Effaith gohirio Eisteddfod Ceredigion ar Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

30 Mawrth 2020

Mae hwn yn gyfnod anodd i ni, fel cynifer o gyrff a sefydliadau eraill 

Rydym yn gofyn am eich cydweithrediad dros yr wythnosau nesaf.  Byddwch yn amyneddgar wrth gysylltu â ni, os gwelwch yn dda, gan ei fod yn debygol ein bod yn delio gyda nifer fawr o ymholiadau ar hyn o bryd.  Diolch yn fawr, a chadwch yn ddiogel.

A yw’r Eisteddfod yn cael ei chynnal eleni?

Yn anffodus, mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd iawn i symud Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i haf 2021.  Er nad yw’r ŵyl ei hun yn cael ei chynnal am bedwar mis arall, roedd yn rhaid ystyried y cyfnod adeiladu ar y maes ynghyd â’r cyfyngiadau ar bobl yn dod at ei gilydd, a’r effaith y byddai hyn wedi’i gael ar ein cystadlaethau a’n perfformiadau a chyngherddau. 

Mae sicrhau diogelwch ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, ac felly rydym yn gohirio’r Eisteddfod am flwyddyn.  Rydym ni, fel chi, yn siomedig na fyddwn yn cynnal yr Eisteddfod eleni, ond edrychwn ymlaen at groesawu pawb i Dregaron yn haf 2021.

Beth am Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd?

Mae Bwrdd Rheoli’r Eisteddfod wedi cytuno i symud Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd i fis Awst 2022 a bydd Eisteddfod 2023 yn cael ei chynnal yn ardal Rhondda Cynon Taf.  Mae hyn hefyd wedi’i gytuno gyda’r awdurdodau lleol yn yr ardaloedd hyn.  Yn ogystal, bydd Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yn cael ei gohirio o fis Mehefin eleni.

Pryd fyddwch chi’n cyhoeddi Rhestr Testunau Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr testunau yn haf 2021, er mwyn ein galluogi i gadw at broses arferol ein dyddiadau cau o 2022 ymlaen.  Byddwn yn cyhoeddi’r manylion pan y byddwn wedi cadarnhau’r trefniadau i gyd.

Pryd mae dyddiad cau y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd?

Mae dyddiad cau Gwobr Goffa Daniel Owen ar gyfer Eisteddfod 2022 wedi symud i 1 Hydref 2021 a’r dyddiad cau ar gyfer y Fedal Ryddiaith wedi symud i 1 Rhagfyr 2021.

Rydw i wedi addo gwobr ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth fydd yn digwydd gyda hyn?

Peidiwch â phoeni, mae’r wobr yn gwbl ddiogel.  Byddwn mewn cysylltiad cyn bo hir er mwyn cytuno geiriad ar gyfer eich gwobr.  Mae croeso i chi gysylltu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Beth sy’n mynd i ddigwydd i arian Cronfa Leol Llŷn ac Eifionydd?

Peidiwch â phoeni, bydd yr holl arian sydd eisoes wedi’i godi tuag at Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, yn parhau i fynd at yr ŵyl hon, er bod blwyddyn yr Eisteddfod wedi newid. 

Rydym yn mawr obeithio y bydd modd ail-gydio yn yr ymgyrchu wyneb yn wyneb yn fuan, ond am y tro, mae’n bwysig ein bod ni’n cymryd sylw o’r cyngor sydd wedi’i roi gan arbenigwyr meddygol a’r Llywodraeth.

Ar hyn o bryd, mae’n bwysig ein bod ni’n canolbwyntio unrhyw gyswllt cymdeithasol ar helpu ein gilydd, ac rydym yn sicr y bydd nifer fawr o’n cefnogwyr ar lawr gwlad yn mynd ati i gefnogi a chynnig cymorth i rai sy’n fwy bregus o fewn ein cymdeithas.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gronfa leol, cysylltwch, alwyn@eisteddfod.org.uk.

Rydw i wedi gwneud cais am un o swyddogaethau’r Orsedd yn Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd.  Beth sy’n digwydd gyda hyn?

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd wedi gwneud cais i’w hysbysu na fydd y broses yn mynd yn ei blaen ar hyn o bryd.  Ond mater i Fwrdd yr Orsedd yw hwn, a byddwn yn cyhoeddi’u penderfyniad ar ein tudalen newyddion yn dilyn eu trafodaeth.

Rwy’n awyddus i gefnogi’r Eisteddfod yn ystod y cyfnod anodd hwn.  Sut alla i wneud hyn?

Os ydych chi mewn sefyllfa i’n cefnogi ac i’n helpu dros y misoedd nesaf, ewch i’n tudalen Just Giving (dolen ar waelod tudalen flaen ein gwefan).  Byddem yn gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth.  Ceir dolen i’n tudalen ‘Cefnogi’ o hafan y wefan hefyd.