Dysgu am yr Eisteddfod yn ysgolion Môn

18 Mehefin 2017

Ddydd Mawrth (20 Mehefin), bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.

Mae’r Eisteddfod wedi creu pecyn gwybodaeth ar gyfer teuluoedd pob disgybl yn CA2 yn ysgolion cynradd Ynys Môn, a bydd y rhain yn cael eu dosbarthu drwy’r ysgolion dros yr wythnosau nesaf.  Yn ogystal, bydd pob ysgol yn derbyn pecyn sy’n cynnwys gwersi dosbarth, gwaith cartref a gwaith grŵp ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3,4,5 a 6.

Bydd cyfle i’r plant ddysgu am yr Eisteddfod, a hynny drwy weithgareddau sy’n datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol, ac mae hefyd yn cefnogi amcanion y Siarter Iaith sy’n hyrwyddo defnyddio’r Gymraeg mewn ysgolion.

Meddai Dafydd Idriswyn Roberts, sy’n aelod o Bwyllgor Gwaith yr Eisteddfod ac yn bencampwr y Siarter Iaith ar draws Ynys Môn, “Mae’n bleser gweld y pecyn deniadol yma’n cael ei lansio yn Ysgol Bryngwran.  Rwy’n sicr y bydd y plant wrth eu boddau’n dysgu am yr Eisteddfod, yn enwedig gan fod yr ŵyl yn cael ei chynnal ar stepen y drws eleni.

 “Rydw i’n arbennig o falch o weld amcanion y Siarter Iaith mor amlwg yn y pecyn yma, ynghyd â chyfle i’r plant ddefnyddio pob math o sgiliau wrth iddyn nhw ddysgu am yr Eisteddfod.  Rydw i hefyd yn falch y bydd pob plentyn CA2 yn derbyn gwybodaeth am yr Eisteddfod i fynd adref, gan gynnwys manylion am y cynllun bargen gynnar sy’n dod i ben ddiwedd Mehefin. 

“Gobeithio y bydd y plant yn cael mwynhad o ddysgu am yr Eisteddfod ac y bydd yn codi blas arnyn nhw i ddod i Fodedern ddechrau Awst, gan y bydd ‘na gannoedd o weithgareddau teuluol ar hyd a lled y Maes.”

Cynhyrchwyd y pecyn gan yr Eisteddfod, ac meddai Elfed Roberts, y prif weithredwr, “Rydym wedi bod yn awyddus i gyflwyno gwybodaeth i blant mewn ffordd fwy strwythuredig ers tro, ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ein galluogi i wneud hynny, a chreu pecyn sy’n ddeniadol ac am fod yn adnodd defnyddiol ar lawr y dosbarth.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Hanna Huws o Fenter Iaith Môn am ei baratoi ar ein cyfer, ac rwy’n sicr y bydd y gwersi a’r gweithgareddau amrywiol yn siŵr o ysbrydoli plant ar draws blynyddoedd 3-6.  Rydym yn edrych ymlaen at gael ymateb gan y plant a’r athrawon, ac yn gobeithio y bydd hwn yn becyn y gellir ei ddatblygu a’i ddefnyddio yn y dyfodol wrth i ni ymweld ag ardaloedd eraill o Gymru. 

“Gellir addasu’r cynnwys yn hawdd iawn i adlewyrchu gwahanol ardaloedd, a gallai fod yn ddefnyddiol iawn wrth i’r Siarter Iaith gael ei chyflwyno mewn siroedd ar hyd a lled Cymru.”

Bydd y pecyn yn cael ei ddosbarthu i bob ysgol gynradd yn Ynys Môn dros y dyddiau nesaf, ynghyd â’r llyfryn addysg a theuluoedd.  Mae’r adnoddau i gyd hefyd i’w gweld ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/addysg.

Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ei hun ac i brynu tocynnau, ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 400.