Dysgwyr ac Ymwelwyr di-Gymraeg

Isod ceir y cwestiynau a ofynnir amlaf am ddysgu Cymraeg a gwasanaethau i ddysgwyr a'r di-Gymraeg.  

Cliciwch ar y cwestiwn i weld yr ateb.

 1. Dim Cymraeg? Dim problem

  Mae croeso cynnes i bawb yn yr Eisteddfod, beth bynnag eu hiaith. Mae’r Eisteddfod yn falch iawn o awyrgylch gyfeillgar y Brifwyl, ac mae ein holl daflenni a’n gwefan i gyd yn hollol ddwyieithog.

  Mae gennym wasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael yn rhad ac am ddim yn y Pafiliwn drwy’r dydd, felly gall pawb fwynhau’r cystadlu a’r digwyddiadau i gyd. Mae’r ffonau clust ar gael o stondin y cyfieithwyr o flaen y Pafiliwn, ac mae’r lleoliad wedi’i nodi’n glir ar y map o’r Maes.

  Rydym yn defnyddio logo arbennig i nodi pa sesiynau sy’n cael eu cyfieithu ar hyd a lled y Maes ac mae’r wybodaeth yma yn y llyfryn gweithgareddau, ar yr arwyddion y tu allan i’r adeiladau, neu bydd staff y ganolfan ymwelwyr yn fwy na bodlon i restru’r sesiynau yma i chi.

 2. A yw'r cyngherddau'n cael eu cyfieithu?

  Bydd y cyngherddau isod yn cael eu cyfieithu eleni:

  Nos Sadwrn: Gwyn Hughes Jones, Iwan Llewelyn-Jones ac unawdwyr ifanc Môn

  Nos Sul: Cymanfa Ganu 

  Nos Fercher a Nos Wener: Cystadlu.

 3. Pa sesiynau eraill sy'n cael eu cyfieithu?

  Bydd rhestr llawn o'r sesiynau sy'n cael eu cyfieithu ar hyd a lled y Maes yn cael eu cyhoeddi ar-lein ym mis Mai.

 4. Rwy’n dysgu Cymraeg. All yr Eisteddfod fy helpu?

  Y lle cyntaf i fynd ar y Maes yw Maes D – cartref dysgu Cymraeg. Mae’n llawn gwybodaeth ar ddysgu Cymraeg a beth yw’r cam nesaf i chi a pha fath o gwrs sy’n eich siwtio chi. Cynhelir sesiynau diddorol wedi’u hanelu at ddysgwyr o bob safon drwy gydol yr wythnos, neu gallwch alw draw am sgwrs neu gyngor anffurfiol ar gyrsiau yn eich hardal chi.

  Mae’r gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, sydd ar gael yn rhad ac am ddim o stondin y cyfieithwyr o flaen y Pafiliwn. Rydym hefyd yn cynhyrchu gwybodaeth am y seremoniïau ar gyfer dysgwyr. Gallwch gael copïau o Faes D, stondin y cyfieithwyr neu’r Ganolfan Ymwelwyr. Bydd yr wybodaeth hefyd yn cael ei gyhoeddi ar-lein.

 5. Dyma fy ymweliad cyntaf.  Lle ddylwn i fynd a beth ddylwn i ei weld?

  Rydych chi wedi dechrau yn y lle iawn wrth ddod i'r wefan.  Gwnewch yn siwr eich bod yn darllen digon am yr Eisteddfod er mwyn rhoi syniad o beth i'w ddisgwyl ar y Maes.  

  Beth am ymuno gydag un o'n teithiau tywys sy'n gadael y Ganolfan Ymwelwyr am 11.00 a 14.00 bob dydd?  Cyfle i ddarganfod mwy am y Maes a'r adeiladau - a chael cyngor am beth i'w weld bob dydd.  Y ffordd berffaith i gychwyn eich diwrnod ar y Maes.

  Mae'r teithiau yn rhad ac am ddim, gyda theithiau dwyieithog a / neu Saesneg ar gael.

  Does dim rhaid archebu lle, ond gadewch i'r tîm y tu ôl i'r ddesg yn y Ganolfan Ymwelwyr wybod os oes criw mawr ohonoch.