Camwch i mewn i fywyd rhyfeddol y triawd amryddawn o Kitsch & Sync yn eu sioe newydd Rhamant ar y Palmant fydd yn crwydro strydoedd y Maes yn ystod yr wythnos…

Wrth edrych ymlaen at wledd o gomedi ar y Maes ar gyrion Llanrwst, meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Betsan Moses, “Mae’r arlwy comedi eleni’n anhygoel, ac mae’n braf iawn cael arbrofi gyda lleoliad newydd, y Cwt Cabaret.  Mae’n gyfle i ni gyflwyno rhaglen damaid yn fwy mentrus, ac mae’r ymateb hyd yn hyn wedi bod yn addawol iawn.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gari am eu cefnogaeth eleni a thros y blynyddoedd diwethaf.  Mae’r nawdd yma wedi ein galluogi ni i greu nifer o gomisiynau newydd sbon, ac mae prosiectau fel Cabarela wedi mynd o nerth i nerth ar ôl gadael y nyth, sy’n beth gwirionedd braf i’w weld.  Mae’n hollbwysig ein bod ni’n gallu mentro, cydweithio a chyd-greu gweithiau cwbl newydd ac arloesol, sy’n denu cynulleidfaoedd nid yn unig yn yr Eisteddfod ond ar draws Cymru ar deithiau ac mewn perfformiadau yn dilyn yr ŵyl.

“Gobeithio’n arw y gwelwn ni rai o’r perfformiadau a’r syniadau comedi eleni’n cael cyfle i ddatblygu a theithio yn y dyfodol hefyd.  Mae’r safon yn hynod uchel eleni a digonedd o amrywiaeth i apelio at bawb.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gyrion Llanrwst o 3-10 Awst.  Am ragor o fanylion ac i brynu tocynnau, ewch ar-lein, www.eisteddfod.cymru.